Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 16 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitale videovergadering via MS Teams
Voorzitter
Peter Scholten

Uitzending

Agendapunten

De motie Draagvlak Vuurwerk wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Een inwoner van Teylingen en een medewerker van Hiswarecron hebben ingesproken bij het agendapunt Invoering Toeristenbelasting.

[Besluitvormend] Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het dagelijks
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek de
ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de
gelegenheid voor 7 juni zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting. De begroting
wordt op 30 juni voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen bestuur.

Besluit

Hamerstuk voor de raad.

[Besluitvormend].
Bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2020 – 2023 heeft uw raad door
aanname van het amendement “Toeristenbelasting” het besluit genomen om het college
een raadsvoorstel te laten voorbereiden om te komen tot de invoering van
toeristenbelasting. De bevoegdheid van de raad is om de concept verordeningen van land- en watertoeristenbelasting vast te stellen en daarmee de toeristenbelasting in te voeren per 1 januari 2022. Dit is ter voorbereiding op de definitieve vaststelling van de verordeningen land- en watertoeristenbelasting in december 2021.

Besluit

De VVD wil de invoering van Toeristenbelasting koppelen aan het opstellen van een visie verblijfsrecreatie en is geen voorstander van de heffing. Neemt het mee naar de fractie. Het herinvestering in de sector komt te weinig terug. De CDA neemt het mee naar de fractie maar heeft nog wel een paar voorwaarden voor de invoering. Is wel voor toeristenbelasting voor verblijf en te herinvesteren in toerisme. Uitvoering en handhaving moet goed geregeld zijn. Trilokaal heeft moeite met bepaalde uitwerkingen en blijft twijfelen of invoering zin heeft. Gaat praten in de fractie over koppeling aan de visie. D66 wil dat handhaving en controle op een goede manier gebeurd, invoering moet gekoppeld worden aan verblijf. Vwb herinvestering wordt oproep gedaan aan de ondernemers om met plannen te komen. GroenLinks stelt dat beide concepten (op hoofdlijnen) zeer verdedigbaar zijn. De PvdA heeft moeite met dit voorstel nu het alleen een financieel nut heeft. Er staat geen uitgave tegenover met hoge systeemkosten. De CU staat achter het principe van toeristenbelasting, het is goed om dat te heffen.De fractie Piket is voorstander van invoering, wel nadenken over de zwaarte van de verschillende regelingen en bedragen. Ook de fractie van Groen en Leefbaar Teylingen is voorstander. Het invoeren kent twee kanten: financieel als dekking voor kosten die we al maken en het iets kunnen doen voor gemeente. Niet direct koppelen aan verblijfsrecreatie.

Bespreekstuk voor de raad

[Opiniërend] In de raadsbrief van dec 2020 is aangegeven dat van de genoemde 13 activiteiten er 6 worden afgehandeld en beëindigd, voor de overige activiteiten wordt geadviseerd deze voort te zetten en daarvoor de € 60.000 vanuit het
beschikbare duurzaamheidsbudget te blijven gebruiken. De wethouder wil met agendering van dit punt de commissie polsen of dit op de aangegeven wijze verder ingezet kan worden..

Besluit

Akkoord met voorstel.
De (technische) vraag van het CDA wordt doorgezet naar de wethouder.
D66 vraagt om een presentatie over de voortgang van de projecten.

Acties & toezeggingen
Onderwerp
Verzocht is om een presentatie van de lopende projecten Meermaker zoals aangegeven in raadsbrief.
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsbrief Uitvoering motie stoppen met Meermaker

[Opinierend] In het memo is aangegeven dat:
U heeft het college eind 2019 gevraagd, om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een bijdrage voor een Proeftuin Aardgasvrije Wijken aan te vragen.
Daarop is een Plan van Aanpak voor het aardgasvrij maken van de Kagerbuurt opgesteld.
Het raadsvoorstel ‘Plan van Aanpak demonstratieproject duurzame warmte Sassenheim’
was geagendeerd voor de raadscommissie DEB op 17 juni 2020. Bewoners,
grondeigenaren en bedrijven uit de Kagerbuurt zijn hier per brief over geïnformeerd.
Het onderwerp is door de raadscommissie DEB van de agenda gehaald. De
raadscommissie wilde meer informatie hebben, alvorens een besluit te kunnen nemen. Op
14 september 2020 vond een ‘beeldvormende sessie’ plaats. De raadscommissie DEB
heeft het onderwerp sindsdien niet meer geagendeerd.
Op dit moment wordt een transitievisie warmte (TVW) opgesteld. Het college adviseert u
om eerst de TVW vast te stellen, alvorens (demonstratie)projecten op te pakken rond het
aardgasvrij maken van wijken.
Bewoners, grondeigenaren en bedrijven uit de Kagerbuurt zijn in de week van 6 april
per brief geïnformeerd dat het demonstratieproject – in afwachting van de TVW – niet
doorgaat.

De wethouder wil met agendering van dit raadsmemo de commissie polsen of de aangegeven weg (eerst Transisitievisie warmte vastellen) voortgezet kan worden.

Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsmemo Afblazen demonstratieproject duurzame warmte Kagerbuurt Sassenheim
Raadsmemo weergave van inspraakreacties op het plan van aanpak "kagerpleinbuurt, demonstratieproject duurzame warmte"

[Besluitvormend] In de raad van 3 juni 2021 hebben de indieners van de motie Vuurwerk (CU, Groenlinks, PvdA en fractie Piket verzocht de motie daar af te voeren van de agenda en met een aangepaste motie te komen in de commissie van 16 juni 2021. Zodra de aangepaste motie ontvangen is wordt deze geplaatst bij dit agendapunt.

In het overleg van 19 mei 2021 met de cie-voorzitter, portefeuillehouders en griffier is het overzicht openstaande moties besproken met als doel deze op te schonen/te actualiseren. In het bijgaande overzicht is het resultaat daarvan aangeven. Na deze vergadering worden de aangegeven wijzigingen verwerkt, tenzij commissieleden anders aangeven  (en de cie daarmee in kan stemmen). Graag eventuele aanpassingsvoorstellen voorafgaand aan de vergadering te mailen naar de griffie.

Besluit

Conform besloten, de lijst wordt verwerkt in de overzichten van Ibabs.

[Besluitvormend]
Voorstel is
1. De programmarekening 2020 vast te stellen;
2. Het positieve jaarrekeningsaldo van € 554.000 te storten in de algemene reserve;
3. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen naar 2021 en de bijbehorende
begrotingswijziging (R4012) vast te stellen.

Met de programmarekening wordt verslag gedaan van de in 2020 uitgevoerde activiteiten en
bereikte resultaten.
Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt € 554.000 positief. Wij stellen voor om
een aantal budgetten ten laste van dit saldo beschikbaar te stellen voor 2021 ad €
545.000 ten laste van de exploitatie en € 1,5 miljoen ten laste van de algemene reserve.

Besluit

De heer Bode doet verslag van het gesprek met de auditcie en de accountant. De bevindingen, zoals genoemd, worden via de griffier ter hand gesteld aan de raadsleden.
Het definitieve (ondertekende) accountantsverslag komt nog naar de raad toe.
Het CDA maakt een opmerking over de vliegende brigade bij station Voorhout, is Sassenheim niet logischer. Verschillende fracties vragen aandacht voor de aandachtspunten van de accountant en het uitvoeren daarvan (stevige aanpak). Men kan zich vinden in de jaarrekening. Verder is door Groen en Leefbaar Teylingen een opmerking gemaakt om de jaarcijfers eerder beschikbaar te hebben en de controle naar voren halen. De wethouder komt met een memo over de actiepunten van de accountant.

Hamerstuk voor de raad.

Acties & toezeggingen
Onderwerp
Memo reactie college aanbevelingen accountant

[Besluitvormend]

De 1e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder
door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2021.

Het saldo van de programmabegroting 2021 is gestart met €180 .000 positief. Na wijzigingen van
raadsbesluiten voor deze 1e voortgangsrapportage bedraagt dit € 110.000 positief.
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage is € 304.000 positief. Het saldo van de programmabegroting
2021 komt hiermee uit op € 414.000 positief.

Voorstel is;
1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te
stellen (€ 304.000) bijlage A.
3. De investering Vervanging veld 3 KV TOP (€ 137.000) beschikbaar te stellen in 2021.
4. Een investering voor de aanschaf van een noodstroomaggregaat (€ 50.000) beschikbaar te stellen
in 2021.

Besluit

Hamerstuk voor de raad.
De wethouder komt nog met een antwoord op de twee vragen (o.a. noodaggregaat/duurzaamheid + memo over overhead)

Besluit

Conform besloten

Ingekomen stukken
Onderwerp
Aanbiedingsbrief en reactie van de EBDB op het evaluatierapport van Decisio
Burgerinitiatief HLT organisatie certificeren voor de CO2 prestatieladder
Ingekomen brief namens de toeristische ondernemers aangaande toeristenbelasting Anoniem
Ingekomen brief Verzoek toelichten standpunt VuurwerkCheck m.b.t. afsteekverbod siervuurwerk
VNG Ledenbrief Moties en preadviezen voor ALV 16 juni 2021
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Memo voor bespreking met raadsrapporteurs i.v.m. uitstel evaluatie HLTsamen
Raadsbrief Jaarrekening en accountantsverklaring 2020 Economic Board (EBDB )
Raadsbrief jaarverslag FG 2020
Raadsbrief Maandelijkse rapportage Covid-wet, TWM, mei 2021
Raadsbrief Opbrengsten meedenksessies warmtetransitie april/mei 2021
Raadsbrief Veiligheidsjaarplan 2021 Teylingen
Raadsmemo Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 16 juni 2021
Raadsmemo beëindiging Meermaker
Raadsmemo Seismisch bodemonderzoek EBN
Raadsmemo stand van zaken Schipholdossier
Raadsmemo Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Teylingen 2021-2023
Raadsvragen
Onderwerp
Schriftelijke vragen over risicoprofielen en online monitoren van inwoners

Er is een rondvraag ontvangen van Bart van der Ploeg over de staza afhandeling Ondernemersfonds.

Besluit

Het gevraagde memo afhandeling Ondernemersfonds is inmiddels naar de raad verzonden.