Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 3 september 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Bart van der Ploeg

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.

 4. 4
  Mededelingen
 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 6
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 7

  [besluitvormend]


  Toelichting
  Met het vaststellen van de Koersnotitie Bouwstenen voor Omgevingsvisie Teylingen 2023, de Mobiliteitsvisie Teylingen (2021) en het Mobiliteitsplan Teylingen (2023) is het wenselijk om ook het parkeerbeleid te actualiseren.
  Het voorgestelde Parkeerbeleidsplan en de Nota Parkeernormen zijn gebaseerd op de parkeermetingen uit 2019 en 2022, de meest recente CROW-kencijfers en CBS data over het daadwerkelijke autobezit in Teylingen. Hierop is in de Nota Parkeernormen een verdere differentiatie in parkeernormen bij woningbouw opgenomen, die passend is voor de situatie en het autobezit. Met deze onderbouwing zijn de parkeernormen daarmee in overeenstemming met het provinciaal beleid.


  De raad wordt voorgesteld het Parkeerbeleidsplan en de Nota Parkeernormen Teylingen vast te stellen.


  Besluit
  1. Het Parkeerbeleidsplan Teylingen 2024 vast te stellen.
  2. De Nota Parkeernormen 2024 vast te stellen.
  3. De Parkeernota Teylingen 2014 in te trekken.
  4. De zienswijzennota op het Parkeerbeleidsplan Teylingen 2024 en de Nota Parkeernormen 2024 vast te stellen.

 8. 8

  [besluitvormend]
  Toelichting
  De gemeenteraad heeft op grond van artikel 16.15 a en 16.15b Omgevingswet in een aantal concrete gevallen het recht om advies te geven over aanvragen voor een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA), dat zijn activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen. Deze concrete gevallen zijn genoemd in het raadsbesluit van 23 september 2021 'Lijst van activiteiten waarvoor het adviesrecht van de raad geldt'. In de procesbeschrijving zijn de processtappen van de omgevingsvergunning bij Buitenplanse omgevingsplan activiteiten (de zgn. BOPA’s) opgenomen, waarvoor het bindend adviesrecht van de Raad van toepassing is.


  De raad wordt voorgesteld de procesbeschrijving bindend adviesrecht raad Teylingen vast te stellen.


  Besluit
  De procesbeschrijving bindend adviesrecht raad Teylingen vast te stellen.

 9. 9

  [besluitvormend]


  Toelichting
  Onlangs zijn in het oppervlaktewater binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) twee gewasbeschermingsmiddelen, dinoterb en fenchloorfos, aangetroffen en deze overschreden de normgrens. Deze middelen zijn niet meer voor gebruik toegestaan. Op het moment is de afkomst van deze middelen nog niet bekend, dit kan zowel binnen als buiten de agrarische sector liggen. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid wil het college helderheid hebben over de al dan aanwezigheid van de stof(fen) in ons oppervlaktewater.


  Besluit
  Het college de opdracht te geven eenmalig metingen uit te voeren naar dinoterb, dichloorvos en fenchloorfos in het oppervlaktewater binnen gemeente Teylingen en hiervoor in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland drie meetpunten in Gemeente Teylingen aan te wijzen.

 10. 10

  [besluitvormend]


  Toelichting
  De gemeente heeft op 23 december 2023 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een jollenveld achter de Kaagsociëteit op het adres Sweilandpolder 8 in Warmond. Een jollenveld is een stallingsterrein voor kleine roei- of zeilboten. Volgens de aanvraag omgevingsvergunning heeft het jollenveld een oppervlakte van 1887 m2 voor maximaal 99 jollen. Het jollenveld wordt ingericht op basis van een inrichtingsplan. Een deel van het jollenveld (855m2 van de in totaal 1887m2) is al gerealiseerd en in gebruik. Dit deel is rond 2019 / 2020 gerealiseerd en in gebruik genomen zonder dat daar een omgevingsvergunning voor is verleend. In de (eventuele)vergunning wordt een voorschrift opgenomen met de strekking dat de inrichting van het bestaande deel van het jollenveld wordt aangepast en ingericht overeenkomstig het inrichtingsplan dat deel uitmaakt van de aanvraag.


  De raad wordt voorgesteld wordt om (in ontwerp) te verklaren dat er geen bedenkingen zijn over de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een jollenveld achter de Kaagsociëteit op het adres Sweilandpolder 8 in Warmond.


  Besluit
  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6.5, eerste lid
  van het Bor, voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen voor het realiseren van een jollenveld
  (stallingsterrein voor bootjes) achter de Kaagsociëteit, Sweilandpolder 8 in Warmond.


  2. Dat de onder punt 1 vermelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen een dag na de termijn waarbinnen zienswijze kunnen worden ingediend de status van definitieve verklaring van geen bedenkingen krijgt, ingeval geen zienswijzen zijn ontvangen.

 11. 15

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

 12. 15.A
  Voor pre-advies naar college
 13. 15.B

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Bezwaar 100 migranten woonunits Van Den Berch van Heemstedeweg 45
  Ontwikkeling Stationslocatie

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  Technische vraag Arbeidsmigranten / PVDA
 14. 15.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Holland Rijnland: Brief aan gemeenteraad over actualisatie regionale huisvestingsverordening
  Stand van zaken 13e wijziging GR Omgevingsdienst West-Holland

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief Radenbijeenkomst 18 september 2024
 15. 15.D

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  HOV corridor Noordwijk – Schiphol: maatregelen N208 Van Pallandtlaan te Sassenheim
  Raadsbrief Aanpassing statusaanvraag NPHD
  Raadsbrief Principebesluit herbestemming Julianakerk, Sassenheim
  Raadsbrief Uitvoering motie 'Duurzaam bouwen en energiebesparing in beschermd dorpsgezicht'
  Raadsbrief Verhuur Kastanjehof aan de JoJo
  Raadsbrief Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten Teylingen t/m april 2024
  Raadsmemo Participatie centrumplannen

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen Omgevingswet / Partij voor Teylingen
  Schriftelijke vragen over plan huisvesting arbeidsmigranten / CDA
 16. 16

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

  Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

 17. 17

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 18. 18
  Rondvraag
 19. 19
  Sluiting