Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 27 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Bart van der Ploeg

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Cecile Bus, griffier commissie Ruimte. Dit kan tot maximaal 15 minuten voor de vergadering. We ontvangen uw bericht bij voorkeur eerder >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.

 4. 4
  Mededelingen
 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 6
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 7

  De fracties van Partij voor Teylingen, D66, FvD


  Overwegende dat:
  - Er wel een fietspad gerealiseerd is langs de Noordelijke Randweg
  - Er nog geen voetpad is ingepland langs de Noordelijke Randweg
  - Lopen in de vrije omgeving goed is voor de fysieke en mentale gezondheid
  - Een dergelijk voetpad een goede aanvulling kan zijn om het (veilig) wandelen in en
  om Nieuw Boekhorst mogelijk te maken.
  - Er ruimte is voor een dergelijk voetpad
  Roept het college op:
  - Een voorstel uit te werken voor het realiseren van een voetpad naast het fietspad
  langs de Noordelijke Randweg, als aanvulling op de wandelroutes in Nieuw
  Boekhorst

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  Technische vragen Motie wandelpad
 8. 8

  Indieners: Forum voor Democratie
  Mede-indieners: Partij voor Teylingen
  Spreekt uit, dat
  - De gemeenteraad zowel nieuwe als lopende principeverzoeken tot wijziging van
  bestemmingsplannen binnen het kader van het geldende ISG/GOM-beleid niet meer in
  behandeling wenst te nemen en anders in principe voornemens is tegen te zijn;
  Roept het college op
  - Deze uitspraak van een raadsmeerderheid nadrukkelijk kenbaar te maken bij
  initiatiefnemers van zowel lopende als nieuwe principeverzoeken tot wijziging van
  bestemmingsplannen binnen het kader van het geldende ISG/GOM-beleid en hen te
  adviseren hun plannen te staken, in ieder geval totdat er nieuw beleid is vastgesteld;
  - Zich tot het uiterste in te spannen deze raadsperiode nog herijkt ISG-beleid aan de
  gemeenteraad voor te kunnen leggen;


  en gaat over tot de orde van de dag.

  Moties

  Onderwerp
  Motie GOM-woningen FvD

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  Technische vragen - ISG Beleid
 9. 9

  Toelichting
  Op 25 januari 2023 is een aanvraag omgevingsvergunning ingekomen voor de bouw van 16 woningen op de locatie Herenstraat 66-68 te Voorhout met de bijhorende voorzieningen, waaronder de aanleg van 28 parkeerplaatsen. Op de locatie waren in het verleden diverse winkels gevestigd, waaronder Plus-supermarkt. De voormalige bedrijfsbebouwing is inmiddels gesloopt.


  Het plan is verder uitgewerkt en er is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Met de 16 woningen wordt een nieuwe invulling aan de locatie gegeven die leidt tot een kwaliteitsverbetering. Ook wordt hiermee een bijdrage geleverd aan het Woonprogramma 2020-2024.


  Het gaat om 8 woningen in de sociale huursector. Nb! In de concept-verklaring van geen bedenkingen is opgenomen dat deze sociale huurwoningen beneden zijn gesitueerd. In de ruimtelijke onderbouwing is op pagina 11 aangegeven dat het gaat om de bovenwoningen.
  Om een omgevingsvergunning af te kunnen geven voor het plan is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Besloten wordt aan de gemeenteraad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vergunnen van het plan en de ontwerp verklaring definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerp  Updates:
  - 20 februari: Nieuwe concept-verklaring van geen bedenkingen toegevoegd. Hierin is opgenomen dat het gaat om 8 sociale huurwoningen boven.


  Voorgenomen besluit:


  De ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 6.5, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de bouw van 16 woningen op de locatie Herenstraat 66-68 in Voorhout ter inzage te leggen gedurende een periode van zes weken
  2.
  De ontwerp verklaring van geen bedenkingen de status van definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen als geen zienswijzen zijn ontvangen op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning.

 10. 11

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

 11. 11.A
  Voor pre-advies naar college
 12. 11.B

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  brief Verlichting
 13. 11.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Ingekomen stuk 90 Teylingen gemeenteraad inzake nieuw boekhorst betreft inspreek tekst raadsvergadering 1-2-2024
 14. 11.D

  Raadsvragen

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen Wegversmalling Herenweg Warmond (VVD)
 15. 12

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:


  Updates:

  1. 2024-02-12: De wethouder heeft de Notitie onderhoud 2e Elsgeesterweg + bijlage naar de raad gestuurd. De stukken zijn toegevoegd aan de betreffende motie. Voorstel is motie en toezegging hierover als afgedaan te beschouwen.
 16. 13

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 17. 14

  1. FvD - Spreidingswet en Nieuw Boekhorst
  Teylingen dient als gevolg van de spreidingswet 252 asielzoekers op te vangen, wat met oog op de beperkte ruimte op zijn zachtst gezegd een onmogelijke opgave genoemd mag worden. De spreidingswet maakt het mogelijk de opvang van asielzoekers uit te ruilen voor het huisvesten van statushouders. Met Nieuw Boekhorst krijgt Teylingen er op korte termijn een gigantisch aantal nieuwe sociale huurwoningen bij, die in principe allemaal naar eigen inwoners zouden gaan als gevolg van motie-134. Echter zijn sociale huurwoningen een populair middel om statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) met voorrang in te huisvesten.


  Kan het college bij deze alvast uitsluiten dat (een deel van) de sociale huur in Nieuw Boekhorst benut gaat worden om te kunnen voldoen aan de opgaven voor Teylingen als gevolg van de spreidingswet? Zo ja, kan de raad dit als een harde belofte opvatten? Zo nee, waarom niet?

 18. 15
  Sluiting