Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 12 mei 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Vanuit huis, digitale videovergadering
Voorzitter
Peter Scholten

Agendapunten

Update 3 mei 2021: het gezamenlijke .raadsvoorstel aanwijzing accountant is toegevoegd.
[Besluitvormend]
Besluit:

  1. Baker Tilly aan te wijzen als accountant voor de jaren 2021 tot en met 2024.
  2. De uitvoering van de overeenkomst jaarlijks te evalueren;
  3. De extra kosten van 15.000,- euro mee te nemen in kadernota 2022,-

[Besluitvormend]
Voorstel is
1. De Verordening tot tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Teylingen vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de wijzigingen in de toelichting op de Algemene Plaatselijke
Verordening Teylingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
- het reguleren van vertoningen op openbare plaatsen (art. 2:9);- de mogelijkheid voor de burgemeester om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is
te verblijven (art. 2:47, tweede lid);
- de mogelijkheid voor het college om ontheffing te verlenen van het verbod op het
carbidschieten (art. 2:73, tweede lid)
- wijziging in de regulering van ligplaatsen (art. 5:25).

[Besluitvormend]
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks
Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerpbegroting
2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een
zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting ligt bij de stukken
ter inzage.

Voorstel is  als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt
met de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en
hierbij een kanttekening te plaatsen volgens bijgevoegde brief

[Besluitvormend]
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de ontwerp-Programmabegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Het College stelt aan de Raad voor:

  • Als zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden conform bijgevoegde conceptbrief.

[Besluitvormend]
Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen worden de (voorlopige) jaarstukken 2020 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van HLTsamen heeft de (voorlopige) jaarstukken vastgesteld en samen met de ontwerpbegroting 2022 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 en zendt daarna de vastgestelde jaarstukken aan de raden.

Het College stelt aan de Raad voor:

  • Om als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de voorlopige jaarstukken 2020 HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

[Besluitvormend]
Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld en heeft deze begroting samen met de jaarrekening 2020 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de raden.

Het College stelt aan de Raad voor:

  • Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

[Besluitvormend]

Voorstel is
1. Kennis te nemen van de evaluatie economische samenwerking Duin- en
Bollenstreek;
2. Te constateren dat het uitvoeringsprogramma ‘Samen Succesvol’ gerealiseerd is
c.q. in uitvoering is gebracht voor wat betreft projecten waarvoor dit haalbaar c.q.
kansrijk is gebleken;
3. Te constateren dat één van de voornaamste aanbevelingen van Decisio betreft
om, om verdere economische structuurversterking te realiseren, te komen tot een
daadwerkelijke regionale agenda, gestoeld op als regio gedeelde en gezamenlijk
omarmde regionale opgaven;
4. Het college opdracht te geven
a. te verkennen of en welke gedeelde en gezamenlijk omarmde regionaaleconomische opgaven er zijn,
b. op basis hiervan vóór het vierde kwartaal van 2021 een voorstel voor de
periode ná 2021 te doen,
c. hierbij samenhang te bewaken met (generieke) regionale strategische
trajecten,
d. een verkenning te doen naar de hierbij meest effectieve uitvoeringsvorm,
e. bij het opstellen van de Kadernota rekening te houden met een scenario van
voortzetting van gezamenlijke inspanning.

[Besluitvormend] Van de VVD en het CDA is bijgevoegde motie ontvangen. Op 1 maart heeft een beeldvormende sessie plaatsgevonden over de regionale energiestrategie. Beide partijen hebben de rode draad van deze avond verwerkt in deze motie en roepen op dit als kaders van de gemeente Teylingen te gebruiken bij de besluitvorming over de RES binnen het verband van Holland Rijnland en dit nadrukkelijk uit te dragen

[Besluitvormen]
Voorstel is;
I) De RES 1.0 vast te stellen als uitwerking van eerdere afspraken waarin de
gemeente Lisse deelheeft, waaronder:
a. het Energieakkoord Holland Rijnland uit 2017 waarin de ambitie is
opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn.
b. het Nationale Klimaatakkoord, met daarin een CO2-reductie doelstelling
voor 2030.
II) Te inventariseren uiterlijk 1 oktober 2021 welke acties nodig zijn om verder
invulling te geven aan de RES 1.0
III) Het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht te geven om waar
mogelijk en gewenst de RES 1.0 mee te nemen in verankering van
(omgevings-)beleid, in afstemming met de Regionale Omgevingsagenda
Holland Rijnland

[Doel: besluitvormend]
In het Regeerakkoord 2017 ‘vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om deze opgave te verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als bijlage bij het Klimaatakkoord toegevoegd. Een groot deel van de afspraken uit de NAL moeten op regionaal en gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Een integrale, gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting voortvloeiend uit het Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Tegelijk met deze concept-beleidsvisie worden concept-beleidsregels aangeboden die aangeven welke eisen en voorwaarden er gelden bij de realisatie van laadinfrastructuur in de gemeente.

De Raad wordt gevraagd om:

  1. Op grond van de Inspraakverordening gedurende zes weken inspraak te verlenen op de concept-beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Teylingen.
  2. Kennis te nemen van de concept-beleidsregels Laadinfrastructuur gemeente Teylingen.

Tijdens de raad van 22 april 2021 heeft de ChristenUnie de aankondiging gedaan van het indienen van een motie Vuurwerk (conform de motie van verleden jaar). Zodra de motie ontvangen is wordt deze geplaatst op Ibabs.

Moties
Onderwerp
Motie van vuurwerkvrij naar vuurwerkzones

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief inkoopactie huiseigenaren 23-6-2020
Ingekomen stukken
Onderwerp
Schriftelijke vragen PHO+ overleggen van Holland Rijnland
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsbrief Aanbieding evaluatie economische samenwerking Duin- en Bollenstreek
Raadsbrief Burger- en ondernemerspeiling "Waar staat Teylingen?"
Raadsbrief coronamonitor 2020 Teylingen Financiële impact gevolgen Corona voor gemeente Teylingen
Raadsbrief Evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2020 Gemeente Teylingen
Raadsbrief Jaarplan 2021 Greenport Duin- en Bollenstreek
Raadsbrief Maandelijkse rapportage Covid-wet, TWm, april 2021
Raadsbrief Managementletter HLTsamen 2020
Raadsbrief Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest
Raadsbrief Vergunningverlening Uitvoering Programma Teylingen 2021 (VUP 2021)
Raadsmemo Afblazen demonstratieproject duurzame warmte Kagerbuurt Sassenheim
Raadsmemo afdoening motie Versnellen Duurzaamheidsagenda
Raadsmemo Publicatie Rapport Akker- en Weidevogels Teylingen
Raadsmemo Update stand van zaken land- en watertoeristenbelasting
Raadsmemo weegave van inspraakreacties op het plan van aanpak "kagerpleinbuurt, demonstratieproject duurzame warmte"
Raadsmemo Zienswijzen BRS en cluster ZW op LVB1
Raadsvragen
Onderwerp
Schriftelijke vragen VVD CDA Participatie en communicatie

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.