Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Kadernota

donderdag 24 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitale videovergadering via MS Teams
Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming
Besluit

De agenda is ongewijzigd besloten.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief POH-GGZ jeugd kadernota 24 juni

De behandeling van de kadernota vindt plaats in twee delen. Als eerste wordt gestart met de Algemene Beschouwingen per fractie. Daarna start het tweede deel waar fracties met elkaar in debat kunnen gaan over de kadernota en de gehouden Algemene Beschouwingen. De kadernota wordt niet vastgesteld door de raad.  De uitkomsten van het debat worden meegegeven aan het college voor het opstellen van de begroting. Aan de raad wordt verzocht de begrotingsuitgangspunten (zoals opgenomen in de bijlage van de kadernota) vast te stellen.

Voorstel ter stemming: In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten zoals aangegeven in bijlage 1, blz 40 en 41 en financiële effecten daarvan voor de begroting 2022-2025. De uitkomsten van de algemene beschouwingen mee te geven aan het college voor het opstellen van de begroting 2022-2025.

Let op; het gaat alleen om het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting. De kadernota zelf wordt, net al de afgelopen jaren, niet vastgesteld maar samen met de uitkomsten van deze Algemene Beschouwingen meegegeven aan het college zodat de begroting kan worden opgesteld, Alleen bijlage 1 Begrotingsuitgangspunten wordt vastgesteld en ter stemming gebracht.

Resultaat stemming
Besluit

De raad stelt de uitgangspunten voor de begroting vast zoals opgenomen in bijlage 1 van de Kadernota 2022-2025.