Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Alleen stemming, geen bespreking

donderdag 16 december 2021

21:45 - 22:15

Locatie
Digitale videovergadering via MS Teams
Voorzitter
Carla G.J. Breuer
Toelichting

Let op: in deze digtiale raadsvergadering wordt alleen gestemd over alle agendapunten. De bespreekstukken worden  besproken in de voorafgaande gezamenlijke hybride commissievergadering die start om 20.00 uur.

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming

Het raadsvoorstel Herstelwerkzaamheden Park Molentocht kan een bespreekstuk worden ipv een hamerstuk. D66 laat dit weten voorafgaand aan de vergadering. Dit is afhankelijk van de beantwoording van de vragen (zie cie Ruimte 29 november 2021).

Van het CDA (Carla Hilverda) is de aankondiging ontvangen voor een mondelinge vraag over ophalen oud papier. Dit nav nieuwe ontwikkelingen en de ontvangen brief.

Van de PvdA (Paul Witteman) is de aankondiging ontvangen voor een mondelinge vraag over het uitstel van de ja-sticker

Van Trilokaal (Martijn van Duijvenbode)
Via deze wil ik namens Trilokaal een aanmelding doen voor het vragenkwartiertje bij de Raad komende donderdag. Het betreft hier enkele (korte) vragen over de sluiting van het veteranencentrum D&B in Sassenheim.
Voor de context:
Trilokaal heeft in de voorbijgaande jaren meermaals aandacht gevraagd voor het veteranencentrum, de belangrijke eerstelijns zorgfunctie die zij hebben en de bestaande bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet). In de Weekendkrant van afgelopen week viel te lezen dat de beheerder de huur heeft opgezegd en het veteranencentrum "dakloos is geworden”.
Trilokaal wil graag horen wat het College kan doen en wil doen om dit probleem voor het veteranencentrum op te lossen (binnen Teylingen dan wel in de regio die het centrum bestrijkt). Daarbij aanvullend de vraag hoe de bijzondere zorgplicht ingevuld gaat worden voor de veteranen als het ontmoetingscentrum dat niet kan doen.

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Invoering jaja-sticker vertraagd

Het voorstel is de lijst van ingekomen stukken, zoals deze in de commissie welzijn, ruimte en DEB zijn besproken, conform vast te stellen in de raad.

 • Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
 • Op de raadsagendaplanning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Moties

Onderwerp
Afvalbeleid Gemeente Teylingen
Motie Evaluatie economische samenwerking Duin- & Bollenstreek

Het voorstel is jaarlijks een bedrag voor huisvestingskosten te betalen aan Aloysius Stichting voor het in stand houden van de uitbreiding van de Burcht bij Teylingereind.

Resultaat stemming

Besluit

Jaarlijks een bedrag voor huisvestingskosten te betalen aan Aloysius Stichting voor
het in stand houden van de uitbreiding van de Burcht bij Teylingereind.

Het beleidsplan Schuldhulpverlening 'Gezamenlijk naar een financieel gezonde toekomst' wordt aan de raad voorgelegd. In dit beleidsplan is omschreven hoe er in de periode 2022-2025 gewerkt zal worden aan een laagdrempelige en integrale aanpak voor inwoners met financiële problematiek en/of (problematische) schulden. Om dit te realiseren wordt de huidige werkwijze doorontwikkeld en is ingezet op vroegsignalering, preventie, maatwerk en stress-sensitieve dienstverlening. Ook wordt ingezet op het verstevigen van de samenwerking met ketenpartners met Voor Ieder 1 en Vroeg Eropaf wordt aansluiting gezocht bij nieuwe (technische) ontwikkelingen. Met als doel om alle inwoners een passende aanpak te bieden wat uiteindelijk moet zorgen voor een duurzame en een financiële zelfstandige situatie van de inwoner.

Resultaat stemming

Besluit

1. Het beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025 ISD Bollenstreek 'Gezamenlijk
naar een financieel gezonde toekomst' vast te stellen.

