Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 2 februari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter
Peter Scholten

Agendapunten

[Besluitvormend]

Inleiding
Kader
In het raadsprogramma 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente recreatieve  voorzieningen en bedrijvigheid wil stimuleren. Het college heeft aangegeven een visie en uitvoeringsprogramma op verblijfsrecreatie te willen ontwikkelen samen met haar
partners en in samenhang met regionale ontwikkelingen. Het belangrijkste doel van de
visie is een helder beleid richting de markt over hoe om te gaan met initiatieven in de
verblijfsrecreatie. Er is daarom gekozen om de visie verblijfsrecreatie niet alleen voor de
gemeente Teylingen te ontwikkelen, maar samen met Hillegom en Lisse. De
gemeenteraad heeft in het verleden geld voor dit traject beschikbaar gesteld.

Voorstel is:
1. De visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen vast te stellen voor de
gemeente Teylingen.
2. De visie verblijfsrecreatie te hanteren als input voor de omgevingsvisie.
3. Het college opdracht te geven het uitvoeringsprogramma verder uit te werken.
4. Het college opdracht te geven tot het uitwerken van een plan voor de campings,
en met een financieel voorstel te komen bij de kadernota 2023.

[Besluitvormend]

Dit onderwerp behoort zowel tot het taakveld van de cie Welzijn als die van de cie DEB. Ook zijn er twee portefuillehouders bij betrokken. Het zwaartepunt ligt bij veiligheid vandaar dat het voorstel is dit punt te behandelen in de cie DEB met uitnodiging aan de leden van de cie Welzijn.

De afgelopen twee jaar heeft het project Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd in Hillegom, Lisse en Teylingen gedraaid. Doel van het project is om de jeugd veilig en gezond te laten opgroeien en naar vermogen bij te laten dragen aan de maatschappij. Daarbij willen wecrimineel en overlastgevend gedrag voorkomen en richten we ons meer op preventie. Er worden op de Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd in een vroeg stadium zorgen en signalen gedeeld en er wordt tot een sluitende integrale aanpak gekomen. De gemeente vervult de rol van ketenregisseur om de verbondenheid binnen de integrale aanpak te vergroten.
Daarnaast heeft de gemeentelijke ketenregisseur de mogelijkheid om met bestuurlijk mandaat te sturen op het proces. Er is een convenant opgesteld, inclusief werkproces, om de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken.
Het project liep op 1 oktober 2021 af. Uit de evaluatie blijkt het succes van het project. De betrokken zorg- en veiligheidspartners geven aan een meerwaarde te zien in de overlegstructuur en deze te willen voortzetten na beëindiging van het project. Het convenant is middels een addendum verlengd tot 1 maart 2022. Dit maakt dat het nodig is dat de raad een beslissing neemt over de bestendiging van de Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd en de daarvoor benodigde financiële middelen.
Omdat de pilot teneinde loopt en er besloten moet worden of de Zorg- en Veiligheidstafel
Jeugd onderdeel wordt van het vaste beleid, wordt de raad gevraagd hier een besluit over
te nemen.

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Ingekomen stukken

Onderwerp
Brandweer Raadsinformatiebrief taakdifferentiatie

Ingekomen stukken

Onderwerp
Brief Ophalen oud papier

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Uitvoeringsprogramma Energietransitie
Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 13 januari 2022
Introductie applicatie Swipocratie
Raadsmemo Bewaakte fietsenstalling Sassenheim
Raadsmemo Motie Versterken biodiversiteit
Raadsmemo Q&A Kwetsbaarheid Log4J
Raadsmemo Teylingen, interbestuurlijke afspraken Schiphol
Stand van zaken Schipholdossier
Tijdelijk cameratoezicht Van Alkemadelaan
Vernieuwd generiek interbestuurlijk toezicht (IBT) vanaf 2022

Raadsvragen

Onderwerp
De stand van zaken van de voorbereiding van voorgenomen nieuw beleid en regels voor reclame(-uitingen) aan en/of op winkelpuien en –gevels, op en in de winkelstraten en in de buitengebieden van Teylingen.
Metingen geluidsniveau vliegtuigen van en naar Schiphol en het structureel monitoren van ultrafijnstof uitgestoten door het vliegverkeer

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.