Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 8 juli 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitale videovergadering via MS Teams
Voorzitter
Carla G.J. Breuer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming

Mevrouw Katja Heede (D66)  heeft te kennen gegeven te stoppen als burgercommissielid per 8 juli 2021. Op voordracht van D66 heeft het presidium besloten de heer Ton Verdegaal (D66) voor te dragen voor benoeming tot burgercommissielid voor de resterende raadsperiode.

De Cie van onderzoek geloofsbrieven doet verslag van het onderzoek naar de wettelijke vereisten (plaats op kieslijst, woonplaatsvereiste, onverenigbare nevenfuncties) en of er vanuit deze wettelijke eisen beletselen zijn voor de benoeming van de heer Verdegaal.

Resultaat stemming
Besluiten

Besloten is de heer Koot (voorzitter), mevr. Wietsma en de heer Duindam te benoemen tot commissie van onderzoek geloofsbrieven voor de benoeming van dhr. Verdegaal als burgerlid.

Conform besloten.

Update 6 juli 2021
Van Trilokaal is de aankondiging ontvangen van 3 moties. Het gaat hier alleen om de aankondiging. De moties (mits de definitieve tekst tijdig beschikbaar is) worden besproken in de commissies van begin september. Trilokaal wil de volgende moties aankondigen:

 1. Motie Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed
 2. Motie Kleinschalige energieopwekking doormiddel van windturbines
 3. Motie Onderzoek hotelvoorzieningen Teylingen

Update 8 juli 2021:
Het agendapunt 'Vaststellen bestemmingsplan ‘Recreatiepark Watertuin 1e herziening’ is na instemming van het CDA als hamerstuk toegevoegd aan de agenda. Dhr. Dijkstra (CDA) heeft verzocht om een korte toelichting te geven.

Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:

 • Het agendapunt Bestemmingsplan Watertuin 1e herziening is als hamerstuk aan de agenda toegevoegd;
 • Trilokaal heeft 3 moties aangekondigd.

In overleg met de indiener en na overleg met de wethouder is de mondelinge vraag over Jan Steenlaan vervallen.

Aanmelding voor het inspreekrecht over het agendapunt Verordeningen Toeristenbelasting ontvangen van
- vertegenwoordiger Business Platform Teylingen
- eigenaar camping-jachthaven Zonnekamp

Het voorstel is de lijst van ingekomen stukken, zoals deze in de commissie welzijn, ruimte en DEB zijn besproken, conform vast te stellen in de raad.

Besluit

Wethouder Hooij doet een mededeling over de Regeling Reductie Energiegebruik en Woningen. De burgemeester doet een mededeling over het concept Initiatiefvoorstel 2e Elsgeesterweg.

 • Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
 • Op de raadsagendaplanning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.
Besluit

Conform vastgesteld

[Doel: Besluitvormend]
Bij de aangeleverde stukken van het bestemmingsplan 'Recreatiepark Watertuin 1e herziening' (agendapunt 11) is onbedoeld een conceptexemplaar van de verbeelding gevoegd. Het conceptexemplaar van de verbeelding voorziet niet in de juiste contour en het aangeleverde conceptexemplaar van verbeelding (met datum 12-05-2021) is dus niet het exemplaar dat vastgesteld moet worden. Middels een nieuw raadsvoorstel stelt het College aan de raad voor om de juiste verbeelding (met datum 08-07-2021) te hanteren bij de eventuele vaststelling van het bestemmingsplan.

Resultaat stemming
Besluit

1. Met het voorstel over het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Recreatiepark
Watertuin 1e herziening’ de als bijlage bijgevoegde verbeelding met datum 08-07-2021 te
hanteren als vast te stellen verbeelding in plaats van de verbeelding met datum 12-05-
2021.

[Doel: Besluitvormend]
Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie naast Spoorlaan 125- 127, Voorhout een nieuwe vrijstaande woning te realiseren en de bestaande agrarische woning om te zetten naar burgerwoning. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Na de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend waarop het bestemmingsplan is aangepast. Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er is aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

De Raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan ‘Spoorlaan 125- 127, Voorhout’ vast te stellen.

