Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Evaluatie economische samenwerking Duin- & Bollenstreek

ID
104
Datum
31-5-2021
Onderwerp
Motie Evaluatie economische samenwerking Duin- & Bollenstreek
Status
Aangehouden
Raadsleden
Indieners
  • CDA
  • Fractie Groen en Leefbaar Teylingen
  • Fractie Piket
  • D66
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Marlies Volten
Commissie
Commissie DEB
Toelichting en motivering
De fractie(s) van CDA, Groen en Leefbaar Teylingen, Fractie Piket en D66. Stellen de raad voor de volgende motie aan te nemen: Overwegende dat • uit de door Decisio uitgevoerde analyse van de economische samenwerking Duin- en Bollenstreek blijkt dat de businesscases, op enkele uitzonderingen na, tot op heden (nog) geen duidelijke samenhang vertonen dan wel dat ze elkaar versterken; • naar voren komt dat de huidige gezamenlijke inspanning tot op heden teveel geënt is geweest op afzonderlijke gemeentelijke agenda’s waardoor gestelde doelen moeilijk bereikbaar zijn; Er zijn mooie projecten gaande maar we constateren dat de meetbare economische effecten voor Teylingen erg mager zijn; • het niet zonder meer aannemelijk is dat de tot op heden uitgevoerde businesscases substantieel hebben bijgedragen aan de gestelde doelen; • de Corona-pandemie negatieve invloed heeft uitgeoefend op de economische ontwikkeling in het algemeen en op de voortgang in uitvoering van projecten in het bijzonder; • bij de verkenning naar toekomstige inspanningen specifieke aandacht nodig is voor de mogelijkheden die de gemeente Teylingen biedt m.b.t. projecten die het gezamenlijke regionale belang dienen, zoals de Ruïne van Teylingen, Flower Attraction, Regio Marketing, Warmond en de Kagerplassen en verbetering van de bereikbaarheid met oog voor duurzame mobiliteit;
Oproep tot
roept het college op: • in de verkenning de belangen uit te werken van de inwoners, ondernemers en stakeholders van Teylingen door een gerichte uitwerking van regionale projecten met economische uitstraling naar Teylingen en een voortvarende concrete aanpak daarvan te realiseren; waarbij het doen van duurzame investeringen in de economie, circulariteit en innovatie leidend is en hiervoor met een concreet en uitgewerkt voorstel te komen in het vierde kwartaal van 2021. en gaat over tot de orde van de dag.”
Einddatum
Stand van zaken
Raadsvergadering 8 juli 2021: De motie wordt aangehouden (met toevoegingen CU) totdat de wethouder in het najaar met nieuwe voorstellen komt.