Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

1e deel, 2e deel is te vinden op 19 juni

dinsdag 11 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Bart van der Ploeg
Toelichting

De vergadering is geschorst na agendapunt 10. Resterende agendapunten worden behandeld op woensdag 19 juni 2024.


Nb! De vergadering start om 19.00 uur (na de opening en vaststellen van de agenda) met een BESLOTEN behandeling van het raadsvoorstel Grondexploitatie Langeveld.


De OPENBARE behandeling zal om ca. 19.30 uur verdergaan.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De heer Piket (Progressief Teylingen) is afwezig.

  00:00:03 - 00:01:03 - Bart van der Ploeg
  00:01:03 - 00:01:04 - Bart van der Ploeg
  00:07:13 - 00:07:15 - Bart van der Ploeg
  00:10:16 - 00:13:29 - Bart van der Ploeg
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:12:11 - 00:13:29 - Bart van der Ploeg
 3. 3

  Geheime stukken
  Op de bijlagen 2. en 3. is geheimhouding opgelegd door het college. Deze geldt ook voor de raad (totdat de raad deze opheft). De stukken zijn voor raadsleden beschikbaar via Sharepoint - Geheime Stukken.


  Toelichting
  Op 2 februari 2023 is besloten om de locatie Langeveld in Sassenheim verder te ontwikkelen. Voor de afronding van het tennispark STV is ondertussen een andere oplossing gevonden. Dit betekent dat de volledige kavel Langeveld beschikbaar is voor woningbouw (bruto beschikbaar 33.000 m2). Ook besloot u af te wijken van de programmamix in het Woonprogramma Teylingen 2020-2024, omdat gebleken is dat er meer inspanning nodig is om middeldure huur en koop te realiseren in Teylingen. De voorgestelde verhouding sociaal-middelduur-vrije sector ligt nu op 31% sociaal, 56% middelduur en 13% vrij bouwprogramma.


  Wooncorporatie Stek is de gebiedsontwikkelaar van het gehele plan Langeveld. Hierdoor is het mogelijk om één stedenbouwkundig plan te maken. Wooncorporatie Stek is bereid om te onderzoeken of een combinatie is te maken met het bouwprogramma van de stichting Knarrenhof op Langeveld. De vrije sector woningen blijven onder regie van de gemeente.


  Op 21 mei heeft het college de Nota van Uitganspunten voor de locatie Langeveld vastgesteld. De planning die in deze Nota van Uitgangspunten wordt omschreven is ambitieus maar wordt mede haalbaar gemaakt door een zeer open en constructieve samenwerking tussen Stek en de gemeente waarvan ook deze Nota van Uitgangspunten de resultante van is. Het ministerie van BZK (in samenwerking met Fakton) is een groot voorstander van dergelijke open samenwerkingen en volgt de voortgang op de voet, o.a. door de pilot 'parallel plannen', om ook andere gemeenten hiervoor te inspireren. Deze Nota van Uitgangspunten vraagt om een breed bestuurlijk draagvlak (van zowel van de gemeente en als van STEK) zodat het projectteam de focus kan houden om binnen deze gestelde kaders gericht te kunnen bij sturen richting realisatie.
  Gevraagd besluit

  1. Voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie Langeveld een grondexploitatie vast te stellen met een negatief resultaat van €0,7 miljoen.
  2. Kennis te nemen van de nota van uitgangspunten Langeveld.
  3. Begrotingswijziging nummer R4011 vast te stellen.
  4. De geheimhouding op te heffen op de Grondexploitatie Langeveld én de Toelichting op de grondexploitatie Langeveld als het openbaar gebied van Langeveld is opgeleverd.
 4. 4

  Geheime stukken
  Op de bijlagen 2. en 3. is geheimhouding opgelegd door het college. Deze geldt ook voor de raad (totdat de raad deze opheft). De stukken zijn voor raadsleden beschikbaar via Sharepoint - Geheime Stukken.


