Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het Presidium is een overleg tussen de fractievoorzitters onder leiding van de burgemeester. Het presidium houdt zich voornamelijk bezig met organisatorische zaken, zoals de voorbereiding van de raadsvergadering, de vergaderorde en voordrachten. Omdat de onderwerpen organisatorisch (en niet beleidsinhoudelijk) worden besproken, wordt het publiek niet actief voor deze vergaderingen uitgenodigd.

Denkt u wel eens ‘daar zou de politiek iets aan moeten doen!’? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie.


Ook is het mogelijk om een petitie/handtekeningenactie bij de raad of een commissie aan te bieden. Dit wordt op dezelfde wijze behandeld als een burgerinitiatief.

Ja, u bent van harte welkom bij de openbare raads- en commissievergaderingen! In de kalender (menu boven) vindt u de vergaderingen en vergaderstukken.
De vergaderingen zijn in het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 Voorhout. U bent vanaf 19.30 welkom om plaats te nemen op de publieke tribune.

De gemeenteraad wil graag alle inwoners leren kennen en nodigt u daarom van harte uit als Gast in de raad.
Wij willen u graag de spelregels van de lokale politiek uitleggen en hebben daarom het bezoekprogramma Gast in de raad ontwikkeld.


Meer dan 1.000 Teylingers gingen u al voor!
Kom kijken in de keuken van de politiek en ontdek hoe het werkt!


U wordt om 19.30 uur ontvangen door burgemeester Carla Breuer. De burgemeester en twee raadsleden geven uitleg over wat het gemeentebestuur doet en zij leiden u rond in het bestuurscentrum. Ook een kort bezoek aan de vergadering van de commissie Ruimte zal niet ontbreken. Rond 21.30 uur is het programma afgelopen en sluiten we het programma af met een drankje. U heeft dan alle gelegenheid om na te praten met en vragen te stellen aan de burgemeester en de raadsleden.


U krijgt gemeentelijke informatie en een presentje mee. Wij hopen u als gast in de raad te mogen verwelkomen!


Komt u ook?
Geef u nu op via e-mail gemeenteraad@raadteylingen.nl.
U kunt ook bellen naar de griffie: 0252 – 783 593.

Wilt u inspreken in een commissievergadering?
Meld dit dan minimaal een uur vooraf en mail uw inspreektekst aan de griffie. De raad ontvangt graag vooraf uw inspreektekst via gemeenteraad@raadteylingen.nl.


Spreektijd
U krijgt normaal gesproken vijf minuten de tijd om in te spreken aan het begin van de vergadering of voorafgaand aan het agendapunt waarover u wilt inspreken. De totaal beschikbare tijd om in te spreken is 30 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn, verdelen wij de tijd evenredig over de sprekers.


Wat kunt u verwachten?
Het inspreekrecht is een formeel instrument. De raad neemt uw inspraak mee in zijn afweging om te komen tot een besluit. U krijgt in de regel geen antwoord. Uw inspraak vindt plaats in een openbare vergadering en wordt uitgezonden via Teylingen.tv.


Uitzonderingen
Als u met meerdere personen vanuit hetzelfde belang over hetzelfde onderwerp het woord voert, vragen wij u een woordvoerder aan te wijzen.
U kunt niet inspreken over keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen, of onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.

In het raadsprogramma (coalitieakkoord) staan de uitgangspunten voor het gemeentelijk beleid beschreven voor de raadsperiode.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen.


De taken van de gemeenteraad zijn:
volksvertegenwoordiging: de raad vertegenwoordigd alle inwoners


kaderstelling: de gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente Teylingen. De raad stelt onder andere bestemmingsplannen en verordeningen vast. In de gemeentebegroting bepaalt de raad hoeveel geld er aan welke doelen mag worden uitgegeven. Ook bepaalt de raad de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Het college van Burgemeester en Wethouders voert dit beleid uit


controle: de gemeenteraad controleert of het college het afgesproken beleid goed uitvoert

Uit ervaring blijkt dat u na het voordragen van een blad papier (A4) door uw inspreektijd heen bent. Hebt u meer informatie, zorg er dan voor dat u dit vooraf mailt aan de raad.


Hoe vroeger u raadsleden benadert, hoe groter uw kans op succes. U kunt raadsleden vooraf mailen of bellen, een fractievergadering bezoeken.


Tijdens de inspraak is het niet nodig om eerder ingediende zienswijze te herhalen, raadsleden dragen hier al kennis van.

De gemeente Teylingen biedt inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en hierin actief willen worden de mogelijkheid om een gratis cursus te volgen. De cursus Politiek Actief bestaat uit 5 avonden en wordt georganiseerd door de gemeenteraad in samenwerking met ProDemos.

Op dit moment worden de vergaderingen van de gemeenteraad nog niet standaard ondertiteld. Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@raadteylingen.nl.

Bij de fracties bent u welkom om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden.
Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter. U vindt de contactgegevens van de fractievoorzitters via onderstaande link.

Ook u kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de raadsleden toe te spreken. Inwoners en belanghebbenden kunnen het woord voeren.


Bij de commissievergaderingen kunt u over zowel een geagendeerd, als een niet geagendeerd inspreken. 


Bij de gemeenteraad kunt u alleen inspreken over een geagendeerd onderwerp.


U kunt zich totuiterlijk één uur voor de vergadering melden, maar lievereerder, ruim24 uur van tevoren. Dankan de griffie nog in alle rust de gang van zaken met u bespreken.

De raad vergadert één keer per zes weken. In deze vergadering debatteren de verschillende politieke fracties en worden besluiten genomen over de raadsvoorstellen. Twee weken voor elke raadsvergadering is er een raadscommissie ter voorbereiding op de komende raad.


In Teylingen zijn er 3 raadscommissies:
• Commissie Welzijn
• Commissie Ruimte
• Commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur (DEB)


De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal. U kunt de vergaderingen bijwonen of thuis live volgen en terugkijken via deze website.


De vergaderdata en de agenda's worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in De Teylinger en via deze website.

Tijdens de live uitzendingen is er een livestream op deze website waar u de vergaderingen op kunt bekijken.


Na afloop van de uitzending is de vergadering te zien door, via de kalender, naar de vergadering te gaan. U vindt daar de videobeelden, vergaderstukken en genomen besluiten.

De griffie kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, de vergaderingen en hoe u invloed op besluiten kunt hebben.
gemeenteraad@raadteylingen.nl
14 0252

De gemeente wil kinderen laten ervaren hoe het is om raadslid te zijn. Leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen gaan met elkaar in debat in de echte raadzaal.


Raadsleden van de gemeente Teylingen zijn daarbij hun coach. De kindergemeenteraad maakt uiteindelijk een keuze tussen de projecten. Kinderen leren op die manier dat niet alles kan; zij zullen samen een keuze moeten maken.


Wilt u meer informatie over de kindergemeenteraad? Neemt u dan contact op met de griffie via telefoonnummer 14 0252 of via e-mail kindergemeenteraad@raadteylingen.nl.