Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

woensdag 16 juni 2021

19:00 - 20:00

Locatie
Digitale videovergadering via MS Teams
Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

Besluit

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

- Sybrinne de Vries heeft verzocht om bij het punt mededelingen een korte toelichting te geven nav de bespreking in de voorgaande presidiumvergadering over het gehoor geven aan de uitnodiging van de GOM-bijeenkomst. Haar brief aan het presidium is als bijlage toegevoegd.

- Enquête Beleving raad- en commissievergaderingen. De enquête is inmiddels afgesloten, waarbij 25 raads- en burgerleden de enquête hebben ingevuld. Door de griffie worden de resultaten verwerkt en voorzien van een duiding. Daarna wordt de enquête, als alles volgens planning verloopt, nog voor de zomer besproken met de (cie)voorzitters, die de enquête van een advies voorzien en de resultaten daarvan aanbieden aan het presidium. Peter Scholten heeft, gelet op de volle (cie)agenda's, de aanlevertermijnen van stukken en de ad hoc agenderingen die afwijken van het BOB-model,hiervoor aandacht gevraagd. Een aantal vragen van de enquête gaan over de agendering zodat dit meegenomen wordt in de verwerking van de enquête.

- Vergaderorde digitale vergaderingen (Dion Piket)

- Aankondiging Raadsvoorstel AVG inclusief gedragscode. Dit voorstel is zo goed als af (met dank aan Dominique) en wordt daarna aangeboden aan het presidium met het verzoek dit te agenderen voor de vergadercyclus van september.

- Aankondiging Idem vwb de wijziging Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 2021. Concept raadsvoorstel is bijgevoegd.

Besluit

- Mevr. De la Rie geeft aan dat het niet haar bedoeling was om over een individueel raadslid te spreken, de discussie liep anders dan de bedoeling was. Met mevr. De Vries afgesproken om dit hier expliciet te benoemen. De voorzitter geeft aan dat de agendering ging om een algemene zaak en daardoor het raadslid geen uitnodiging heeft ontvangen.
Zo ook mevr. Groenendal met de excuses dat de discussie ging over een persoon ipv over de inhoud.
- De griffier doet mededeling over de voortgang van de enquete en hetgeen daar is opgehaald.
- de beide raadsvoorstellen kunnen geagendeerd worden in de cyclus van september

Het betreft hier de agenda van de kadernotabehandeling (zie bijlage) en de reguliere raad van 8 juli a.s.
De griffier geeft een korte toelichting op de werkwijze/werkvorm van 24 juni a.s. (conform de werkwijze van 2020)

Besluit

De  conceptagenda van 8 juli 2021 is vastgesteld.

Vwb de agenda van 24 juni geeft de griffier een toelichting over de werkwijze rondom de behandeling van de kadernota.
Het CDA vraagt hoe om te gaan met kaderstellende zaken, deze moeten toch in een motie kunnen. Misschien per commissie in de tweede termijn.
De VVD vraagt hoe om te gaan met fractiespecialisten.
Groen en Leefbaar Teylingen wil zien dat constructieve kaders worden vastgelegd en daar een terugkoppeling op hebben.
Trilokaal: voorstel prima, ook tweede termijn per commissie. Stelt voor om bij zwaarwegende zaken in een volgende cyclus met een motie komen.
De CU geeft aan dat de raad scherp is op de kaders dit gesteld worden. Geef het college het vertrouwen dat het college goed omgaat met gestelde kaders.
Conclusie is dat een combi van beiden mogelijk is. Met elkaar in gesprek op de inhoud tijdens het debat,  moties bij een volgende commissie. De meegegeven kaders worden verwerkt in een kolommenstructuur en zichtbaar gemaakt bij de begroting. De mogelijk blijft bestaan om kaderstellende moties in te dienen.

Mevrouw Katja Heede heeft aangegeven haar burgerlidmaatschap van de raad per 8 juli 2021 te beeindigen. D66 stelt voor de heer Ton Verdegaal te benoemen als burgerlid in de raad van 8 juli a..s en dit agendapunt aan de raad toe te voegen.

Besluit

Het presidium kan instemmen met het agenderen van benoeming van de heer Verdegaal tot burgercommissielid in de raad van 8 juli 2021.