  Toelichting
  Op 2 februari 2023 is besloten om de locatie Langeveld in Sassenheim verder te ontwikkelen. Voor de afronding van het tennispark STV is ondertussen een andere oplossing gevonden. Dit betekent dat de volledige kavel Langeveld beschikbaar is voor woningbouw (bruto beschikbaar 33.000 m2). Ook besloot u af te wijken van de programmamix in het Woonprogramma Teylingen 2020-2024, omdat gebleken is dat er meer inspanning nodig is om middeldure huur en koop te realiseren in Teylingen. De voorgestelde verhouding sociaal-middelduur-vrije sector ligt nu op 31% sociaal, 56% middelduur en 13% vrij bouwprogramma.


  Wooncorporatie Stek is de gebiedsontwikkelaar van het gehele plan Langeveld. Hierdoor is het mogelijk om één stedenbouwkundig plan te maken. Wooncorporatie Stek is bereid om te onderzoeken of een combinatie is te maken met het bouwprogramma van de stichting Knarrenhof op Langeveld. De vrije sector woningen blijven onder regie van de gemeente.


  Op 21 mei heeft het college de Nota van Uitganspunten voor de locatie Langeveld vastgesteld. De planning die in deze Nota van Uitgangspunten wordt omschreven is ambitieus maar wordt mede haalbaar gemaakt door een zeer open en constructieve samenwerking tussen Stek en de gemeente waarvan ook deze Nota van Uitgangspunten de resultante van is. Het ministerie van BZK (in samenwerking met Fakton) is een groot voorstander van dergelijke open samenwerkingen en volgt de voortgang op de voet, o.a. door de pilot 'parallel plannen', om ook andere gemeenten hiervoor te inspireren. Deze Nota van Uitgangspunten vraagt om een breed bestuurlijk draagvlak (van zowel van de gemeente en als van STEK) zodat het projectteam de focus kan houden om binnen deze gestelde kaders gericht te kunnen bij sturen richting realisatie.
  Gevraagd besluit

  1. Voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie Langeveld een grondexploitatie vast te stellen met een negatief resultaat van €0,7 miljoen.
  2. Kennis te nemen van de nota van uitgangspunten Langeveld.
  3. Begrotingswijziging nummer R4011 vast te stellen.
  4. De geheimhouding op te heffen op de Grondexploitatie Langeveld én de Toelichting op de grondexploitatie Langeveld als het openbaar gebied van Langeveld is opgeleverd.

  Besluit

  De commissie adviseert om het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen.


  De volgende punten zijn besproken:
  - Hospice betrekken bij het plan
  - Parkeerbeleid
  - CO2 neutraal bouwen


  VVD is voornemens een amendement in te dienen.

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV GREX Langeveld part 2 / Besluitvorming Langeveld / VVD
 5. 5

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Liesbeth Verkolf, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.


  Aangemeld:
  1. Inwoners: inzake ontwikkeling zorgcentrum Jacoba van Beierenweg 49

  Besluit

  Twee omwonenden spreken in over de ontwikkeling Jacoba van Beierenweg 49 te Voorhout.

 6. 6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen van de commissieleden en het college.

 7. 7

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 8. 8
  B E S P R E E K P U N T E N
 9. 9

  Toelichting
  In het overleg met NS, ProRail en de gemeente zijn in april 2024 de volgende gezamenlijke uitgangspunten (leidende principes) voor de integrale gebiedsontwikkeling benoemd:

  1. Om oog te blijven houden voor de verschillende ambities en belangen is het belangrijk om de toekomstige ontwikkelstappen die betrekking hebben op de stationslocatie integraal en in samenwerking met de verschillende gebiedspartners (gemeente, NS en ProRail) op te pakken. De gemeente is initiatiefnemer en treedt op als opdrachtgever en NS en ProRail zullen als samenwerkingspartner hun expertise inbrengen.
  2. In de huidige situatie biedt het gebied ruimte voor stationsfuncties, zoals ontvangstruimte, fietsparkeren, auto kiss & ride en park & ride. Functies die van belang zijn om ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden, zodat de regionale mobiliteitsfunctie van station Voorhout gewaarborgd blijft.
  3. We nemen daarom als uitgangspunt dat ontwikkelingen op de stationslocatie eventuele toekomstige structurele aanpassing van de overweg niet onmogelijk maken. (...).
  4. De stationslocatie is vanwege de centrale positie in Voorhout én de directe ligging aan het station een bijzondere plek. Het stationsgebied vormt de entree naar het centrum en gaat een substantiële bijdrage leveren aan de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum (en daarmee leefbaarheid van Voorhout). Dit betekent dat als je deze locatie ontwikkelt, dat je het dan goed wilt doen. Uitgangspunt is dan ook een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling en stationsomgeving.