We willen een vitaal en energiek Teylingen, waar het prettig wonen is en inwoners naar vermogen kunnen meedoen. De gemeente ontwikkelt daarvoor beleid. Zo is er beleid voor werk en inkomen, sport, gezondheid, cultuur, jeugd(hulp), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onderwijs, accommodaties etc. Tot nu toe heeft de gemeente voor deze onderwerpen separate beleidsnota’s gehanteerd. Het college wil overstappen naar een andere vorm van beleid maken en uitvoeren. Met deze nieuwe vorm wil het college bereiken dat maatschappelijke opgaven op een meer samenhangende en ook effectievere manier worden aangepakt. Samen met iedereen die daaraan wil bijdragen. In 2022 zal het college een integrale maatschappelijke agenda aan de raad voorleggen, samen met bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. De maatschappelijke agenda verwoordt een integrale visie op het brede sociaal domein. De agenda benoemt de opgaven en wat de gemeente wil bereiken voor haar inwoners. In de uitvoeringsprogramma’s zal staan wat de gemeente en partners voor deze doelen gaan doen.

Het voorstel dat nu voorligt is:
1. U oordeelsvormend uit te spreken over de concept Maatschappelijke Agenda en daarmee de oordeelsvormende fase af te sluiten.
2. De beleidsnota ‘Investeren in de basis, armoedebeleid Teylingen 2018-2021’ te verlengen met 1 jaar.
3. De 'Nota Sport en bewegen 2018-2021' te verlengen met 1 jaar.

Resultaat stemming

Besluit

1. Zich oordeelsvormend uit te spreken over de concept ‘Maatschappelijke agenda
Teylingen Leven lang meedoen’ en daarmee de oordeelsvormende fase af te
sluiten.
2. De beleidsnota ‘Investeren in de basis, armoedebeleid Teylingen 2018-2021’ te
verlengen met 1 jaar.
3. De 'Nota Sport en bewegen 2018-2021' te verlengen met 1 jaar.

[Besluitvormend]
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking. Vanaf deze datum krijgt de gemeente de regierol en zijn wij verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs aan statushouders en andere inburgeringsplichtigen. Naar aanleiding van deze nieuwe taken dient de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek gewijzigd te worden. Ook dient er een verordening opgesteld te worden. Met dit voorstel bieden we de raad de notitie Nieuwe Wet inburgering 2022-2025 ter informatie, de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek ter instemming en de Verordening inburgering 2022 ter vaststelling aan. Hierdoor worden de uitgangspunten vastgesteld aan de hand waarvan we aan de slag kunnen met de implementatie en de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Resultaat stemming

Besluit

1. Kennis te nemen van de ‘Notitie Nieuwe Wet inburgering 2022-2025’
2. In te stemmen met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ISD
Bollenstreek.
3. De Verordening inburgering gemeente Teylingen 2022 vast te stellen.

Tijdens de beeldvormende fase is gestart met het voeren van oriënterende gesprekken met culturele smaakmakers: culturele ondernemers, culturele partners, zorg- en welzijnspartners en het cultureel verenigingsleven hebben aansluitend tijdens digitale bijeenkomsten een schat aan informatie meegegeven. Tijdens de livestream ‘Cultuur raakt (alles)’ zijn de contouren van de visie, zoals die nu voorligt, grondig met het culturele veld besproken. Dit alles is verwerkt in een beeldverslag: https://ministerievanverhalen.nl/cultuur-raakt-alles-beeldvorming/ Op basis van dit beeldverslag is de voorliggende conceptnota Kunst en Cultuur opgesteld. Deze wordt nu oordeelsvormend aan de raad voorgelegd.

