Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 29 september 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Behandelvoorstellen:

  • Motie vreemd aan de orde van de dag over crisisnoodopvang. Voorstel van de indiener (Lijst Schenk) is deze motie aan de agenda toe te voegen en de motie in deze vergadering direct in stemming te brengen zonder debat.
   - Vwb de overige moties: deze (inclusief de aangekondigde wijzigingen) zijn voldoende besproken in de commissies zodat deze rijp zijn voor besluitvorming. Voorstel is dat per fractie een kort politiek statement kan worden gegeven in 1 termijn en dat daarna de moties in stemming worden gebracht.
   - Voorstel is om de agendapunten 18 en 19 over zonnepanelenbeleid en duurzaam bouwen in één keer te behandelen (met een korte politieke statement) en daarna deze in stemming te brengen. Idem de beide moties over agragrische sector (16 en 17)
  • - Voor de mondelinge vraag is het behandelvoorstel dat het college beknopt het collegestandpunt aangeeft (dit conform het doel van het mondelinge vragenrecht van raadsleden) en in aanloop tot aan de commissie Ruimte de specifieke vragen schriftelijk  te beantwoorden (indien nodig)

  Besluit

  De mondelinge vraag wordt geagendeerd voor de eerstvolgende cie Ruimte.

 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie GroenLinks (2), Fractie Lijst Schenk (1)
 4. 4
  Bepalen volgorde bij stemming
 5. 5

  Mondelinge vraag Lijst Schenk
  Voor meer info inzake dit onderwerp kan het college ingekomen stuk 450 lezen (Ingekomen stuk: GOM woning Oude Herenweg tussen 4 en 6).
  Er is een ontheffing van het geldende bestemmingsplan aangevraagd voor het bouwen van een GOM-woning op het braakliggende terrein tussen de Oude Herenweg 4 en 6 te Voorhout.

  1. Lijst Schenk ontvangt de geluiden dat het college van plan is medewerking te verlenen aan deze aanvraag en het mogelijk te maken de GOM-woning op dit perceel te laten bouwen. Klopt dit?
  2. De bestemming van dit perceel is bollengrond, maar het ligt al jaren braak als grasveld. Waarom is hier nooit op gehandhaafd?
  3. Het bouwen van een GOM-woning op deze plek gaat tegen de doelstelling van de GOM in. Wij willen het college dan ook graag verzoeken niet mee te werken aan deze ontheffing van het geldende bestemmingsplan. Kan het college ons hiervoor een toezegging geven? Zo nee, waarom niet?
  4. In 2019 is dit plan reeds in een commissie besproken met de uiteindelijke conclusie: dit gaat niet gebeuren. Waarom komt dit plan dan nu toch weer boven tafel?
  5. Wanneer het college van plan is mee te werken aan het bouwen van deze GOM-woning, kan het college de raad dan van redenen hiervoor voorzien?
 6. 6

  Inwoner uit Warmond wil graag inspreken over de moties 'Herzien zonnepanelenbeleid' en 'Duurzaam Bouwen'.

  Besluit

  2 inwoners hebben ingesproken

 7. 7

  Het voorstel is de lijst van ingekomen stukken, zoals deze in de commissie welzijn, ruimte en DEB zijn besproken, conform vast te stellen in de raad.

 8. 8

  • Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  • Op de raadsagendaplanning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.
 9. 9
  H A M E R S T U K K E N
 10. 10

  Voorstel is wethouder Elsbeth Koek te benoemen tot AB lid van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland gelet op de beoogde benoeming van Elsbeth Koek tot DB lid van Holland Rijnland.

  Besluit

  Wethouder Elsbeth Koek te benoemen tot AB lid van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

 11. 11

  De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voert voor een aantal gemeenten en de provincie Zuid-Holland taken uit op het gebied van milieu en omgeving. Dit is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling (GR). Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen mag het Algemeen bestuur uitsluitend bestaan uit collegeleden (en niet langer raadsleden). De regeling moet hierop worden aangepast. De raad is op dit moment deelnemer van de GR ODWH en dient daarom te besluiten over de wijziging van de GR ODWH.


  De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het Besluit 12e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.


  Ter kennisgeving: In het Presidium van 7 september 2022 wordt een nota besproken over hoe de positie van de raad in de regionale besluitvorming (GR-en) kan worden versterkt. Hierin wordt ook de nieuwe situatie m.b.t. de GR ODWH meegenomen.

  Besluit

  In te stemmen met het Besluit 12e wijziging Gemeenschappelijke regeling
  Omgevingsdienst West-Holland.

