Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke commissievergadering

Over bespreekpunten raadsvergadering

donderdag 16 december 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Hybride vergadering: raadzaal en via Teams
Voorzitter
Peter Scholten
Toelichting

In deze hybride gezamenljike commissie vergadering worden de bespreekstukken besproken die geagendeerd zijn in de hierop volgende raadsvergadering. Daar zal alleen de stemming plaatsvinden zonder besrpeking.

Uitzending

Agendapunten

De drie moties die in de cie DEB en Ruimte zijn besproken en vervolgens ter stemming zijn doorgezet naar de raadsvergadering zijn niet op deze agenda opgenomen. Uiteraard wel ter stemming op de agenda van de raadsagenda. Het gaat om de moties Tijdelijke stop op ontrommerking en uitgave bouwtitels, Onderzoek mogelijke verplaatsing VAB en Onderzoek locaties station.

Agendapunt Park Molentocht: het CDA verzoekt, nav de technische sessie om het krediet als hamerstuk aan te merken maar hebben wel nog twee vragen over de huidige situatie.

Agendapunt 6 Krediet HOV Sassenheim Deel 1. Dit kan een hamerstuk worden. De PvdA wil een stemverklaring afleggen.

Staza 9 dec 2021
- Hamerstuk Park Molentocht wordt mogelijk een bespreekstuk (afhankelijk van uitkomsten technische bespreking van ma 13 dec)
- Bespreekstuk motie Tijdelijke stop handhaving blijft vooralsnog een bespreekstuk in afwachting van tijdige aanlevering van nieuwe informatie over haalbaarheid generaal pardon.
- Bespreekstuk Uitvoeringskrediet HOV. Vwb de PvdA kan dit een hamerstuk worden met stemverklaring. CDA komt na de sessie van 13 dec met een standpunt of hamerstuk danwel bespreekstuk.

Besluit

De agenda is inclusief de door de voorzitter aangegeven wijzigingen vastgesteld.

Aanmelding is ontvangen van:
- een vertegenwoordiger van de Stichting Waarom Weg
- een inwoner van Teylingen over proces verlenen vergunning boerderij aan de Menneweg Sassenheim

Besluit

Twee inwoners hebben ingesproken over handhaving buitengebied en proces vergunningverlening boerderij Menneweg

Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021.

Roept het College op:

  • De handhaving op het oneigenlijk gebruik van bollengrond op te schorten, in ieder geval tot nieuw beleid ter zake is vastgesteld;
  • De gebruikers die een op dit moment nog oneigenlijk gebruik maken van bollengrond hiervan in kennis te stellen;
  • Een uitzondering te maken voor die gevallen van oneigenlijk gebruik van bollengrond waar sprake is van ondermijning of anderszins criminele activiteiten< font color="#555555">< /font>

Gezien de relevantie met de motie, is de beantwoording van de schriftelijke vragen over de stand van zaken handhaving ISG hieronder toegevoegd.

Besproken in de commissie Ruimte van 23 november 2021. De CU is benieuwd naar de haalbaarheid van de geboden oplossing door de stichting Waarom Weg, wellicht is dit een alternatief voor de motie 'tijdelijke stop handhaving'. De wethouder stelt voor om daar een raadsmemo aan te wijden, o.a. vwb de juridische implicaties.

Update 9 dec. 2021: De raadsmemo 'Haalbaarheid oplossing stichting Waarom Weg', waarin antwoord wordt gegeven op vragen in de commissie Ruimte van 23 nov. 2021, is toegevoegd aan de stukken Onder het aparte kopje 'Raadsbrieven en memo's'.

Besluit

Motie wordt ter stemming doorgezet naar de raad.

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Haalbaarheid oplossing stichting Waarom Weg

Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021. Het CDA heeft vragen over de verkeersveiligheid van het voorgenomen tracé voor de HOV en wil samen met de commissie Ruimte bezien of er een alternatief tracé en/of maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid in de Oosthoutlaan in Voorhout te bevorderen.

Update 16-dec. 2021: De indieners hebben een herziene versie gemaakt, zie hieronder. Tevens toegevoegd is de beantwoording op de technische vragen.

Besluit

De motie wordt ter stemming doorverwezen naar de raad.

Ingekomen stukken

Onderwerp
Brief bezwaar uitbreiding buslijn langs Schoutenlaan
Brief bezwaar HOV Voorhout
Brief inwoner over Plannen Schoutenlaan, Oosthoutlaan Voorhout
Brief inwoner verkeerssituatie station-Oosthoutlaan Voorhout
Brief van inwoner over verkeersveiligheid Oosthoutlaan en procedure bezwaarschrift
HOV irt de verkeersveiligheid versie 5 dec 2021
Reactie inwoner op HOV
Voorstel nieuwe HOV-busverbinding

[Doel: besluitvormend]
De gemeente Teylingen werkt samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Noordwijk, Lisse en Haarlemmermeer en de regio’s Holland Rijnland en Metropoolregio Amsterdam aan de invoering van de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol. Om de route geschikt te maken voor HOV zijn aanpassingen nodig. De gemeenteraad heeft in 2016 ingestemd met het maatregelenpakket HOV Teylingen. Na dat besluit is het maatregelpakket verder uitgewerkt. De Raad wordt nu gevraagd om het benodigde uitvoeringskrediet voor het maatregelenpakket 'Sassenheim deel 1' beschikbaar te stellen onder voorbehoud van positieve beschikking door de provincie Zuid-Holland.