Resultaat stemming

Besluit

1. Zich oordeelsvormend uit te spreken over de Kunst- en Cultuurnota en daarmee
de oordeelsvormende fase af te sluiten.

Het bestemmingsplan ‘Ganzenwei 230, Warmond’ voorziet in het wijzigen van de bestemming van een bestaande groenstrook (bestemming groen), gelegen ten westen van de bestaande woning aan de Ganzenwei 230 te Warmond, naar een woonbestemming zonder bouwvlak. De bewoners willen de groenstrook graag permanent bij de woning als tuin betrekken en hebben recent de grond aangekocht, zijnde hun eigendom.

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Aan de Raad wordt daarom voorgesteld om het voorliggende bestemmingsplan Ganzenwei 230, Warmond ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Resultaat stemming

Besluit

1: Het bestemmingsplan Ganzenwei 230, Warmond met identificatienummer
NL.IMRO.1525.BP2021WAR10031-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan.

[Doel: besluitvormend]
Naar aanleiding van de waterproblematiek in het park Molentocht te Voorhout is afgelopen jaar tijdens de natte periode in het voorjaar veel plasvorming en vernatting van de toplaag van de bodem in het park geconstateerd. Dit komt doordat het regenwater niet goed wordt afgevoerd en opgenomen (infiltratie) in de grond. Zoals in de eerdere raadsbrief is aangegeven gaan we overlast per probleemgebied aanpakken. Met deze gebiedsgerichte aanpak bereiken we een vermindering van 70–80% van de wateroverlast.

Voor de uitvoering van deze gebiedsgerichte aanpak wordt de raad gevraagd om:

 • In te stemmen met een gebiedsgerichte aanpak van de waterproblematiek in het park Molentocht te Voorhout.
 • Een krediet van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de herstelwerkzaamheden met betrekking tot de waterproblematiek.
 • Bijgevoegde begrotingswijziging met nr. R4015 vast te stellen.

Zie voor de raadsbrief over dit onderwerp: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/d6d366ea-00e9-46c2-9c53-df01a5c8ba39

Update 3-12-2021: de 'Raadsmemo Aannemer Park Molentocht' is tevens bijgevoegd.

Resultaat stemming

Besluit

• In te stemmen met een gebiedsgerichte aanpak van de waterproblematiek in het park
Molentocht te Voorhout.
• Een krediet van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de
herstelwerkzaamheden met betrekking tot de waterproblematiek.
• Bijgevoegde begrotingswijziging met nr. R4015 vast te stellen.

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Raadsmemo Aannemer Park Molentocht

[Doel: besluitvormend]
Het instellen van een doelgroepenverordening is onderdeel van het pakket aan maatregelen dat is opgenomen in het vastgestelde Woonprogramma 2020-2024: Naar een evenwichtiger woningmarkt. Met een doelgroepenverordening woningbouw stuurt de gemeente in het bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden van sociale en middeldure woningen. De verordening is alleen van kracht voor nieuw vast te stellen bestemmingsplannen en geldt niet met terugwerkende kracht voor al eerder vastgestelde bestemmingsplannen.

De Raad wordt gevraagd om de “Doelgroepenverordening woningbouw gemeente Teylingen” vast te stellen.

Besproken in de commissie Ruimte van 23 november 2021. De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen, mits in de toelichting van de verordening kan worden ingegaan op de sancties.

Update 13 dec. 2021: In de toelichting van de verordening is een passage opgenomen over de mogelijkheden van sancties/handhaving. 2 versies zijn aan de stukken toegevoegd: de versie waar de toevoeging zichtbaar is gemaakt en een 'schone' versie ter ondertekening.

Resultaat stemming

Besluit

De “Doelgroepenverordening woningbouw gemeente Telingen” vast te stellen.

[Doel: besluitvormend]
De gemeente Teylingen kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning of door neveneffecten die ontstaan door werkzaamheden, Deze vorm van schade heet planschade. In de Omgevingswet wordt planschade vervangen door nadeelcompensatie. Omdat nadeelcompensatie in de Omgevingswet breder is dan planschade in de Wet ruimtelijke ordening heeft het College een nieuwe verordening gemaakt. De verordening heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

De Raad wordt gevraagd om de verordening Nadeelcompensatie Teylingen 2022 ongewijzigd vast te stellen.