  Voor de gemeente is het (vijfde) leidende principe om in gesprek te blijven met de Oranjevereniging en om in overleg met de Oranjevereniging naar een oplossing voor de jaarlijkse kermis in Voorhout te zoeken.  Insprekers:

  1. Voorzitter Oranje Vereniging Voorhout
  2. Voorzitter of vertegenwoordiger van de Nederlandse Kermisbond (NKB)
  3. Inwoner 1
  4. Inwoner 2


  Gevraagd besluit


  1. De stationslocatie Voorhout vast te stellen als integrale ontwikkellocatie (met NS en ProRail) en de planontwikkeling hiervoor te starten;
  2. In te stemmen met de vijf in het voorstel genoemde leidende principes voor de ontwikkeling van de stationslocatie Voorhout.

  Besluit

  De  commissie adviseert om het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen.


  De volgende punten zijn besproken:


  - woningbouw
  - locatie kermis
  - veiligheid spoorwegovergang
  - ondertunneling spoorwegovergang
  - verplaatsing station
  - het begrip gebiedspartner
  - mobiliteit
  - leefklimaat
  - parkeren
  - sociale (huur) woningen voor jongeren/starters en senioren
  - groen
  - regiofunctie station
  - het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet


  Forum voor Democratie, Trilokaal met als medeindiener Partij voor Teylingen  zijn voornemens een amendement in te dienen.

  De voorzitter Oranjevereniging Voorhout, de voorzitter van de Nederlandse Kermisbond (NKB) en twee inwoners spreken in over dit onderwerp.

 10. 10

  Indieners: PvdA
  Mede-indieners: CU


  Insprekers:

  • Inwoner
   Gevraagd besluit:
   Verzoekt het college 
  • In overleg te gaan met de uitvoerder/ontwikkelaar en samen te bekijken op welke wijze tweezijdige verlichting aan de Bisschopslaan kan worden gerealiseerd op een wijze die past binnen het uitgangspunt: “het behoud en herstel van cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en architectuur”.

  Besluit

  De commissie adviseert om de motie ter stemming te agenderen.

  Een inwoner spreekt in over de verlichting Bisschopslaan.


  Toezegging wethouder Wietsma: de wethouder zegt toe in gesprek te gaan met de uitvoerder van het project.

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Verlichting Historische Bisschopslaan.
 11. 11

  Indieners: VVD
  Mede-indieners:
  Link naar ingekomen stukken inwoners:
  Brief inwoner1- afsluiting Herenstraat (832)


  Brief inwoner2 - afsluiting Herenstraat (831, niet geanonimiseerd)


  Insprekers:
  1. Inwoner


  Gevraagd besluit:
  Roept het college op om:

  • Met de Kopgroep Centrumplan Voorhout verkeersproeven uit te werken met als doel te onderzoeken wat het effect is van verkeersbeperkende maatregelen op het aantal verkeersbewegingen en de verkeersbeleving in het centrum van Voorhout, waarbij in ieder geval wordt gekeken naar minder verstrekkende verkeersbeperkende maatregelen dan beschreven in het huidige voorkeursscenario.
  • De uitgewerkte verkeersproeven zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen om het hiervoor genoemde doel te bereiken en achteraf een evaluatie uit te voeren met belanghebbenden.
   [Update 11-06]
   De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni. De inwoner heeft wel al ingesproken over de plannen herinrichting Herenstraat.

