Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Acties & toezeggingen

In vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies kunnen door individuele leden van het College mondelinge toezeggingen worden gedaan naar aanleiding van een onderwerp of voorstel.

Amendementen

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpraadsbesluit.

Burgerinitiatieven

Met een burgerinitiatief kunnen inwoners zelf iets op de agenda van de gemeenteraad plaatsen en zo invloed uitoefenen op de gang van zaken in de gemeente.

Ingekomen stukken

Op de lijst van ingekomen stukken staan ook berichten van inwoners, organisaties en overheden gericht aan de gemeenteraad. Privacy gevoelige gegevens, zoals namen van inwoners, worden daarbij verwijderd. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de raadsleden.

Initiatiefvoorstellen

Een initiatiefvoorstel is een voorstel van een raadslid.

Moties

Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn.

Petities

Een petitie of handtekeningenactie is een middel voor inwoners om de raadsleden een signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is.

Raadsbrieven & Memo's

Met een raadsbrief of memo informeert het college de gemeenteraad.

Raadsvragen

Schriftelijke vragen van raadsleden aan het college.

Rekenkamerstukken

Rapporten, nieuwsbrieven, jaarplannen en -verslagen van de Rekenkamercommissie.