Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

maandag 10 mei 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Vanuit huis, digitale videovergadering
Voorzitter
Frank Beijk
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Doel: besluitvormend
De beleidsnota ‘Teylingen positief gezond’ is opgesteld volgens het BOB-model. Tijdens de beeldvormende fase heeft de Raad gesproken met de sportformateur over het sportakkoord, met beleidsadviseurs van de GGD over de uitwerking van het preventieakkoord en met leden van de stuurgroep positieve gezondheid. Tijdens de oordeelvormende fase heeft de Raad verzocht het onderwerp ‘pesten’ en informatie over milieufactoren zoals luchtkwaliteit toe te voegen. Daarnaast is middels een Webinar de nota volksgezondheid met inwoners van Teylingen besproken. De nota ligt nu ter besluitvorming aan de Raad voor.

Doel: besluitvormend
Met het behoefteonderzoek is in kaart gebracht welke organisaties en verenigingen de behoefte hebben om gebruik te maken van een MFA in Voorhout, waar die behoeften
precies uit bestaan (wensen en behoefte ten aanzien van ruimte, functionaliteiten, gebruik en locatie) en is een advies uitgebracht in hoeverre de behoeften van organisaties/verenigingen reëel zijn. Op basis van een omgevingsanalyse, de input van betrokkenen en beschreven kansen en bedreigingen, zijn conclusies geformuleerd. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de raad middels een motie.

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief Uitbreiding fase 2 STV Sportpark Roodemolen
Ontwerprekening 2020 GrKDB
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsbrief Maandelijkse rapportage Covid-wet, TWM, maart 2021
Raadsbrief Stand van zaken ontwikkeling GR KDB
Raadsmemo Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.