Update 16-dec. 2021: De verordening is als volgt aangepast: "Artikel 8 lid 1 moet in zowel de verordening van Teylingen worden: Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de datum van bekendmaking." De toelichting staat vermeld in de raadsmemo hierover. 2 versies zijn aan de stukken toegevoegd: de versie waar de wijziging zichtbaar is gemaakt en een 'schone' versie ter ondertekening.

Resultaat stemming

Besluit

De verordening Nadeelcompensatie Teylingen 2022 vast te stellen.

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Raadsmemo Administratieve wijziging verordening Nadeelcompensatie Teylingen 2022

Update 24 nov 2021: het tarief voor reisdocumenten moet nog worden aangepast in de tarieventabel (van 36,95 naar 33.35 euro)

Jaarlijks worden de belastingverordeningen en de daarbij behorende tarieven conform de uitgangspunten in de programmabegroting en de kadernota aangepast. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om de belastingverordeningen, de compensatieregelingen en de kwijtscheldingsregeling vast te stellen, te wijzigen of in te trekken

Voorstel is vast te stellen:
1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2022;
2. De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2022;
3. De Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2022 met bijbehorende tarieventabel;
4. De Verordening rioolheffing Teylingen 2022;
5. De Verordening precariobelasting Teylingen 2022 met bijbehorende tarieventabel;
6. De Verordening forensenbelasting Teylingen 2022;
7. De Verordening marktgeld Teylingen 2022;
8. De Verordening havengeld Teylingen 2022;
9. De Legesverordening Teylingen 2022 met bijbehorende tarieventabel;
10. De Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2022;
11. Het Besluit tot intrekking van de Compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2021;
12. Het Besluit tot intrekking van het Besluit heffingskorting rioolheffing
Teylingen 2021;
13. Het Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2022.

Resultaat stemming

Besluit

• De Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2022
• De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2022
• De Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2022 met bijbehorende tarieventabel
• De Verordening rioolheffing Teylingen 2022
• De Verordening precariobelasting Teylingen 2022 met bijbehorende tarieventabel
• De Verordening forensenbelasting Teylingen 2022
• De Verordening marktgeld Teylingen 2022
• De Verordening havengeld Teylingen 2022
• De Legesverordening Teylingen 2022 met bijbehorende tarieventabel
• De Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2022
• Het Besluit tot intrekking van de Compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2021;
• Het Besluit tot intrekking van het Besluit heffingskorting rioolheffing
Teylingen 2021;
• Het Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2022.

[Doel: besluitvormend]
Volgens de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) moet het college aan de raad rapporteren over de afwijkingen van de programmabegroting over
het lopende boekjaar. Deze bevoegdheid is gebaseerd op het budgetrecht en op de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad volgens de wet Dualisering gemeentebestuur. Deze afwijkingen zijn in de voortgangsrapportage opgenomen.
Voorstel is om:

 1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2021.
 2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (- € 1.618.000, zie bijlage A).
 3. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (zie bijlage 1).

Resultaat stemming

Besluit

1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de
programmabudgetten vast te stellen (- € 1.618.000, zie bijlage A).
3. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (zie bijlage 1).

[Besluitvormend]
De gemeente Teylingen heeft een vastgoedportefeuille die uit 70 objecten bestaat. Het bezitten van vastgoed is geen doel op zich. Vastgoed levert een bijdrage om de ambities
en beleidsdoelen vanuit de diverse programma’s te realiseren. Het in eigendom hebben
van vastgoed brengt een aantal taken en (financiële) verantwoordelijkheden met zich
mee. Het doel van dit beleidsplan is het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau voor
de betreffende gebouwen en het verschaffen van inzicht in de daarvoor benodigde
financiële middelen. Daarnaast benoemen wij de ontwikkelingen, route en uitgangspunten
om te komen tot het zo duurzaam en efficiënt mogelijk inzetten van ons vastgoed en
publieke middelen om onze beleidsdoelen te verwezenlijken
Voorstel is
1. Het beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024 vast te stellen.
2. De jaarlijkse storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen Teylingen te
verhogen naar € 450.000.
3. Begrotingswijzigingen R4017 en R4001 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

1. Het beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-
2024 vast te stellen.
2. De jaarlijkse storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen Teylingen te
verhogen naar € 450.000.
3. Begrotingswijzigingen R4017 en R4001 vast te stellen.