 12. 12

  [Doel: besluitvormend]
  Het regionaal risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van de in onze veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar afstemmen. Deze ambities worden vastgelegd in het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio.


  Conform artikel 15 Wet veiligheidsregio's (Wvr) stelt het bestuur van de veiligheidsregio het regionaal risicoprofiel pas definitief vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden ook verzoekt hun wensen en aandachtspunten kenbaar te maken omtrent het in het regionaal beleidsplan op te nemen beleid.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 - 2026;
  2. In te stemmen met de risico prioritering uit het concept Regionaal Risicoprofiel 2023 - 2026;
  3. In te stemmen met het verzoek aan de veiligheidsregio om de lokale aandachtspunten mee te nemen in de uitwerking van het regionaal beleidsplan.

 13. 13
  B E S P R E E K S T U K K E N
 14. 14

  [Doel: besluitvormend]
  Deze verordening bevat regels over het exploiteren van speelautomatenhallen in de gemeente Teylingen. De Wet op de kansspelen bepaalt dat gemeenten bij verordening kunnen bepalen of, en zo ja hoeveel, exploitanten van speelautomatenhallen met een vergunning van de burgemeester zijn toegestaan.


  Update 7 september 2022: zienswijze huidige vergunninghouder is toegevoegd.


  Het voorstel is besproken in de cie DEB van 7 september 2022. Het college komt met nadere informatie over de ingangsdatum van de overgangstermijn. De lijst Schenk heeft aangegeven mogelijk met 2 amendementen te komen over het aantal vergunningen voor speelautomaten en de overgangstermijn.


  Update 13 sept: toegevoegd motie Overgangstermijn en Amendement Verordening, beiden van de Lijst Schenk.
  Update 26 sept: De motie en amendement, beiden van de lijste Schenk, zijn ingetrokken. Mogelijk komt de lijst Schenk met een motie over het aantal vergunningen.
  Update 28 sep: Motie lijst Schenk is toegevoegd (motivering: zoals bekend heeft Lijst Schenk het eerder ingediende amendement en de eerder ingediende motie bij dit agendapunt ingetrokken. Het doel van het ingetrokken amendement hebben wij echter wel nog steeds voor ogen, maar deze is nu in een motie verpakt (zie bijlage), aangezien dit passender is en een tekstwijziging na overleg met Robert ingewikkeld bleek te zijn. Bij deze de nieuwe motie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie GroenLinks (2), Fractie Lijst Schenk (1)

  Besluit

  1. De Verordening speelautomatenhallen Teylingen 2022 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de Toelichting op de Verordening speelautomatenhallen
  Teylingen 2022;
  3. de wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges Teylingen 2022 vast te stellen.

  De burgemeester zegt toe dat - wanneer terug gegaan wordt van 2 naar 1 vergunning - zij de gemeenteraad daarover van tevoren zal consulteren.

  Moties

  Onderwerp
  Motie Maximaal twee speelautomatenhallen zonder verlaging

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsmemo Verordening Speelautomatenhallen Teylingen 2022
 15. 15

  [Doel: besluitvormend]
  Binnen de gemeente Teylingen is het uitgangspunt dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend moet zijn om de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval te dekken. Echter, sinds 2019 is er een tekort op het resultaat: de kosten zijn hoger dan de inkomsten. Deze tekorten worden gedekt uit de “voorziening egalisatie afval” (spaarpotje). Deze voorziening heeft tot doel om schommelingen in het tarief (lees: afvalstoffenheffing) dat huishoudens betalen te ondervangen. Na 4 jaar van onttrekking is de bodem van de “voorziening egalisatie afval” bereikt en dienen nieuwe keuzes gemaakt te worden.


  De gestegen kosten in 2023 zijn deels ontstaan door de stijgende prijzen, maar ook door de toerekening van alle kosten die betrekking hebben op afval zoals bijvoorbeeld het verwijderen van bij plaatsingen en dumpingen en de vervanging van ondergrondse containers. Hierdoor zijn de lasten hoger dan de baten en is een tekort ontstaan op de afvalbegroting. De voorziening is leeg in 2023. Bij een tekort aan financiële middelen wordt dit ten laste van de algemene middelen gebracht.


  Het voorstel met de mogelijke alternatieven is besproken in de cie DEB. Er lijkt een meerderheid te zijn voor scenario 2 al dan niet de mogelijke kanttekenen en het mogelijke VVD alternatief.