Resultaat stemming
Besluit

1: Het bestemmingsplan ‘Spoorlaan 125- 127, Voorhout’ met identificatienummer
NL.IMRO.1525.BP2019VHT08005-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan.
2: De ‘nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Spoorlaan 125- 127,
Voorhout’ vast te stellen.
3: Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen omdat middels een anterieure overeenkomst het kostenverhaal
anderszins verzekerd is.

Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsmemo vragen CDA fractie bestemmingsplan Spoorlaan 125-127

[Doel: Besluitvormend]
Al enkele jaren worden er gesprekken gevoerd over het Munnickenbos, een groenstrook met half verhard wandelpad tussen het water Poelmeer en een aantal tuinen aan de Hagheweide. Door de omwonenden wordt het wandelpad en het beheer van het groen achter hun woningen (Hagheweide 2, 4 en 19) als onprettig en onveilig ervaren. Zij verzoeken om maatregelen te treffen. Het is mogelijk om dit wandelpad met hekwerken af te sluiten. Hiervoor moet de gemeenteraad eerst beslissen om dit wandelpad te onttrekken uit het openbaar verkeer. Bij de ter inzage legging van het voorgenomen besluit zijn 5 zienswijzen ingediend. Allen geven geen aanleiding om het voorgestelde besluit aan te passen.

Resultaat stemming
Besluit

1. Op grond van artikel 9 Wegenwet het wandelpad achter Hagheweide 2 en 4, zoals
weergegeven op de als bijlage bijgevoegde kaart, te onttrekken aan het openbaar
verkeer.
2. De zienswijzenota als bedoeld in artikel 5 Inspraakverordening vast te stellen.

De heer Witteman en de heer Koot geven een stemverklaring af.

[Doel: Opiniërend]
Het doel is om Nieuw Boekhorst als woningbouwlocatie tot ontwikkeling te brengen. De wijk die ontstaat zou voor alle mensen prettig moeten zijn om in te wonen en te verblijven: (sociaal) veilig, bereikbaar, genoeg groen, klimaat adaptief en duurzaam. De volgende stap is het opstellen van een gebiedsvisie. Tijdens de beeldvormende sessie van 17 mei is de concept gebiedsvisie aan de Raad gepresenteerd. In dit opiniërende raadsvoorstel wordt de Raad gevraagd om richting mee te geven aan de concept-gebiedsvisie Nieuw Boekhorst door antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Hoe kijkt de raad aan tegen de voorgestelde woonbibliotheek?
 • Vindt u dat er nog een interventie nodig is en zo ja welke heeft uw voorkeur?
 • Hoe kijkt de raad aan tegen de (commerciële)voorzieningen in Nieuw Boekhorst?
 • Heeft de raad andere aanvullende voorstellen die zij belangrijk vindt in de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst?

De beeldvormende sessie van 17 mei is hier terug te kijken: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/443af3ee-8530-4f24-ab2c-3b0fb9f2dd06

Besproken in de commissie Ruimte van 15 juni 2021. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen om hetgeen dat in de commissie is besproken vast te leggen als richting voor de verdere uitwerking.

Resultaat stemming
Besluit

hetgeen dat in de commissie is besproken vast te leggen als richting voor de verdere uitwerking.

[Besluitvormend] Voorstel is om kennis te nemen van de Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek

Resultaat stemming
Besluit

1. Kennis te nemen van de begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke
Belastingen Bollenstreek.

[Besluitvormend]
Voorstel is
1. De programmarekening 2020 vast te stellen;
2. Het positieve jaarrekeningsaldo van € 554.000 te storten in de algemene reserve;
3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen naar 2021 en de bijbehorende
begrotingswijziging (R4012) vast te stellen.

Met de programmarekening wordt verslag gedaan van de in 2020 uitgevoerde activiteiten en
bereikte resultaten.
Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt € 554.000 positief. Wij stellen voor om
een aantal budgetten ten laste van dit saldo beschikbaar te stellen voor 2021 ad €
545.000 ten laste van de exploitatie en € 1,5 miljoen ten laste van de algemene reserve.

