Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 24 november 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Hybride vergadering: raadzaal en via Teams
Voorzitter
Peter Scholten

Uitzending

Agendapunten

Er zijn twee aanmeldingen ontvangen:
van een vertegenwoordiger van St. Cecilia Voorhout
en van een vertegenwoordiger van de RKVV Teylingen

Besluit

Er zijn geen mededelingen.

[Besluitvormend]
Voorstel is om de opstaande punten met de af te handelen door € 51.700,- beschikbaar te stellen voor het (gedeeltelijk) vergoeden van de
juridische kosten die de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) heeft gemaakt en gelijktijdig de discussie met de VOT over de afronding van het Ondernemersfonds te beëindigen. De financiële consequenties worden gedekt uit de Algemene reserve;

Besluit

Hamerstuk voor de raad

[besluitvormend]
De rekenkamercommissie heeft haar rapport over de doeltreffendheid van de participatieaanpak in de gemeente Teylingen aangeboden aan de gemeenteraad. Participatie heeft voor de gemeenteraad hoge prioriteit en is een van de pijlers in het raadsprogramma (coalitieakkoord). Daarnaast is participatie een basisprincipe in de nieuwe omgevingswet. Voor de rekenkamercommissie waren deze twee punten aanleiding om de effectiviteit van burgerparticipatie in Teylingen te onderzoeken. De rekenkamercommissie kijkt in dit rapport zowel terug als vooruit.

Het presidium stelt de gemeenteraad voor:

  1. De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘De doeltreffendheid van de participatieaanpak in de gemeente Teylingen’ over te nemen
  2. De aanbevelingen ter uitvoering in handen te stellen van het college van B&W
  3. Het college te verzoeken over de implementatie van de aanbevelingen te rapporteren aan de gemeenteraad voor 1 juli 2022

Besluit

Hamerstuk voor de raad.
Er komt een startnotitie van het college voor de nieuwe raad, er wordt tijd ingeruimd voor de presentatie aan de commissie.

[Besluitvormend]
Met de vijf gemeenteraden in de Duin- en bollenstreek is in de zomer afgesproken om
een verkenning te doen naar de gedeelde regionaal-economische opgaven van de vijf
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het gaat om hierbij om de gemeenten:
Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk. De uitkomsten van deze verkenning
zijn afgelopen maand al aan de gemeenteraad gemeld en op de collegeconferentie
van 8 oktober over de Duin- en Bollenstreek zijn deze verder besproken. Op basis van
deze uitkomsten gaan de vijf gemeenten in 2022 een nieuw regionaal-economische
uitvoeringsprogramma opstellen en voegen daar een voorstel aan toe voor een
effectieve samenwerkingsvorm vanaf 2023
Voor de afronding van a. de lopende projecten en verplichtingen uit de huidige economische agenda en het opstellen van een nieuw economisch uitvoeringsprogramma voor de periode na 2022, het maken van een voorstel voor een effectieve samenwerkingsvorm is het voorstel het overgebleven eigen aandeel in het totale projectenbudget van ca. €1,1 miljoen opnieuw in te zetten (voor Teylingen is het aandeel 29,7%, ca. €327.000,-); En tevens het overgebleven eigen aandeel in het totale projectenbudget van de huidige economische agenda ook in te zetten voor de governance van de bovengenoemde genoemde projecten en verplichtingen.

Besluit

Bespreekstuk voor de raad. het CDA heeft aangegeven de aangehouden motie alsnog in te willen dienen.

[Doel: besluitvormend]
Volgens de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) moet het college aan de raad rapporteren over de afwijkingen van de programmabegroting over
het lopende boekjaar. Deze bevoegdheid is gebaseerd op het budgetrecht en op de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad volgens de wet Dualisering gemeentebestuur. Deze afwijkingen zijn in de voortgangsrapportage opgenomen.
Voorstel is om:

  1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2021.
  2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (- € 1.618.000, zie bijlage A).
  3. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (zie bijlage 1).

Besluit

Hamerstuk voor de raad

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Raadsbrief begrotingssaldo 2021

[Besluitvormend]
Jaarlijks worden de belastingverordeningen en de daarbij behorende tarieven conform de uitgangspunten in de programmabegroting en de kadernota aangepast. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om de belastingverordeningen, de compensatieregelingen en de kwijtscheldingsregeling vast te stellen, te wijzigen of in te trekken

Voorstel is vast te stellen:
1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2022;
2. De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2022;
3. De Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2022 met bijbehorende tarieventabel;
4. De Verordening rioolheffing Teylingen 2022;
5. De Verordening precariobelasting Teylingen 2022 met bijbehorende tarieventabel;
6. De Verordening forensenbelasting Teylingen 2022;
7. De Verordening marktgeld Teylingen 2022;
8. De Verordening havengeld Teylingen 2022;
9. De Legesverordening Teylingen 2022 met bijbehorende tarieventabel;
10. De Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2022;
11. Het Besluit tot intrekking van de Compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2021;
12. Het Besluit tot intrekking van het Besluit heffingskorting rioolheffing
Teylingen 2021;
13. Het Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2022.

Bijlagen

Besluit

Hamerstuk voor de raad
Vwb de afvalstoffenheffing een voorbehoud van de CU ivm de discussie later op de avond over het afvalbeleid.