De rekenkamercommissie heeft haar rapport over de doeltreffendheid van de participatieaanpak in de gemeente Teylingen aangeboden aan de gemeenteraad. Participatie heeft voor de gemeenteraad hoge prioriteit en is een van de pijlers in het raadsprogramma (coalitieakkoord). Daarnaast is participatie een basisprincipe in de nieuwe omgevingswet. Voor de rekenkamercommissie waren deze twee punten aanleiding om de effectiviteit van burgerparticipatie in Teylingen te onderzoeken. De rekenkamercommissie kijkt in dit rapport zowel terug als vooruit.

Het presidium stelt de gemeenteraad voor:

 1. De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘De doeltreffendheid van de participatieaanpak in de gemeente Teylingen’ over te nemen
 2. De aanbevelingen ter uitvoering in handen te stellen van het college van B&W
 3. Het college te verzoeken over de implementatie van de aanbevelingen te rapporteren aan de gemeenteraad voor 1 juli 2022

Resultaat stemming

Besluit

1. De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘De doeltreffendheid van de
participatieaanpak in de gemeente Teylingen’ over te nemen
2. De aanbevelingen ter uitvoering in handen te stellen van het college van B&W
3. Het college te verzoeken over de implementatie van de aanbevelingen te rapporteren
aan de gemeenteraad voor 1 juli 2022

[Besluitvormend]
Voorstel is om de opstaande punten met de af te handelen door € 51.700,- beschikbaar te stellen voor het (gedeeltelijk) vergoeden van de
juridische kosten die de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) heeft gemaakt en gelijktijdig de discussie met de VOT over de afronding van het Ondernemersfonds te beëindigen. De financiële consequenties worden gedekt uit de Algemene reser

Resultaat stemming

Besluit

1. € 51.700,- beschikbaar te stellen voor het (gedeeltelijk) vergoeden van de juridische
kosten die de VOT heeft gemaakt en gelijktijdig de discussie met de VOT over de
afronding van het Ondernemersfonds te beëindigen;
2 De financiële consequenties te dekken uit de Algemene reserve;
3. Bijgaande begrotingswijziging nummer R4018 vast te stellen.

Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021.

Roept het College op:

 • De handhaving op het oneigenlijk gebruik van bollengrond op te schorten, in ieder geval tot nieuw beleid ter zake is vastgesteld;
 • De gebruikers die een op dit moment nog oneigenlijk gebruik maken van bollengrond hiervan in kennis te stellen;
 • Een uitzondering te maken voor die gevallen van oneigenlijk gebruik van bollengrond waar sprake is van ondermijning of anderszins criminele activiteiten< font color="#555555">< /font>

Gezien de relevantie met de motie, is de beantwoording van de schriftelijke vragen over de stand van zaken handhaving ISG hieronder toegevoegd.

Update 14 dec: raadsmemo Haalbaarheid oplossingen is ook hier toegevoegd. De aangegeven bijlagen zijn terug te vinden bij het agendapunt van de voorafgaande hybride commissievergadering.

Besproken in de commissie Ruimte van 23 november 2021. De CU is benieuwd naar de haalbaarheid van de geboden oplossing door de stichting Waarom Weg, wellicht is dit een alternatief voor de motie 'tijdelijke stop handhaving'. De wethouder stelt voor om daar een raadsmemo aan te wijden, o.a. vwb de juridische implicaties.