Besproken in de commissie Ruimte van 23 november 2021. De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk aan de raad voor te leggen, tenzij de beantwoording voldoende duidelijkheid geeft voor de hierna genoemde fracties. Het CDA, fractie Piket en de PvdA willen (nog) niet instemmen met de kredietaanvraag. Gevraagd wordt om een plan van aanpak met daarin wat er precies gaat gebeuren en waar het geld precies naartoe gaat incl. een tijdspad.

Besluit

Hamerstuk voor de raad

[Doel: besluitvormend]
In 2020 is het Bomenbeleid Teylingen 2015 geëvalueerd. De evaluatie en de opgestelde vervolgstappen zijn opiniërend in de Raadscommissie Ruimte op 11 mei 2021 besproken. Naar aanleiding van de evaluatie is bepaald dat een aantal wijzigingen in het beleid nodig zijn. Bijvoorbeeld het aanpassen van de categorisatie van bomen en het passend maken van de regels ten aanzien van behoud en vervanging bij herinrichting en voor herplant. Hierdoor kan de beoordeling van vergunningaanvragen eenduidiger worden uitgevoerd en het bomenbestand van de gemeente op peil blijft. Ook is met de indeling van de statuscategorieën alvast rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet.

De Raad wordt gevraagd om de wijzigingen op het Bomenbeleid Teylingen 2015 vast te stellen.

Besproken in de commissie Ruimte van 23 nov. 2021. De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk aan de raad voor te leggen, omdat er nog een paar wijzigingen in het beleidsstuk worden doorgevoerd en informatie volgt over de financiering van het vermeerderen van bomen.

Update 12-dec. 2021: De voorgestelde wijzigingen op het bomenbeleid (= bijlage 4) zijn aan de stukken toegevoegd. Het gaat om 2 versies: de versie waar de wijzigingen zichtbaar zijn en een 'schone' versie ter ondertekening. Ook de beantwoording van de vragen uit de commissie is toegevoegd.
Update 13 dec 2021: toegevoegd is de Motie meer bomen (deze wordt nog in het nette format geplaatst).
Update 16 dec. 2021: De motie is omgezet naar een amendement, zie bijgaand. Indieners zijn CDA, GroenLinks, CU, D66 en PvdA.

Besluit

Amendement kan ter stemming door naar de raad.

Met de vijf gemeenteraden in de Duin- en bollenstreek is in de zomer afgesproken om een verkenning te doen naar de gedeelde regionaal-economische opgaven van de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het gaat om hierbij om de gemeenten: Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk. De uitkomsten van deze verkenning zijn afgelopen maand al aan de gemeenteraad gemeld en op de collegeconferentie van 8 oktober over de Duin- en Bollenstreek zijn deze verder besproken. Op basis van deze uitkomsten gaan de vijf gemeenten in 2022 een nieuw regionaal-economische
uitvoeringsprogramma opstellen en voegen daar een voorstel aan toe voor een effectieve samenwerkingsvorm vanaf 2023
Voor de afronding van a. de lopende projecten en verplichtingen uit de huidige economische agenda en het opstellen van een nieuw economisch uitvoeringsprogramma voor de periode na 2022, het maken van een voorstel voor een effectieve samenwerkingsvorm is het voorstel het overgebleven eigen aandeel in het totale projectenbudget van ca. €1,1 miljoen opnieuw in te zetten (voor Teylingen is het aandeel 29,7%, ca. €327.000,-); En tevens het overgebleven eigen aandeel in het totale projectenbudget van de huidige economische agenda ook in te zetten voor de governance van de bovengenoemde genoemde projecten en verplichtingen.

Dit punt is besproken in de cie DEB van 24 november waarbij is afgesproken dit als bespreekstuk te agenderen voor deze raad. Het CDA woil de aangehouden motie alsnog (al dan niet in gewijzigde vorm) indienen.

Update 13 dec 2021; de aangehouden motie is toegevoegd.

Besluit

Gaat als hamerstuk naar de raad (zoals afgesproken bij de vastsstelling van de agenda).

De afhandeling van de vragen van de CU  over het afvalbeleid is besproken in de commissie DEB. Nav deze bespreking dient de CU een motie in.

Besluit

Motie gaat ter stemming door naar de raad.

Zie agendapunt vaststellen agenda.