Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

maandag 26 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Sandra Groenendal

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4
  Mededelingen
 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 7
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 8

  [Besluitvormend]


  De gemeente Teylingen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Hecht. Hecht voert voor achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging heeft als voornaamste doelstelling de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  - Meer betrokkenheid gemeenteraden, o.a. door zienswijzen bij college- en/of burgemeestersregelingen, reactie op zienswijzen ontwerpbegroting, actieve informatieplicht, langere termijnen P&C-cyclus.
  - Betrokkenheid ingezetenen bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
  - Verplichte afspraken rond evaluatie.
  - Verplichte opneming van een uitgebreidere uittredingsregeling.


  Besluit:
  1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht conform de tekst gemeenschappelijke regeling Hecht.

 8. 9

  [besluitvormend]
  Vanaf het najaar 2022 is in het project Sturing & Samenwerking GR KDB, in afstemming met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten, hard gewerkt aan het opstellen van een meerjarenvisie voor Provalu N.V. In de meerjarenvisie is de gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie vastgelegd en zijn nieuwe prestatieafspraken geformuleerd. Tevens is nagedacht over het beheersbaar houden van kosten en zijn de afspraken binnen de GR tegen het licht gehouden en waar nodig gewijzigd. Het college adviseert de raad als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kust- Duin- en Bollensteek (GR KDB) te laten weten, dat de raad instemt met de Meerjarenvisie Provalu 2030.  Besluit
  1. Aan het bestuur te laten weten dat de raad een positieve zienswijze geeft over de meerjarenvisie 2030 Provalu, uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)

 9. 10

  [Besluitvormend]
  In de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 legt de gemeente lokale regels vast voor maatschappelijke ondersteuning. De verordening volgt uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Veel taken die voortkomen uit de verordening worden uitgevoerd door de ISD Bollenstreek. De verordening wordt op een aantal punten aangepast:
  1. Definities voor de maatschappelijke zorg. 
  2. Artikelen over melding, onderzoek en aanvraag. Met deze wijziging sluit de verordening aan op de Wmo 2015 en de toepasbaarheid voor de uitvoering.
  3. Het artikel over cliëntondersteuning wordt verplaatst. Daarmee wordt de verordening in lijn gebracht met de verordeningen in Hillegom, Lisse en Noordwijk.
  4. Tot slot passen we tarieven aan naar het prijspeil 2024. Het jaarlijks indexeren volgt al uit de verordening. Door de bedragen aan te passen staan daarmee de meest nieuwe tarieven in de verordening.


  Besluit

  1. De verordening tot vierde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 vast te stellen.

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  Technische Vragen bij Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 vierde wijziging
  Technische Vragen verordening maatschappelijke ondersteuning
 10. 11

  [besluitvormend]
  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken.
  De wijzigingen van de Wgr zijn onder te verdelen in drie categorieën:
  1. De versterking van de positie van raden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.
  2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor raden.
  3. Het verbeteren van de positie van raden met betrekking tot het functioneren van de Regeling.


  Besluit
  1. Als zienswijze aan het college te laten weten dat de raad instemt met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

 11. 12

  [Motie]


  Indieners: PvdA
  Mede-indieners: Partij voor Teylingen


  Roept het college op:

  • Te onderzoeken of een oprekking van het gratis lidmaatschap tot 27 jaarhaalbaar is, eventueel onder te brengen bij de huidige subsidieverordeningzowel qua maatschappelijke opgave als financieel. In de gemeente Noordwijk is eenzelfde motie aangenomen en aansluiting bij dit onderzoek is wenselijk.
  • In overleg te treden met Bibliotheek Bollenstreek over de eventuelehaalbaarheid en wenselijkheid
 12. 13

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.


  Partij voor Teylingen stelt de volgende vraag over de brief ´Buurtoverleg´:
  Heeft het gemeentebestuur het idee, dat deze gevoelens symptomatisch zijn voor de manier van communiceren aangaande dit soort kwesties?

 13. 13.A
  Voor pre-advies naar college
 14. 13.B

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Ingekomen stuk: Betreft: verplichte huisvesting asielzoekers en statushouders nav. de spreidingwet
  Ingekomen stuk: buurtoverleg????
  SOS voorstel Fontein Oranjeplein
  Week van het Vergeten Kind - bericht voor de gemeenteraad
 15. 13.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Brief Ivho Uitkomst risicoanalyse toezicht en handhaving kinderopvang 2022
  Persbericht aantal ritten Dierenambulance regio Leiden weer verder toegenomen.
  VNG Ledenbrief 24/003 - Spreidingswet en Oekraïne-opvang
 16. 13.D

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief Stand van zaken Schipholdossier januari 2024
  Raadsbrief Herhuisvestingsopgave Parklaan
  Raadsbrief Tussentijdse rapportage Hecht24 - Teylingen
  Raadsmemo Raadsmemo evaluatie vroegsignalering 2022-2023 ISD Bollenstreek
  Raadsmemo Raadsmemo Meedenkersnetwerk
 17. 14

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:


  Op de RAP staan de volgende punten voor de commissie van april:
  - Geen punten aangeleverd op de RAP

 18. 15

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 19. 16

  ChristenUnie en D66 stellen de volgende rondvraag
  Stand van zaken wat betreft het amendement: Doorontwikkeling Stiwa Teylingen omzetting Stiwa in sportbedrijf Teylingen. Kunnen we een planning ontvangen?

 20. 17
  Sluiting