Update 7 juli 2021: controleverklaring is toegevoegd.

Resultaat stemming
Besluit

1. De programmarekening 2020 vast te stellen;
2. Het positieve jaarrekeningsaldo van € 554.000 te storten in de algemene
reserve;
3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen naar 2021 en de bijbehorende
begrotingswijziging (R4012) vast te stellen.

[Besluitvormend] Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het dagelijks
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek de
ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de
gelegenheid voor 7 juni zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting. De begroting
wordt op 30 juni voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen bestuur.

Resultaat stemming
Besluit

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf
Duin en Bollenstreek volgens bijgevoegde conceptbrief.

[Besluitvormend]

De 1e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder
door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2021.

Het saldo van de programmabegroting 2021 is gestart met €180 .000 positief. Na wijzigingen van
raadsbesluiten voor deze 1e voortgangsrapportage bedraagt dit € 110.000 positief.
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage is € 304.000 positief. Het saldo van de programmabegroting
2021 komt hiermee uit op € 414.000 positief.

Voorstel is;
1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te
stellen (€ 304.000) bijlage A.
3. De investering Vervanging veld 3 KV TOP (€ 137.000) beschikbaar te stellen in 2021.
4. Een investering voor de aanschaf van een noodstroomaggregaat (€ 50.000) beschikbaar te stellen
in 2021.

Resultaat stemming
Besluit

1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de
programmabudgetten vast te stellen (+ € 304.000, zie bijlage A).
3. De investering Vervanging veld 3 KV TOP (€ 137.000) beschikbaar te stellen in
2021.
4. De investering voor de aanschaf van een noodstroomaggregaat (€ 50.000)
beschikbaar te stellen in 2021.

[Doel: Opiniërend]
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om voor aanvragen die in strijd zijn met het Omgevingsplan, de zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, activiteiten aan te wijzen waarvoor een participatieplicht voor initiatiefnemers zal gelden als indieningsvereiste. Dit betekent dat initiatiefnemers die een aanvraag indienen voor zo’n aangewezen onderwerp bij hun aanvraag moeten aangeven of zij aan hun participatieplicht hebben voldaan.

De Raad wordt gevraagd zich een mening te vormen over hoe om te gaan met deze mogelijkheid tot het verplicht stellen van participatie. Hiervoor zijn 3 scenario’s geschetst, inclusief een voorkeursscenario.

Besproken in de commissie Ruimte van 21 juni 2021. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen om hetgeen dat in de commissie is besproken vast te leggen als richting voor de verdere uitwerking.

Resultaat stemming
Besluit

hetgeen dat in de commissie is besproken vast te leggen als richting voor de verdere uitwerking.

[Besluitvormend]

Voorstel is
1. Kennis te nemen van de evaluatie economische samenwerking Duin- en
Bollenstreek;
2. Te constateren dat het uitvoeringsprogramma ‘Samen Succesvol’ gerealiseerd is
c.q. in uitvoering is gebracht voor wat betreft projecten waarvoor dit haalbaar c.q.
kansrijk is gebleken;
3. Te constateren dat één van de voornaamste aanbevelingen van Decisio betreft
om, om verdere economische structuurversterking te realiseren, te komen tot een
daadwerkelijke regionale agenda, gestoeld op als regio gedeelde en gezamenlijk
omarmde regionale opgaven;
4. Het college opdracht te geven
a. te verkennen of en welke gedeelde en gezamenlijk omarmde regionaaleconomische opgaven er zijn,
b. op basis hiervan vóór het vierde kwartaal van 2021 een voorstel voor de
periode ná 2021 te doen,
c. hierbij samenhang te bewaken met (generieke) regionale strategische
trajecten,
d. een verkenning te doen naar de hierbij meest effectieve uitvoeringsvorm,
e. bij het opstellen van de Kadernota rekening te houden met een scenario van
voortzetting van gezamenlijke inspanning.