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Participatie Centrumplannen
 12. 12

  Indiener: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:


  Links naar ingekomen stukken inwoners:


  Brief inwoner1- afsluiting Herenstraat (832)


  Brief inwoner2 - afsluiting Herenstraat (831, niet geanonimiseerd)
  Gevraagd besluit:
  Om de alternatieve ideeën en (ontwerp)plannen welke lokale ondernemers en inwoners zullen voorleggen aan het gemeentebestuur, daadwerkelijk mee te nemen als serieuze over te nemen ideeën en (ontwerp)plannen als uitvoering van het centrumplan voor de kern Voorhout.


  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni.

 13. 14

  Toelichting
  Het project Bloementuin betreft de realisatie van 88 woningen in het gebied dat is gelegen tussen Parklaan, Narcissenlaan, Gladiolenstraat en Mondriaanlaan in Sassenheim. Voor het project is een gemeentelijke grondexploitatie opgesteld omdat de gemeente eigenaar was van de gronden in het gebied en het initiatief heeft genomen om te komen tot de ontwikkeling van woningbouw op de locatie. Een grondexploitatie moet volgens de actuele voorschriften van de commissie Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) jaarlijks worden herzien om een actueel financieel beeld van het project te waarborgen.


  Inmiddels zijn het bestemmingsplan en de voor het project benodigde omgevingsvergunningen volledig onherroepelijk en zijn de werkzaamheden in volle gang. De oplevering van de 32 sociale appartementen in plandeel A (Woonstichting Stek) is voorzien medio 2024. De oplevering van de 36 eengezinswoningen en 20 appartementen in plandeel B (BAM Wonen) vindt volgens de planning plaats gefaseerd plaats tot en met Q1 2025.


  M.u.v. 2022 (i.v.m. geen significante wijzigingen) is sinds 2020 jaarlijks een rapportage Grondexploitatie opgesteld.


  Gevraagd besluit

  1. De Rapportage Grondexploitatie Bloementuin 2024, d.d. 27 februari 2024 vast te stellen.
  2. De bijbehorende begrotingswijziging R4009 Actualisatie GREX Bloementuin vast te stellen.


  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni [datum onder voorbehoud].

 14. 15

  Toelichting
  Op 25 december 2023 heeft Woonstichting Stek een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 40 (tijdelijke) sociale huurwoningen op de locatie Teylingerdreef, de plek van het voormalig baggerdepot en gelegen naast het vrachtwagenparkeerterrein in Voorhout.


  Het gaat om een project voor tijdelijke woningbouw voor 20 jaar, bedoeld om inwoners die met spoed een woning nodig hebben, (tijdelijk) een flexwoning te kunnen laten huren. Het bouwplan bestaat uit 40 sociale huurwoningen, verdeeld in 7 éénkamerwoningen, 23 tweekamer- en 10 driekamerappartementen, deels uit drie en deels uit twee lagen.


  De gronden waar het complex wordt gebouwd, zijn en blijven eigendom van de gemeente. De gemeentelijke gronden worden om niet beschikbaar gesteld aan Woonstichting Stek voor het realiseren van het plan. Bij besluit van 20 april 2023 heeft u voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden (en voor de plankosten) een (aanvullend) krediet beschikbaar gesteld.


  Omdat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, wordt de vergunningaanvraag aan de raad voorgelegd voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
  Gevraagd besluit

  1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) te verklaren, overeenkomstig bijgaande ‘verklaring van geen bedenkingen’, in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 25 december 2023 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 40 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Teylingerdreef (ter plaatse van voormalig baggerdepot) in Voorhout.
  2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen of tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend.
  3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd wordt.


  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni [datum onder voorbehoud]..

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Teylingerdreef, project Teydelijk
 15. 16

  .Toelichting
  De gemeente heeft op 7 april 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van Van Noort Hyacinten voor het slopen en terugbouwen van bedrijfsbebouwing op het bedrijfsperceel Loosterweg 57/57A in Voorhout. Sindsdien is het nodig geweest om enkele keren de beslistermijn op te schorten vanwege wijzigingen aan het plan, indienen van aanvullende gegevens en aanpassen van milieuonderzoeken.
  Het verzoek houdt in dat er ca. 2700 m2 aan verouderde (rol)kassen en overige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt tegenover ca. 2700 m2 nieuwe kas en bedrijfshal. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd als aanbouw tegen de al bestaande bedrijfsbebouwing op het perceel nummer 57.


