Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

DEEL 2

dinsdag 23 januari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Bart van der Ploeg
Toelichting

Deel 1: zie 16 januari 2024

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Heropening vergadering
 2. 7

  In 2019 is het project 'Oneigenlijk gebruik gemeentegrond' gestart in de gemeente Teylingen. Het doel van dit project was om alle gevallen van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond in kaart te brengen en hier een passende (privaatrechtelijke) oplossing voor te zoeken. Deze oplossingen zijn veelal gevonden in het verkopen van de grond aan de feitelijke gebruikers, het erkennen van verjaring, het bevestigen van bestaande gebruiksafspraken of het beëindigen van het illegale gebruik. Hierdoor sluit het feitelijk gebruik weer aan op de (privaatrechtelijke) eigendomssituatie. In veel gevallen past het feitelijke gebruik echter niet binnen de ter plaatse geldende bestemming. Daarom is een bestemmingsplanprocedure in gang gezet, om zo de gronden met betrekking tot het project ‘Oneigenlijk gebruik gemeentegrond’ (daar waar noodzakelijk) te voorzien van een passende bestemming. Voorliggend bestemmingsplan legt dit gebruik planologisch vast.


  Update 8-1-2024:
  Per abuis is voor het adres Leeuwerikenlaan 11 in Voorhout de verbeelding niet op juiste wijze aangepast  op pagina 57 van de Verbeelding. De juiste versie is toegevoegd. Het gaat hier slechts om een kleine technische aanpassing, wel van belang voor de betreffende perceeleigenaar.++
  ++  Gevraagd besluit:

  1. de beantwoording van de zienswijzen in paragraaf 8.3.2 van de toelichting vast te stellen.
  2. het bestemmingsplan “Snippergroen Teylingen” met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2023TEY11003-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Snippergroen, Teylingen".

  Besluit

  De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 1 februari 2024.

 3. 8

  In 2021 is door de initiatiefnemers afzonderlijk voor de locaties Rijnsburgerweg 46A en 48 in Voorhout een principeverzoek ingediend voor de sloop van de bestaande agrarische bebouwing (onder andere kassen), het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning en de realisatie van een greenportwoning (GOM-woning). De bestaande bedrijfsbebouwing is niet meer noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van een bollenteeltbedrijf. Door de opstallen te slopen, ontstaat er ruimte voor nieuwe bollengrond.


  Het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning en de realisatie van een GOM-woning past niet binnen het bestemmingsplan. Een herziening van het bestemmingsplan op deze locatie is daarom noodzakelijk.


  Gevraagd besluit:

  1. het bestemmingsplan "Rijnsburgerweg 46A en 48, Voorhout" met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01075-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert het stuk als bespreekstuk ter stemming te agenderen in de raadsvergadering van 1 februari 2024.

 4. 11

  Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Als gevolg hiervan is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) noodzakelijk. Een aantal wijzigingen zijn van rechtswege, een aantal wijzigingen vereisen een keuze van de raad.


  Daarnaast betreft de wijziging de bestuurlijke vertegenwoordiging. Voortaan zal per deelnemer één bestuurder afgevaardigd worden in het Algemeen Bestuur in plaats van twee.  Gevraagd besluit:

  1. In te stemmen met de zienswijze op de Ontwerpregeling 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland.
  2. De brief waarin de zienswijze op de Ontwerpregeling 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland is opgenomen, vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 1 februari 2024. De Partij voor Teylingen wordt geacht te hebben tegengestemd.

 5. 13

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

 6. 13.A
  Voor pre-advies naar college
 7. 13.B
  Ter afhandeling naar college
 8. 13.C
  Ter kennisname aannemen
 9. 13.D

  Aangekondigde vragen/opmerkingen:

  1. CDA: Raadsbrief beantwoording raadsvragen van 24 oktober 2023 over totstandkoming evaluatierapport Handhaving Buitengebied ISG Teylingen' (ID 555)

  2. PvdA: Raadsbrief Negatief advies GOM-woningen Eikenhorstlaan, Voorhout” (ID 556). (vraag: "We zijn enigszins verbaasd over het antwoord dat binnen het huidige ISG beleid gedifferentieerde bebouwing wel mogelijk is. Weliswaar met een lastige financiële haalbaarheid. Graag vanuit het college graag de bevestiging dat dit klopt. En of ze hierover in overleg willen gaan met de eigenaar van de grond.
   Graag ontvangen we ook de reactie van de provincie als deze als brief naar ons is gekomen. Of is dit deze raadsbrief het resultaat van een gesprek?"