  In de discussienota zijn vier scenario’s uitgewerkt om tot een evenwicht te komen tussen de lasten en baten op het product afval. De raad wordt gevraagd een keuze te maken uit de vier scenario's.

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Lijst Schenk (1)

  Besluit

  In te stemmen met het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing per
  2023 door een voorkeur uit te spreken voor een van de vier scenario’s beschreven
  in de discussienota ‘Aanpassingen afvalbeleid’.

  In de raad gepeild welk scenario de meeste voorkeur geniet.
  Scenario 2 kreeg daarbij de meeste stemmen.

  Amendementen

  Titel
  1. Amendement Partij voor Teylingen over Afvalbeleid Teylingen
  2 Amendement PvdA, GroenLinks en Progressief Teylingen Afvalbeleidsplan
  3. Amendement CDA en VVD Afvalbeleidsplan
  4. Amendement Lijst Schenk bij afvalbeleidsplan: scenario 4: uitstellen afvalbeleidsplan
  INGETROKKEN Amendement Scenario 5 afvalbeleidsplan
 16. 15.a

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Lijst Schenk (1)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5)
 17. 16

  Roept het College op:

  1. Met lokale agrariërs, veehouders, brancheorganisaties (o.a. LTO en KAVB) en bedrijven die geraakt worden door de nieuwe stikstof uitstootnormen actief met elkaar in gesprek te gaan en te blijven om mee te denken over verandering van hun bedrijfssituatie binnen de bevoegdheden en de mogelijkheden van het lokaal bestuur;
  2. Op regionaal, provinciaal of landelijk overheidsniveau de belangen voor een uitvoerbare transitie van de bedrijfsvoering van agrariërs en veehouders in onze gemeente te behartigen en zo bij te dragen aan het herstel van vertrouwen van de agrariërs en veehouders in de overheid;

  Behandeld in de commissie Ruimte van 6 september 2022. Fracties vinden de motie van de CU sympathiek, maar hebben nog vragen over de uitwerking van de rol van de gemeente.


  Update 22 sept: Motie is aangepast (versie 2), Mede-indiener is D66.
  Update 27 sept: GroenLinks is mede-indiener.

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (4), Fractie GroenLinks (2)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie VVD (5), Fractie Lijst Schenk (1)

  Besluit

  Motie is aangenomen.


  Roept het College op:
  1. Met lokale agrariërs, veehouders, brancheorganisaties (o.a. LTO en
  KAVB) en bedrijven die geraakt worden door de nieuwe stikstof
  uitstootnormen actief met elkaar in gesprek te gaan en te blijven om
  mee te denken over verandering van hun bedrijfssituatie binnen de
  bevoegdheden en de mogelijkheden van het lokaal bestuur;
  2. Op regionaal, provinciaal of landelijk overheidsniveau de belangen voor
  een uitvoerbare transitie van de bedrijfsvoering van agrariërs en
  veehouders in onze gemeente te behartigen en zo bij te dragen aan het
  herstel van vertrouwen van de agrariërs en veehouders in de overheid;

  Moties

  Onderwerp
  Motie Agrariërs, samenleving, overheid samen uit de stikstofcrisis
 18. 17

  Aangekondigd in de raadsvergadering van 30 juni 2022.


  Spreekt uit, dat

  1. De gemeenteraad van Teylingen staat voor het beschermen van onze agrarische sector;
  2. Wij onze agrarische sector steunen, vooral in deze hectische tijden;
  3. Wij het niet eens zijn met de stikstofmaatregelen die het kabinet van plan is in te voeren.

  Update 30 aug. 2022: De ChristenUnie heeft een alternatief tekstvoorstel / motie ingediend.


  Behandeld in de cRuimte van 6 september 2022. Fracties verschillen van mening over het bestaan en de aanpak van de stikstofcrisis.

  Stemuitslag

  voor 4%
  tegen 96%
  voor
  Fractie Lijst Schenk (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  Motie is verworpen.