Update 7 december 2021: dit agendapunt wordt besproken in de voorgaande algemene commissievergadering die start om 20.00 uur. In deze raadsvergadering vindt alleen de stemming plaats.

Update 9 dec. 2021: De raadsmemo 'Haalbaarheid oplossing stichting Waarom Weg', waarin antwoord wordt gegeven op vragen in de commissie Ruimte van 23 nov. 2021, is toegevoegd aan de stukken. Zie voor de volledige raadsmemo (incl. bijlagen): https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/d334cd55-8a47-4705-9211-0e0f4f73b319

Resultaat stemming

Besluit

De motie is verworpen. Stemverklaring van dhr. Nederstigt (ChristenUnie).

Moties

Onderwerp
Tijdelijke stop op handhaving van het oneigenlijk gebruik van Bollengrond”

Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021. Het CDA heeft vragen over de verkeersveiligheid van het voorgenomen tracé voor de HOV en wil samen met de commissie Ruimte bezien of er een alternatief tracé en/of maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid in de Oosthoutlaan in Voorhout te bevorderen.

Update 7 december 2021: dit agendapunt wordt besproken in de voorgaande algemene commissievergadering die start om 20.00 uur. In deze raadsvergadering vindt alleen de stemming plaats.

Update 16-dec. 2021: De indieners hebben een herziene versie gemaakt, zie hieronder. Tevens toegevoegd is de beantwoording op de technische vragen.

Resultaat stemming

Besluit

De motie is verworpen.

Moties

Onderwerp
Motie Verkeersveiligheid Oosthoutlaan in kader van HOV

[Doel: besluitvormend]
De gemeente Teylingen werkt samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Noordwijk, Lisse en Haarlemmermeer en de regio’s Holland Rijnland en Metropoolregio Amsterdam aan de invoering van de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol. Om de route geschikt te maken voor HOV zijn aanpassingen nodig. De gemeenteraad heeft in 2016 ingestemd met het maatregelenpakket HOV Teylingen. Na dat besluit is het maatregelpakket verder uitgewerkt. De Raad wordt nu gevraagd om het benodigde uitvoeringskrediet voor het maatregelenpakket 'Sassenheim deel 1' beschikbaar te stellen onder voorbehoud van positieve beschikking door de provincie Zuid-Holland.

Besproken in de commissie Ruimte van 23 november 2021. De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk aan de raad voor te leggen, tenzij de beantwoording voldoende duidelijkheid geeft voor de hierna genoemde fracties. Het CDA, fractie Piket en de PvdA willen (nog) niet instemmen met de kredietaanvraag. Gevraagd wordt om een plan van aanpak met daarin wat er precies gaat gebeuren en waar het geld precies naartoe gaat incl. een tijdspad.

Update 7 december 2021: dit agendapunt wordt besproken in de voorgaande algemene commissievergadering die start om 20.00 uur. In deze raadsvergadering vindt alleen de stemming plaats.

Resultaat stemming

Besluit

1. Een krediet van € 4.204.000,- beschikbaar te stellen voor uitvoering van het
maatregelpakket HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Teylingen, onderdeel
Sassenheim deel 1, onder voorbehoud van positieve beschikking van de subsidie
hiervoor door de provincie Zuid-Holland.
2. Bijbehorende begrotingswijziging R4019 vast te stellen, onder voorbehoud van de
beschikking van de subsidie door de provincie Zuid-Holland.

Stemverklaringen van dhr. Piket (fractie Piket) en dhr. Witteman (PvdA).

Resultaat stemming

Besluit

Het amendement is aangenomen.

Amendementen

Titel
Amendement Bomenbeleid – Behoud én toename aantal bomen

[Doel: besluitvormend]
In 2020 is het Bomenbeleid Teylingen 2015 geëvalueerd. De evaluatie en de opgestelde vervolgstappen zijn opiniërend in de Raadscommissie Ruimte op 11 mei 2021 besproken. Naar aanleiding van de evaluatie is bepaald dat een aantal wijzigingen in het beleid nodig zijn. Bijvoorbeeld het aanpassen van de categorisatie van bomen en het passend maken van de regels ten aanzien van behoud en vervanging bij herinrichting en voor herplant. Hierdoor kan de beoordeling van vergunningaanvragen eenduidiger worden uitgevoerd en het bomenbestand van de gemeente op peil blijft. Ook is met de indeling van de statuscategorieën alvast rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet.