  3. PvdA: Raadsbrief Meerjarige prestatieafspraken, jaarafspraken 2024 gemeente Teylingen (ID 545)

  4. PvdA: Raadsmemo Woningbouwmonitor (ID 558) (Vraag: De monitor laat zien dat we onze doelstelling uit onze woonagenda voor betaalbare huur en koop niet gaan halen. Graag een reactie van het college hoe ze hiermee aan de slag gaat om te zorgen dat we deze doelstelling gaan halen)

 10. 14

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:


  Vragen uit de commissie:

  • VVD: 'Motie Tijdelijke starterswoningen middenhuur' > vraag over voorstel van het college om de deadline een halfjaar te verplaatsen.
  • ChristenUnie: Motie Periodiek onderhouden 2e Elsgeesterweg Voorhout > wanneer wordt deze uitgevoerd. Graag een concrete datum.
  • GroenLinks: Wat is de stand van zaken m.b.t. de verbouwing van het bestuurscentrum?
  • Forum voor Democratie: Vraagt de wethouder de schriftelijke vragen m.b.t. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen z.s.m. te beantwoorden.

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsmemo n.a.v. motie onderhoud 2e Elsgeesterweg Voorhout.
  Stand van zaken verbouwing Bestuurscentrum
 11. 15

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 12. 16

  Aangemelde rondvragen:


  1. Partij voor Teylingen:
  Link naar artikel in Leidsch Dagblad: ’Meer dan 200 woningen nodig om Gat van Palace te compenseren’. Kritiek op collegebesluit Noordwijk zwelt aan | Leidsch Dagblad


  Inleiding: Het college van burgemeester en wethouders in Noordwijk heeft een besluit genomen om voor een groot woningbouwproject op het Gat van Palace toe te staan, dat daar alleen dure vrije sectorwoningen gebouwd worden. Gehoopt wordt, dat de projectontwikkelaar Van Erk elders dan de benodigde sociale en betaalbare woningen gaat realiseren ter compensatie. Onzeker is, dat dit ooit zal gebeuren. Hoewel Teylingen zich houdt aan de plicht van minimaal 30% sociale woningbouw en 35% betaalbaar, zoals in de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst, trekt het gemeentebestuur van Noordwijk zich niets aan van regionale collegialiteit op het gebied van goedkope en betaalbare woningen. Ondertussen gaan Noordwijkse inwoners wel op zoek naar betaalbare huizen in de gemeente Teylingen. Ook waar het gaat om de opvang van vluchtelingen en statushouders zet de gemeente Noordwijk zich niet zo actief in als de HLT-gemeenten.
  Vraag: Vindt het college van de gemeente Teylingen, dat het tijd wordt dat ons college een gesprek zal hebben met het college van burgemeester en wethouders in Noordwijk om hen te wijzen op het feit dat Noordwijk geen eiland in de Bollenstreek is. En hen te wijzen op de noodzaak van het realiseren van sociale en betaalbare woningbouw, alsmede te voldoen aan andere sociale hulpactiviteiten, zoals de opvang van vluchtelingen, statushouders en asielzoekers? Zo ja, zal dit gesprek in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden? Zo nee; waarom wil het college dit gesprek niet voeren?


  2. CDA (mw. De Vries)
  Naar aanleiding van de antwoorden op vragen over de Ronde Tafel gesprekken van de provincie inzake Mobiliteit (is per mail toegestuurd).
  Vraag: stand van zaken uitvoering moties van Pallandtlaan met het verzoek om hier binnenkort een technische sessie over te organiseren.


  3. VVD (Mw. De Voogd)
  In de beantwoording van schriftelijke vragen m.b.t. wegversmalling Herenweg is het volgende aangegeven: 'In overleg met de Verkeersadviseur van de Politie bekijken we of er aanpassingen in de attendering kunnen plaatsvinden bij de locatie'.
  Vraag: Op welke termijn zal dit plaatsvinden en kan de commissie hier terugkoppeling over verwachten?


  4. FvD (dhr. Schenk)
  Naar aanleiding van het volgende krantenartikel: https://www.deteyding.nl/elektriciteitsnet-teylingen-vol-nieuwe-bedrijven-mogelijk-tot-2029-op-wachtlijst/.


  Graag ontvangt FVD tijdens de uitloopavond Commissie Ruimte duidelijkheid van de wethouder wat dit gaat betekenen voor nieuwe (nog te bouwen) woningen, in het bijzonder Nieuw Boekhorst.

  Besluit

  De commissie gaat akkoord met een door portefeuillehouder Volten toegezegde technische sessie over de situatie aan de Van Pallandtlaan. Daarbij wordt meegegeven dat hierbij ambtenaren van gemeente danwel provincie moeten deelnemen, die kennis hebben van de situatie. En moet er sprake zijn van nieuwe informatie ten opzichte van eerdere bijeenkomsten.

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Technische sessie Van Pallandtlaan
 13. 17
  Sluiting