P&O heeft een concept raadsvoorstel voorbereid voor de verordening rechtspositie raadsleden en burgerleden.

  • Het beschikbaar stellen van een bedrag voor het treffen van een voorziening rond ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
    de raad kan bepalen dat een raadslid 1 x de maandelijkse vergoeding voor werkzaamheden krijgt om een voorziening te treffen. Dat is geen nieuwe mogelijkheid, die was er in de oude setting ook. Bij veel gemeenten is die optie niet in gebruik, omdat de lijn gevolgd wordt dat het raadslidmaatschap een nevenfunctie is die geen effect heeft op pensioenaanspraken uit het hoofdberoep. De raden van HLT-gemeenten (incl Teylingen) hebben die lijn in het verleden ook gevolgd.

Voor het presidium is de vraag of ze hiervoor een voorziening willen treffen? Dit kan bijvoorbeeld ingaan per de nieuwe raadsperiode in maart 2022.
Zo ja dan wordt dit aangepast in het concept raadsvoorstel en de verordening. Zo nee, dan is het voorstel aan het presidium om het huidige voorstel door naar de commissie DEB en raad in september. De verordening wordt door P&O aangeleverd als de keuze duidelijk is.

Besluit

Afgesproken is dat de griffie een consultatieronde doet langs de fracties over deze verordening en de keuzemogelijkheid. Verzoek is om daarbij zichtbaar te maken wat de precieze financiële gevolgen zijn.

Het burgerinitiatief is ingediend. De griffie heeft meegedacht in de verwoording van het verzoek. Daarmee is het burgerinitiatief nu ontvankelijk. Als het presidium daarmee instemt, kan het in procedure worden gebracht en voor advies aan het college worden voorgelegd.

Korte inhoud burgerinitiatief:
Ondergetekenden stellen voor dat de gemeenteraad van Teylingen uitspreekt van mening te zijn dat de HLT organisatie zich dient te certificeren voor de CO2- prestatieladder en besluit het college van B&W te verzoeken dit door te geven aan het bestuur van de Werkorganisatie HLT samen.
Bij het verzoek is een lijst gevoegd met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van 64 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Besluit

Het burgerinitiatief is ontvankelijk en kan in procedure gebracht worden. Aangegeven is de afstemming met Hillegom en Lisse qua procedure en de afstemming van de adviezen van de colleges zodat dit binnen de drie gemeentes gelijk oploopt.

Burgerinitiatieven
Onderwerp
burgerinitiatief HLT organisatie certificeren voor de CO2 prestatieladder

Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Bij de inwerkintreding van de Omgevingswet dienen er door de Raad een aantal keuzes te zijn gemaakt inzake belangrijke thema’s uit de Omgevingswet. De raadswerkgroep Omgevingswet is het afgelopen jaar bezig geweest om deze beslispunten technisch voor te bereiden, zodat de raadsleden hierover een zorgvuldig en overwogen standpunt kunnen innemen.

Aanvankelijk zou de Omgevingswet per 1 januari 2022 inwerking treden. Hiertoe is bijgaande planning gemaakt waarbij de werkgroep ervoor heeft gekozen om extra commissievergaderingen en een raadsvergadering in te plannen in het najaar 2021. Op deze wijze is voldoende tijd gereserveerd in de raadsagenda om de complexe onderwerpen voldoende te bespreken waarbij tevens rekening is gehouden met de mogelijkheid om een cyclus uit te lopen. Hoewel de datum van inwerkingtreding een halfjaar is opgeschoven, adviseert de VNG om vast te houden aan de planning met einddatum 1 januari 2022 (zie bijgaand).

De voorzitter van de commissie Ruimte vraagt, mede namens de raadswerkgroep Omgevingswet, om een extra raadsvergadering op 18 november 2021 uit te roepen.

Besluit

Het presidium kan instemmen met de extra vergadering en geeft de ruimte voor de extra sessies. Het presidium  geeft mee dat enige uitloop mogelijk is mits men ruim voor de verkiezingen blijft.

Besluit

Mevr. Groenendal geeft aan in gesprek te zijn met de "vlaghijser" uit Voorhout en afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek eventueel aangifte te doen. Ze heeft wel melding gedaan bij de politie.