Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Evaluatie economische samenwerking Duin- & Bollenstreek

ID
119
Datum
12-12-2021
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (8. H A M E R S T U K K E N)
donderdag 16 december 21:45 tot 22:15
Digitale videovergadering via MS Teams
Onderwerp
Motie Evaluatie economische samenwerking Duin- & Bollenstreek
Status
Aangenomen/openstaand
Raadsleden
Indieners
  • CDA
  • ChristenUnie
  • D66
  • Fractie Piket
  • GroenLinks
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Marlies Volten
Commissie
Commissie DEB
Toelichting en motivering
Overwegende dat • uit de door Decisio uitgevoerde analyse van de economische samenwerking Duin- en Bollenstreek blijkt dat de businesscases, op enkele uitzonderingen na, tot op heden (nog) geen duidelijke samenhang vertonen dan wel dat ze elkaar onvoldoende versterken; • naar voren komt dat de huidige gezamenlijke inspanning tot op heden teveel geënt is geweest op afzonderlijke gemeentelijke agenda’s waardoor gestelde doelen moeilijk bereikbaar zijn; Er zijn mooie projecten gaande maar we constateren dat de meetbare economische effecten voor Teylingen erg mager zijn; • het niet zonder meer aannemelijk is dat de tot op heden uitgevoerde business-cases substantieel hebben bijgedragen aan de gestelde doelen; • de Corona-pandemie negatieve invloed heeft uitgeoefend op de economische ontwikkeling in het algemeen en op de voortgang in uitvoering van projecten in het bijzonder; • bij de verkenning naar toekomstige inspanningen specifieke aandacht nodig is voor de mogelijkheden die de gemeente Teylingen biedt m.b.t. projecten die het gezamenlijke regionale belang dienen, zoals de Ruïne van Teylingen, Flower At-traction, Regio Marketing, Warmond en de Kagerplassen en verbetering van de bereikbaarheid met oog voor duurzame mobiliteit;
Oproep tot
in de verkenning oog te hebben voor de belangen van de inwoners, ondernemers en stakeholders van Teylingen, ook in samenwerking met onderwijs en arbeidsmarkt, door gerichte aandacht te vragen voor regionale projecten met economische uitstraling naar Teylingen en een voortvarende concrete aanpak daarvan te realiseren. Hiervoor met een voorstel naar de Raad te komen in het eerste kwartaal van 2022, voordat verde-re besluitvorming plaatsvindt.
Einddatum
16-12-2021
Stand van zaken
Bijlage(s)
Stemmen