Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 22 april 2021

20:00 - 23:00

Locatie:
Vanuit huis, digitale videovergadering
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

Het voorstel is de lijst van ingekomen stukken, zoals deze in de commissie welzijn, ruimte en DEB zijn besproken, conform vast te stellen in de raad.

  • Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  • Op de raadsagendaplanning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

[Doel: Besluitvormend]
De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft bij de gemeente Teylingen een aanvraag ingediend voor het starten van een nevenvestiging. Een nevenvestiging is een deel van een school, op een andere locatie dan de hoofdvestiging met een eigen bekostiging door het Rijk. Deze willen zij starten bij jeugdhulpvoorziening Kleen4Care in Voorhout. In de voorziening wordt begeleiding geboden aan jeugdigen, die op hun eigen school zijn uitgevallen. Deze leerlingen hebben niet genoeg aan de begeleiding die hun school kan en moet bieden.
Aan de gemeenteraad wordt door het college voorgesteld een instemmende verklaring af te geven voor het vestigen van een nevenvestiging voor het Primair Onderwijs in Voorhout voor de Leo Kanner Onderwijsgroep.

[Doel: besluitvormend]
Gemeenten hebben de wettelijke taak om inwoners met (problematische) schulden te ondersteunen. Deze taak is vastgelegd in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening
(wgs). Op 1 januari 2021 is de nieuwe (gewijzigde) Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (wgs) in werking getreden. Dit leidt tot een aantal wijzigingen die worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

[Doel: besluitvormend]
De motie is aangekondigd tijdens de raadsvergadering van 15 maart 2021 en betreft het verzoek aan het college om (aangepast op 29 maart 2021):

  • in overleg met de omwonenden, o.a. vertegenwoordigd in het burgerinitiatief, en met ondernemers en andere stakeholders te bezien welke (tijdelijke) maatregelen er genomen kunnen worden om de parkeerdruk te verminderen;
  • en de raad hierover uiterlijk voor de raadsvergadering van 3 juni a.s., of zoveel eerder als mogelijk, te informeren.

[Doel: besluitvormend]
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 februari 2021 tot het voorlopig aanwijzen van percelen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is. Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het betreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen. Het gemeentelijk voorkeursrecht maakt het de gemeente mogelijk de regie te houden bij de uitvoering van haar plannen en voorkomt dat een andere partij zich in het gebied een positie verschaft. Het college stelt de raad voor om definitief een voorkeursrecht op voornoemde percelen te vestigen.

Update 9 maart: Tot donderdag 11 maart liggen het collegebesluit en concept raadsvoorstel ter inzage en kunnen inwoners een zienswijze indienen. Om deze reden wordt het raadsvoorstel besproken in B&W van 16 maart 2021 en volgt aanlevering van de stukken kort na het genomen besluit.

[Doel: besluitvormend]
De coronacrisis heeft geleid tot regels en richtlijnen wat betreft aan te houden onderlinge
afstand tussen mensen. Hierdoor kunnen horecaondernemers voorlopig ook wanneer zij
weer open mogen slechts met een beperkte bezettingsgraad werken – zij mogen en
kunnen immers maar een beperkt aantal gasten ontvangen als gevolg van deze regels en
richtlijnen.
Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te kunnen ontvangen, is
een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van tijdelijkheid, flexibiliteit en
onder bepaald voorwaarden geen handhaving op overtreding zal geschieden waar het de
uitstalling van meer terras dan vergund is betreft.
De (ontwerp) verordening heeft gedurende een periode van 2 weken ter inzage
gelegen en is op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt. Zienswijzen konden
schriftelijk of mondeling kenbaar worden
gemaakt.
Er is 1 zienswijze ingediend.

Voorstel is om de verordening vast te stellen.

[Doel: besluitvormend]
In 2014 heeft de raad de adviesnota “uitplaatsing STV” vastgesteld. Het college heeft de opdracht gekregen de uitvoering te realiseren. In het geval de oorspronkelijke plannen niet kunnen doorgaan, zouden wij bij u terugkomen. Dat is nu het geval. Op 7 december j.l. hebben wij u, in een beeldvormende sessie, meegenomen in de ontwikkelingen binnen het project uitplaatsing STV.
Het college stelt de raad voor te kiezen voor variant 2 (uitbreiding richting Langeveld) als voorkeursvariant voor de realisatie van fase 2 van het tennispark en deze verder te onderzoeken.
De commissie welzijn adviseert het voorstel als bespreekpunt aan de raad voor te leggen. De bespreekpunten zijn o.a. financiën, betrouwbaarheid overheid en woningbouw Langeveld.
De commissie welzijn heeft geadviseerd dit te bespreken in de raad. De standpunten in de commissie liepen uiteen. VVD en D66 overwegen een motie in te dienen.