De Raad wordt gevraagd om de wijzigingen op het Bomenbeleid Teylingen 2015 vast te stellen.

Besproken in de commissie Ruimte van 23 nov. 2021. De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk aan de raad voor te leggen, omdat er nog een paar wijzigingen in het beleidsstuk worden doorgevoerd en informatie volgt over de financiering van het vermeerderen van bomen.

Update 7 december 2021: dit agendapunt wordt besproken in de voorgaande algemene commissievergadering die start om 20.00 uur. In deze raadsvergadering vindt alleen de stemming plaats.

Update 12-dec. 2021: De voorgestelde wijzigingen op het bomenbeleid (= bijlage 4) zijn aan de stukken toegevoegd. Het gaat om 2 versies: de versie waar de wijzigingen zichtbaar zijn en een 'schone' versie ter ondertekening. Ook de beantwoording van de vragen uit de commissie is toegevoegd.

Resultaat stemming

Besluit

Het raadsvoorstel is geamendeerd aangenomen.

Met de vijf gemeenteraden in de Duin- en bollenstreek is in de zomer afgesproken om
een verkenning te doen naar de gedeelde regionaal-economische opgaven van de vijf
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het gaat om hierbij om de gemeenten:
Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk. De uitkomsten van deze verkenning
zijn afgelopen maand al aan de gemeenteraad gemeld en op de collegeconferentie
van 8 oktober over de Duin- en Bollenstreek zijn deze verder besproken. Op basis van
deze uitkomsten gaan de vijf gemeenten in 2022 een nieuw regionaal-economische
uitvoeringsprogramma opstellen en voegen daar een voorstel aan toe voor een
effectieve samenwerkingsvorm vanaf 2023
Voor de afronding van a. de lopende projecten en verplichtingen uit de huidige economische agenda en het opstellen van een nieuw economisch uitvoeringsprogramma voor de periode na 2022, het maken van een voorstel voor een effectieve samenwerkingsvorm is het voorstel het overgebleven eigen aandeel in het totale projectenbudget van ca. €1,1 miljoen opnieuw in te zetten (voor Teylingen is het aandeel 29,7%, ca. €327.000,-); En tevens het overgebleven eigen aandeel in het totale projectenbudget van de huidige economische agenda ook in te zetten voor de governance van de bovengenoemde genoemde projecten en verplichtingen.

Dit punt is besproken in de cie DEB van 24 november waarbij is afgesproken dit als bespreekstuk te agenderen voor deze raad. Het CDA wil de aangehouden motie alsnog (al dan niet in gewijzigde vorm) indienen.

Update 7 december 2021: dit agendapunt wordt besproken in de voorgaande algemene commissievergadering die start om 20.00 uur. In deze raadsvergadering vindt alleen de stemming plaats.

Resultaat stemming

Besluit

1. Voor de afronding van a. de lopende projecten en verplichtingen uit de huidige
economische agenda, b. het opstellen van een nieuw economisch
uitvoeringsprogramma voor de periode na 2022 en c. het maken van een voorstel
voor een effectieve samenwerkingsvorm, het overgebleven eigen aandeel in het
totale projectenbudget van ca. €1,1 miljoen opnieuw in te zetten (voor Teylingen
is het aandeel 29,7%, ca. €327.000,-);
2. Het overgebleven eigen aandeel in het totale projectenbudget van de huidige
economische agenda ook in te zetten voor de governance van de bovengenoemde
genoemde projecten en verplichtingen.

Stemverklaring van dhr. Witteman (PvdA).