  Gevraagd besluit
  1. Op basis van artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5, eerste lid Bor te verklaren, conform de 'verklaring van geen bedenkingen', in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 7 april 2021 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop en nieuwbouw van bedrijfsbebouwing.


  2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen definitief vast te stellen als er geen zienswijzen zijn ontvangen op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning.


  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni [datum onder voorbehoud].

 16. 17

  Toelichting


  De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 opgesteld. Op. Op grond van art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de ODWH de begroting en meerjarenraming naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat deze de gelegenheid krijgen de zienswijzen in te dienen. De begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 is de meerjarige uitwerking van de financiën voor de door de ODWH te voeren programma’s. Voor de begroting 2025 zijn de kadernota, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 maart 2024, en de regelgeving in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de belangrijkste speerpunten.
  Gevraagd besluit

  1. Als zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad aandacht vraagt voor de financiële positie van de gemeente Teylingen en verzoekt, zolang de bezuinigingsmogelijkheden niet volledig in beeld zijn, de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Teylingen in de (ontwerp)begroting 2025 te baseren op de uren in het Dienstplan 2023.

  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni [datum onder voorbehoud].

 17. 18

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

 18. 18.A
  Voor pre-advies naar college
 19. 18.B

  Vraag PvT over Omgevingsvergunning Jacoba van Beierenweg 49 (ID 814)

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Brief Raad van State met beroepsschriften bestemmingsplan NIeuw Boekhorst
  Zorgen over aanvraag omgevingsvergunning Jacoba van Beierenweg 49, kenmerkt Z2023-000010170
  Beroep ontvangen niet vaststellen bestemmingsplan Rijnsburgerweg 46A en 48
  Brief Inwoner Bisschopslaan - reactie Erfgoedcommissie
  Buurtbrief Omgevingsvergunning Jacoba van Beierenweg 49, Voorhout, kenmerk Z2023-00001070
  Parkeerdruk Sassenheim centrum
  Verzoek tot aanleg jeu de boulebaan op het grasveld tegenover Plattanderlaan 6 Sassenheim waarbij het onderhoud door de initiatiefnemers gedaan zal worden
 20. 18.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Aantasting Bisschopslaan Warmond
  Afsluiting Herenstraat
  Herenstraat afsluiting
 21. 18.D

  Aangemelde vraag:
  1. VVD over nr. 626: Wat kan worden gedaan om de vertraging in september (tijdens de volgende paddentrek) echt te gaan voorkomen?

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief Beheerplan civiele kunstwerken Teylingen 2024-2028
  Raadsbrief Evaluatie gebiedsprogramma
  Raadsbrief evaluatie prestatieafspraken 2023 Teylingen
  Raadsbrief Ontwerp Omgevingsvisie Teylingen, 'Een florerende toekomst voor Teylingen, ter inzage
  Raadsmemo onderzoek waterkwaliteit in relatie gewasbeschermingsmiddelen
  Raadsmemo Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland
  Raadsmemo Nieuw Boekhorst; actuele plannen en voetpad Noordelijke Randweg
  Raadsmemo Vervanging bijlagen raadsvoorstel 'verklaring van geen bedenkingen 40 tijdelijk woningen Teylingerdreef Voorhout’

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen bomenkap bij het oude gemeentehuis van Sassenheim FvD PvT
  Schriftelijke vragen: Behouden kermis op stationslocatie Voorhout (D66 en Partij voor Teylingen)
 22. 19

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:   VOORSTEL AFVOEREN:
  --
  Moties: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/c0630b5a-4fdd-4a08-bfb3-787b58e2c543
  INGEDIENDE VRAGEN:
  --  VOORSTEL AFVOEREN:
  --

  • Raadsagenda planning (RAP): hierop is de planning van de raadsstukken te zien.
 23. 20

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 24. 21

  Aangemelde rondvragen:

  1. Trilokaal: Terugkoppeling bruggetje (rondvraag 9 april 2024)
 25. 22
  Sluiting