Moties
Onderwerp
Motie Integraal ontwikkelplan locatie Langeveld te Sassenheim

[Doel: besluitvormend]
Op de locatie tussen Torenlaan 4 en 6 in Voorhout, waar voorheen het agrarische bloembollenbedrijf Molenaar en van Ginhoven B.V. gevestigd was, zijn bestaande bedrijfsopstallen gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt 1e klas bollengrond teruggebracht en is het voorstel om 3 nieuwe GOM-woningen te realiseren. Het plan bestaat tevens uit het omzetten van de bestaande bedrijfswoningen naar burgerwoningen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 3 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om wijzigingen door te voeren ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Ter verbetering van het plan heeft er wel een ambtshalve aanpassing plaatsgevonden.

Besproken in de commissie Ruimte van 30 maart 2021. VVD, TriLokaal en D66 steunen het voorstel. ChristenUnie kan zich in het voorstel vinden en overlegt nog met de fractie. De fracties CDA, PvdA, GroenLinks, fractie Piket en Groen en Leefbaar Teylingen zijn op het standpunt dat met een lopend rekenkameronderzoek naar de GOM en ISG geen sprake is van politieke sensitiviteit van het College. Het is voorbarig om aan dit voorstel een waarde oordeel aan te geven.

Update 16 april 2021: toegevoegd zijn het verzoek van vijf fracties omtrent aanhouden voorstel realiseren GOM woningen en het antwoord op het verzoek van het college.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief bestemmingsplan Torenlaan tussen 4 en 6, Voorhout

[Doel: besluitvormend]
In 2015 is op het perceel aan de Akervoorderlaan 55a in Lisse brand geweest, waarbij een gedeelte van de bedrijfspanden verloren is gegaan. De eigenaar heeft het voornemen om de bedrijfspanden niet te herbouwen, maar twee (burger)woningen te realiseren. Het betreft één woning binnen de gemeente Teylingen en de ander binnen de gemeente Lisse. De Raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Akervoorderlaan 57, Voorhout" vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Besproken in de commissie Ruimte van 30 maart 2021. Dit voorstel gaat volgens dezelfde lijnen als Torenlaan 4-6.

[Doel: besluitvormend]
Het project Hortusplein omvat de herontwikkeling van het gebied aan de Westerstraat, Hortuslaan en Hortusplein in Sassenheim door Hoogvliet Beheer en Woonstichting Stek. Voor het project zijn 4 parkeervarianten ontwikkeld welke zijn gepresenteerd in een beeldvormende raadssessie van 1 maart jl (zie hieronder). Het College stelt op basis van een beoordeling op belangrijke aspecten zoals parkeerbalans, verblijfskwaliteit, duurzaamheid, kosten en realisatietijd voor parkeervariant 2A vast te stellen als voorkeursvariant voor de planontwikkeling van het Hortusplein.

Beeldvormende sessie 1 maart 2021: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b483b035-f18c-47b1-a0e6-4041ecee3c68

Besproken in de commissie Ruimte van 30 maart 2021. De fracties geven verschillende voorkeursvarianten aan.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief Hoogvliet/Stek - parkeervarianten Hortusplein, Sassenheim
Ingekomen stuk reactie op het Raadsvoorstel Parkeerkelder Hortusplein

De ingrediënten van de motie zijn besproken in de commissie DEB. Aan de hand daarvan de definitieve motie opgesteld.
Dit met de oproep:
 Vast te stellen dat de raad en het college onverkort vasthouden aan het voorstel voor het autoluw maken van de Herenstraat zoals in de Centrumvisie staat beschreven.
 Als uitgangspunt te hanteren een maximaal aantal verkeersbewegingen van 4500 per etmaal.
 Indien de openstelling van de Noordelijke Randweg Voorhout niet leidt tot de gewenste vermindering van het aantal verkeersbewegingen, vast te ste
Verzoekt het College
 In de aanloop naar het openstellen van de Randweg nu al onderzoek doen naar (aanvullende) maatregelen voor het verminderen van verkeersintensiteit in de Herenstraat.
 De kosten van het onderzoek van omstreeks €10.000 ten laste te brengen van het gereserveerde budget ‘Advies- en Onderzoekskosten Verkeer’

Moties
Onderwerp
Motie Autoluwe Herenstraat CU