Resultaat stemming

Besluit

roept het college op:
in de verkenning oog te hebben voor de belangen van de inwoners, ondernemers
en stakeholders van Teylingen, ook in samenwerking met onderwijs en arbeidsmarkt,
door gerichte aandacht te vragen voor regionale projecten met economische uitstraling
naar Teylingen en een voortvarende concrete aanpak daarvan te realiseren.; Hhiervoor
met een voorstel naar de Raad te komen in het eerste kwartaal van 2022, voordat
verdere besluitvorming plaatsvindt.

Stemverklaring van dhr. Witteman (PvdA).

Resultaat stemming

Besluit

De motie is verworpen. Stemverklaring van dhr. Nederstigt (ChristenUnie).

Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021.

Roept het College op:

 • Op het grondgebied van de gemeente Teylingen alle activiteiten waar als gevolg van het ISG-beleid door de GOM-uitvoering, invulling of begeleiding aan wordt gegeven op te schorten in afwachting van de ontwikkeling van mogelijk nieuw beleid;
 • De GOM, alsmede reeds bekende initiatiefnemers in kennis te stellen van dit standpunt

Insprekers:

 1. De directeur van The Way You Live te Laren over de 'Motie Tijdelijke stop op ontrommeling en uitgave van bouwtitels (GroenLinks, PvdA)'.
 2. De voorzitter van het CultuurHistorisch Genootschap Duin & Bollenstreek (CHG) over de 'Motie Tijdelijke stop op ontrommeling en uitgave van bouwtitels (GroenLinks, PvdA)'.

Dit punt is besproken in de commissie Ruimte van 23 november 2021. De standpunten zijn besproken en de motie wordt ter stemming voorgelegd.

Resultaat stemming

Besluit

De motie is verworpen.

Moties

Onderwerp
Tijdelijke stop op ontrommeling en uitgave van bouwtitels.

[Besluitvormend]
Momenteel is een projectteam bezig  met een onderzoek om de VAB (vuilafvoerbedrijf) te moderniseren voor de komende 40 jaar. De gemeentes hebben hiervoor een akkoord gegeven.
Volgens de fractie Piket is niet alleen een onderzoek nodig naar de modernisering van de VAB maar ook zou er , gelet op de verkeersdrukte en verkeersveiligheid, er tevens een onderzoek uitgevoerd moeten worden naar mogelijke locaties van de VAB. Deze locaties kunnen elders gelegen zijn in de Duin- en Bollenstreek die mogelijk dichter bij de snelweg liggen, die verkeersveilig zijn qua aan en afvoer van afval en goed bereikbaar zijn voor de aangesloten gemeentes.
Met deze motie wordt het college opgeroepen om ervoor zorg te dragen dat naast het onderzoek naar de modernisering tevens onderzoek gedaan wordt naar mogelijke locaties van de VAB.

Dit punt is besproken in de commissie DEB van 24 november 2021 en wordt ter stemming geangendeerd voor deze raadsvergadering.

Resultaat stemming

Besluit

De motie is verworpen. Stemverklaring van dhr. Piket (fractie Piket).

Moties

Onderwerp
Oproep tot nader onderzoek nieuwe locatie VAB

Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021.

Raadslid dhr. Piket heeft in het Leidsch Dagblad van 20 juni 2020 het idee uiteen gezet om station Voorhout te verplaatsen naar de Noordelijke Randweg. De motie roept het College op om een verkennend onderzoek te starten naar de mogelijkheden van het verplaatsen van station Voorhout, daarin een aantal kaders mee te nemen en de gemeente Noordwijk, provincie Zuid-Holland, ProRail en de NS actief bij het onderzoek te betrekken.

De motie is besproken in de commissie Ruimte van 29 november 2021 waarbij afgesproken is dat dit ter stemming wordt voorgelegd aan deze raad.

Resultaat stemming

Besluit

De motie is verworpen. Stemverklaring van dhr. Beijk (VVD).

Moties

Onderwerp
Onderzoek verplaatsing station Voorhout