Dit punt is besproken in de commissie DEB. Het CDA komt met een motie "Steun in de rug voor Teylingen" waarbij meerdere fracties hebben aangegeven mee te willen denken. De aangepaste versie is op 7 juli toegevoegd. Mede-indieners naast het CDA zijn: Groen en Leefbaar Teylingen, Fractie Piket en D66.

Resultaat stemming
Besluit

De motie wordt aangehouden (met toevoegingen CU) totdat de wethouder in het najaar met nieuwe voorstellen komt.

Moties
Onderwerp
Motie Evaluatie economische samenwerking Duin- & Bollenstreek

[Besluitvormend].
Bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2020 – 2023 heeft uw raad door
aanname van het amendement “Toeristenbelasting” het besluit genomen om het college
een raadsvoorstel te laten voorbereiden om te komen tot de invoering van
toeristenbelasting. De bevoegdheid van de raad is om de concept verordeningen van land- en watertoeristenbelasting vast te stellen en daarmee de toeristenbelasting in te voeren per 1 januari 2022. Dit is ter voorbereiding op de definitieve vaststelling van de verordeningen land- en watertoeristenbelasting in december 2021. Het voorstel is in de commissie DEB van 16 juni besproken. De fracties hebben daarbij aangegeven het voorstel in de fractievergaderingen te bespreken.

Besluit

Het raadsvoorstel is verworpen.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming

[Doel: Besluitvormend]
Op 25 november 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin. Met die uitspraak heeft de Raad van State drie onderdelen van het bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin vernietigd en de gemeente Teylingen de opdracht gegeven om een nieuw besluit te nemen voor deze drie vernietigde onderdelen. Met het bestemmingsplan ‘Recreatiepark Watertuin 1e herziening’ wordt invulling gegeven aan de opdracht van de Raad van State.

De Raad wordt gevraagd het bestemmingsplan  ‘Recreatiepark Watertuin 1e herziening’ vast te stellen.

Opmerkingen:

 • Ten aanzien van bijlage 5 is de definitieve brief toegevoegd "Informatiebrief bestuur en leden".
 • Ten aanzien van bijlage 2 is een memo toegevoegd (Informatie over het voorleggen van een aangepaste verbeelding tbv het voorstel over het vaststellen van bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin 1e herziening) inclusief bijlage (Verbeelding 08-07-2021) over een aankomende wijziging in bijlage 2.
 • Tevens toegevoegd is de schriftelijke inspraakreactie (incl. juridische onderbouwing) van de Vereniging Watertuin.

Dit voorstel is besproken in de commissie Ruimte van 15 juni 2021. Dhr. Dijkstra (CDA) verzoekt het College om voorafgaand aan de raadsvergadering de originele vergunning te delen en de mogelijkheden van een gedoogbeschikking te laten nagaan, zoals eerder een aantal bewoners heeft gekregen. De commissievoorzitter adviseert het voorstel in principe als bespreekpunt aan de raad voor te leggen voor wat betreft het door het CDA ingebrachte punt over de gedoogbeschikking, tenzij de reactie van het College daartoe geen aanleiding meer geeft.

Update 8 juli 2021: Het College heeft op 28 juni 2021 antwoord gegeven op de vragen van het CDA/fractie Piket, zoals gesteld in de commissie Ruimte van 15 juni, zie bijgaand. Naar aanleiding hiervan heeft de CDA-fractie aangegeven dat zij akkoord gaat met de 1e herziening van het bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin en met de agendering hiervan als hamerstuk.

Resultaat stemming
Besluit

De heer Dijkstra heeft een stemverklaring afgelegd.

Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsmemo Informatie ‘1e herziening’ van het bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin

Van Trilokaal is de aankondiging ontvangen van 3 moties. Het gaat hier alleen om de aankondiging. De moties (mits de definitieve tekst tijdig beschikbaar is) worden besproken in de commissies van begin september.
Trilokaal wil de volgende moties aankondigen
Motie Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed
Motie Kleinschalige energieopwekking doormiddel van windturbines
Motie Onderzoek hotelvoorzieningen Teylingen