  Moties

  Onderwerp
  Motie Steun agrarische sector
 19. 18

  Roept het college op:

  1. Het ‘Zonnepanelenbeleid, Monumenten en beschermd dorpsgezicht, Gemeente Teylingen d.d. 4 juni 2020’ te herzien met als uitgangspunt het plaatsen van zonnepanelen te versoepelen;
  2. Bij de herziening de advieslijn van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed d.d. 27 mei 2020 voor wat betreft het toestaan van het plaatsen van zonnepanelen in het zicht op te nemen;
  3. Bij de herziening te kijken naar de mogelijkheid om een uitzonderingspositie voor recente bebouwing op te nemen;
  4. De raad zo spoedig mogelijk een herziend zonnepanelenbeleid voor te leggen;
  5. In de tussentijd meer aandacht te hebben voor maatwerk binnen het huidige beleid;

  Besproken in de cRuimte van 6 september 2022. College gaf aan dat het beslispunt om de advieslijn als uitgangspunt te nemen in het huidige beleid juridisch niet mogelijk is. CDA, PvdA pleiten voor een eenvoudigere aanvraag-methode. Progressief Teylingen pleit voor objectieve criteria om willekeur te voorkomen. Meerdere partijen voelen ervoor om een oplossing te zoeken voor de leges.


  Update 16 sept: Motie is aangepast (versie 3).
  Update 27 sept: VVD is mede-indiener

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie GroenLinks (2)
  tegen
  Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Lijst Schenk (1)

  Besluit

  Motie is aangenomen.


  Roept het college op:
  1. Het ‘Zonnepanelenbeleid, Monumenten en beschermd dorpsgezicht,
  Gemeente Teylingen d.d. 4 juni 2020’ te herzien met als uitgangspunt het
  plaatsen van zonnepanelen te versoepelen;
  2. Bij de herziening de advieslijn van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
  d.d. 27 mei 2020 voor wat betreft het toestaan van het plaatsen van
  zonnepanelen in het zicht op te nemen;
  3. Bij de herziening te kijken naar de mogelijkheid om een
  uitzonderingspositie voor recente bebouwing op te nemen;
  4. De raad zo spoedig mogelijk een herziend zonnepanelenbeleid voor te
  leggen;
  5. In de tussentijd meer aandacht te hebben voor maatwerk binnen het
  huidige beleid;

  Moties

  Onderwerp
  Herzien zonnepanelenbeleid in beschermd dorpsgezicht
 20. 19

  Roept het College op:

  1. Verduurzaming en energiebesparing van monumenten in Teylingen, woningen en overige gebouwen in het beschermd dorpsgebied als uitgangspunt mee te nemen voor de nog op te stellen omgevingsvisie en het omgevingsplan;
  2. Te verkennen of de Bouwverordening (2018) en de Erfgoedverordening (2018) moeten worden aangepast om duurzaam bouwen en energiebesparing meer mogelijk te maken;
  3. Te stimuleren dat bij de beoordeling van aanvragen mbt innovaties in duurzaamheid bij de Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie) toekomstbestendig maatwerk kan worden verleend;
  4. De raad van de ontwikkelingen op de hoogte te houden;  Besproken in de commissie Ruimte van 6 september 2022. Suggestie om de genoemde verordeningen uit de motie te halen, omdat deze verordeningen komen te vervallen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook werd gevraagd duidelijk te maken waar het pijnpunt in de Welstandsnota ligt.


  Update 16 sept: Motie is aangepast (versie 3).

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (4), Fractie GroenLinks (2)
  tegen
  Fractie VVD (5), Fractie Lijst Schenk (1)

  Besluit

  Roept het College op:
  1. Verduurzaming en energiebesparing van monumenten in Teylingen,
  woningen en overige gebouwen in het beschermd dorpsgebied als
  uitgangspunt mee te nemen voor de nog op te stellen omgevingsvisie en
  het omgevingsplan;
  2. Te verkennen of de Bouwverordening (2018) en de Erfgoedverordening
  (2018) moeten worden aangepast om duurzaam bouwen en
  energiebesparing meer mogelijk te maken;
  3. Te stimuleren dat bij de beoordeling van aanvragen mbt innovaties in
  duurzaamheid bij de Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke
  Kwaliteit (Welstandscommissie) toekomstbestendig maatwerk kan worden
  verleend;
  4. De raad van de ontwikkelingen op de hoogte te houden;

  Moties

  Onderwerp
  Duurzaam bouwen en energiebesparing in beschermd dorpsgezicht
 21. 20

  De lijst Schenk doet de aankondiging van de motie Vlaggen bij gemeentekantoor en bestuurscentrum. De motie wordt inhoudelijk besproken in de eerstvolgende cie DEB

 22. 21

  Voorstel is om de motie direct in stemming te brengen.

  Stemuitslag

  voor 4%
  tegen 96%
  voor
  Fractie Lijst Schenk (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie GroenLinks (2)

  Besluit

  De motie is verworpen.

  Moties

  Onderwerp
  Opvanglocatie Sassenheim niet door laten gaan
 23. 22
  Sluiting