Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

maandag 22 november 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Hybride vergadering: raadzaal en via Teams
Voorzitter
Frank Beijk
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

[Besluitvormend]
Het voorstel is jaarlijks een bedrag voor huisvestingskosten te betalen aan Aloysius Stichting voor het in stand houden van de uitbreiding van de Burcht bij Teylingereind.

Besluit

Het college geeft een korte toelichting n.a.v. technische vragen van het CDA.
De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

[Besluitvormend]
Het beleidsplan Schuldhulpverlening 'Gezamenlijk naar een financieel gezonde toekomst' wordt aan de raad voorgelegd. In dit beleidsplan is omschreven hoe er in de periode 2022-2025 gewerkt zal worden aan een laagdrempelige en integrale aanpak voor inwoners met financiële problematiek en/of (problematische) schulden. Om dit te realiseren wordt de huidige werkwijze doorontwikkeld en is ingezet op vroegsignalering, preventie, maatwerk en stress-sensitieve dienstverlening. Ook wordt ingezet op het verstevigen van de samenwerking met ketenpartners met Voor Ieder 1 en Vroeg Eropaf wordt aansluiting gezocht bij nieuwe (technische) ontwikkelingen. Met als doel om alle inwoners een passende aanpak te bieden wat uiteindelijk moet zorgen voor een duurzame en een financiële zelfstandige situatie van de inwoner.

Besluit

De commissie welzijn geeft een aantal aandachtspunten mee. Het college heeft de gestelde vragen beantwoord. Het college kondigt een memo aan waarin ook op openstaande punten wordt ingegaan (o.a. de cliëntondersteuning bij klachten). Er is in tweede termijn met name gesproken over uithuisplaatsingen (het voorkomen daarvan).
De commissie stelt voor het voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen, tenzij er fracties zijn die een motie willen indienen.

[Besluitvormend/oordeelsvormend]
We willen een vitaal en energiek Teylingen, waar het prettig wonen is en inwoners naar vermogen kunnen meedoen. De gemeente ontwikkelt daarvoor beleid. Zo is er beleid voor werk en inkomen, sport, gezondheid, cultuur, jeugd(hulp), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onderwijs, accommodaties etc. Tot nu toe heeft de gemeente voor deze onderwerpen separate beleidsnota’s gehanteerd. Het college wil overstappen naar een andere vorm van beleid maken en uitvoeren. Met deze nieuwe vorm wil het college bereiken dat maatschappelijke opgaven op een meer samenhangende en ook effectievere manier worden aangepakt. Samen met iedereen die daaraan wil bijdragen. In 2022 zal het college een integrale maatschappelijke agenda aan de raad voorleggen, samen met bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. De maatschappelijke agenda verwoordt een integrale visie op het brede sociaal domein. De agenda benoemt de opgaven en wat de gemeente wil bereiken voor haar inwoners. In de uitvoeringsprogramma’s zal staan wat de gemeente en partners voor deze doelen gaan doen.

Het voorstel dat nu voorligt is:
1. U oordeelsvormend uit te spreken over de concept Maatschappelijke Agenda en daarmee de oordeelsvormende fase af te sluiten.
2. De beleidsnota ‘Investeren in de basis, armoedebeleid Teylingen 2018-2021’ te verlengen met 1 jaar.
3. De 'Nota Sport en bewegen 2018-2021' te verlengen met 1 jaar.

Besluit

De commissie stelt voor dit als hamerstuk voor te leggen aan de raad.
De commissie stemt in met het voorstel voor verlenging van de beleidsplannen sport en armoede.

Aandachtspunten voor de MAG van de diverse fracties zijn: monitoring en meetbaarheid t.b.v. evaluatie, nader uitwerken van doelstellingen, preventie, scholen, participatieladder, financiële middelen, laaggeletterden, wijkontmoetingsplek, rol kerken, passende huisvesting voor jongeren, integraal werken.

Het college neemt twee beleidsmatige aspecten mee Preventie en de Jongvolwassenen in Teylingen. Verdere uitwerking van de indicatoren vindt plaats in de uitvoeringsprogramma's.

[Besluitvormend]
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking. Vanaf deze datum krijgt de gemeente de regierol en zijn wij verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs aan statushouders en andere inburgeringsplichtigen. Naar aanleiding van deze nieuwe taken dient de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek gewijzigd te worden. Ook dient er een verordening opgesteld te worden. Met dit voorstel bieden we de raad de notitie Nieuwe Wet inburgering 2022-2025 ter informatie, de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek ter instemming en de Verordening inburgering 2022 ter vaststelling aan. Hierdoor worden de uitgangspunten vastgesteld aan de hand waarvan we aan de slag kunnen met de implementatie en de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen. De commissie is positief dat de gemeente weer de regierol krijgt op het gebied van inburgering en dat er meer maatwerk geleverd kan worden. Daarnaast is er gesproken over jonge statushouders en praktijkonderwijs, jongeren aan nieuwkomers koppelen als maatjesproject.  Hierover wordt door het college teruggekoppeld. Over de risico's in de uitvoering wordt niet specifiek teruggekoppeld, maar wel over de uitvoering.

[Oordeelsvormend]
Tijdens de beeldvormende fase is gestart met het voeren van oriënterende gesprekken met culturele smaakmakers: culturele ondernemers, culturele partners, zorg- en welzijnspartners en het cultureel verenigingsleven hebben aansluitend tijdens digitale bijeenkomsten een schat aan informatie meegegeven. Tijdens de livestream ‘Cultuur raakt (alles)’ zijn de contouren van de visie, zoals die nu voorligt, grondig met het culturele veld besproken. Dit alles is verwerkt in een beeldverslag: https://ministerievanverhalen.nl/cultuur-raakt-alles-beeldvorming/ Op basis van dit beeldverslag is de voorliggende conceptnota Kunst en Cultuur opgesteld. Deze wordt nu oordeelsvormend aan de raad voorgelegd.

Besluit

De commissie is breed zeer positief over de conceptnota en stelt voor dit als hamerstuk te agenderen.
Aandachtspunten: jongeren, volwassenenfonds sport en cultuur, vraagtekens bij het aanstellen van cultureel arrangeurs, dat geld inzetten voor stimulering en het verbinden aan maatschappelijke opgaven. Het college heeft hierop gereageerd.

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Besluit

De CDA-fractie vraagt naar:

  • brief over meedenkers, borging na 2022
  • rapportage jeugdbeleid

Beide vragen zijn beantwoord en het college wil desgevraagd over het jeugdbeleid een keer beeldvormend van gedachten wisselen.

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Continuering Meedenkersnetwerk 2022 Teylingen
Raadsbrief Rapportages jeugd

Ingekomen stukken

Onderwerp
Reactie op zienswijze gemeente Teylingen

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Raadsbrief Ontwikkelingen omroep BO

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Besluit

Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

Besluit

Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.

De fractie van de ChristenUnie heeft een vraag m.b.t. het leerlingenvervoer.

Besluit

De ChristenUnie en het CDA hebben vragen gesteld over leerlingenvervoer, deze zijn beantwoord.