[Besluitvormend]
De gemeente Teylingen heeft een vastgoedportefeuille die uit 70 objecten bestaat. Het bezitten van vastgoed is geen doel op zich. Vastgoed levert een bijdrage om de ambities
en beleidsdoelen vanuit de diverse programma’s te realiseren. Het in eigendom hebben
van vastgoed brengt een aantal taken en (financiële) verantwoordelijkheden met zich
mee. Het doel van dit beleidsplan is het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau voor
de betreffende gebouwen en het verschaffen van inzicht in de daarvoor benodigde
financiële middelen. Daarnaast benoemen wij de ontwikkelingen, route en uitgangspunten
om te komen tot het zo duurzaam en efficiënt mogelijk inzetten van ons vastgoed en
publieke middelen om onze beleidsdoelen te verwezenlijken
Voorstel is
1. Het beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024 vast te stellen.
2. De jaarlijkse storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen Teylingen te
verhogen naar € 450.000.
3. Begrotingswijzigingen R4017 en R4001 vast te stellen.

Besluit

Hamerstuk voor de raad tenzij de beantwoording van de vragen van de VVD daartoe aanleiding geven om dit om te zetten naar een besprekstuk.

[Besluitvormend]
Momenteel is een projectteam bezig  met een onderzoek om de VAB (vuilafvoerbedrijf) te moderniseren voor de komende 40 jaar. De gemeentes hebben hiervoor een akkoord gegeven.
Volgens de fractie Piket is niet alleen een onderzoek nodig naar de modernisering van de VAB maar ook zou er , gelet op de verkeersdrukte en verkeersveiligheid, er tevens een onderzoek uitgevoerd moeten worden naar mogelijke locaties van de VAB. Deze locaties kunnen elders gelegen zijn in de Duin- en Bollenstreek die mogelijk dichter bij de snelweg liggen, die verkeersveilig zijn qua aan en afvoer van afval en goed bereikbaar zijn voor de aangesloten gemeentes.
Met deze motie wordt het college opgeroepen om ervoor zorg te dragen dat naast het onderzoek naar de modernisering tevens onderzoek gedaan wordt naar mogelijke locaties van de VAB.

Besluit

De motie is besproken en wordt ter stemming geagendeerd voor de raad.

In de cie DEB van 6 oktober 2021 is afgesproken de raadsbrief inzameling Oud Papier te agenderen voor de cie van november. Aan de wethouder is verzocht om de reacties van de verenigingen door te zetten naar de commissie.

De wethouder heeft aangegeven dat vijf afspraken met verenigingen in de planning stonden; drie verenigingen hebben de afspraak afgezegd, met deze verenigingen worden nieuwe afspraken ingepland.  Met twee verenigingen is het gesprek gevoerd. De ene vereniging had verwacht dat het het ophalen op een andere manier zou gebeuren en vinden de nu voorliggende optie prima. Deze vereniging gaat het ontstane financiële gat op een andere manier dichten. De andere vereniging heeft aangegeven het een mooi initiatief te vinden en wil meedoen aan de pilot.

Besluit

De raadsbrief is besproken waarbij er door diverse fracties opmerkingen zijn gemaakt over de wijze waarop en/of het gebrek aan communicatie naar de verenigingen en inwoners over deze wijziging vwb het ophalen oud papier.

Acties & toezeggingen

Onderwerp
Toezegging dat de verslagen van de gesprekken met de verenigingen naar de raad toe gaan.

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Raadsbrief oud papier Teylingen

[Informerend/opiniërend] De ChristenUnie verzoekt agendering van de beantwoording van de Schriftelijke Vragen over het afvalbeleid voor de commissie DEB van woensdag 24 november. Aanleiding is de bevestiging van het College dat de doelstellingen binnen het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Teylingen in 2021 bij lange na niet worden gehaald (zie de beantwoording van vragen 11, 12 en 13). De ChristenUnie wil daarom de commissie voorleggen of het College om aanvullende actie moet worden verzocht en of er mogelijk ruimte vrij gemaakt zou moeten worden voor een aanvullende bewustwordingscampagne’

Besluit

Het verzoek van de CU is besproken. Een meerderheid van de commissie wil de evaluatie afwachten. Het is aan de CU om, indien wenselijk, te bekijken wat het vervolg kan zijn.

Raadsvragen

Onderwerp
Afvalstoffenbeleidsplan, beantwoording schriftelijke vragen

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Besluit

Wordt per mail afgehandeld.

Ingekomen stukken

Onderwerp
Stand van zaken en voortgang RES 1.0 Holland Rijnland

Ingekomen stukken

Onderwerp
Bijzondere Ledenbrief VNG-reactie op de rijksbegroting 2022

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Jaarverslag 2020 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Teylingen
Raadsbrief Jaarstukken 2020 Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
Raadsbrief Stand van zaken 2021 regionaal-economische samenwerking
Raadsmemo Gevolgen Septembercirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds 2021

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Besluit

Dit agendapunt wordt per mail afgehandeld.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

Besluit

Dit agendapunt wordt per mail afgehandeld.

Besluit

Dit agendapunt wordt per mail afgehandeld.