Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 28 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Guylaine Loos

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • De commissie wordt verzocht om agendapunt 8 'Initiatiefvoorstel Referendumverordening (FVD)' als eerste bespreekpunt te behandelen, omdat zich hiervoor een inspreker heeft aangemeld.
 3. 3

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. van Egeraat, griffier commissie DEB. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.  Insprekers:

  1. Inwoner over agendapunt 8 'Initiatiefvoorstel Referendumverordening (FVD)'. Inspreektekst wordt daar toegevoegd.
 4. 4
  Mededelingen
 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 6
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 7

  [Doel: besluitvormend]
  Het afgelopen jaar is door het regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland samen met de gemeenten hard gewerkt aan de totstandkoming van de Regionale investeringsagenda Holland Rijnland. Na vaststelling van regionale ambities in de Regionale Omgevingsagenda, Regionale Strategie Mobiliteit, de Regionale Energiestrategie en het werkprogramma Holland Rijnland is nu een investeringsagenda opgesteld.


  Bijlage 12 is te groot om op de website te plaatsen. Deze kunt u opvragen bij de griffie door een mail te sturen naar griffie@raadteylingen.nl. Voor raadsleden kunt u de bijlage vinden via de volgende link: Zienswijze Regionale investeringsagenda Holland Rijnland.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Reactie VNO-NCW Rijnland op RIA Holland Rijnland.
  Ter inzagelegging regionale investeringsagenda Holland Rijnland
 8. 8

  [Doel: besluitvormend]
  Forum voor Democratie staat voor een eerlijke en directe democratie. Een instrument dat hierin bij uitstek hierin voorziet is het referendum. In Teylingen bestaat sinds december 2008 de mogelijkheid tot het organiseren van een raadgevend referendum [1], dit betreft een referendum op initiatief van inwoners. Middels dit initiatiefvoorstel stelt de fractie van Forum voor Democratie voor tot het invoeren van de mogelijkheid tot zowel een raadgevend als een raadplegend referendum. De nieuwe referendumverordening, genaamd referendumverordening Teylingen 2024, is gemaakt met behulp van de Nieuwe VNG Model Referendumverordening uit 2019 [2]. De bestuurlijke reactie van het college is toegevoegd (zie bijgaande raadsbrief). 


  Voorgesteld wordt om de nieuwe 'Referendumverordening Teylingen 2024' vast te stellen. Hiermee wordt de huidige Raadplegende referendumverordening ingetrokken.


  [1] Raadplegend referendumverordening
  [2] Nieuwe VNG Model Referendumverordening | VNG


  Inspreker:

  1. Inwoner over 'democratie?'. Inspreektekst is nog niet ontvangen.
 9. 9

  Vanaf 2026 dreigen heel veel gemeenten niet in staat hun begrotingen structureel sluitend te krijgen. Door de structurele korting vanuit het Rijk van € 3 miljard zullen gemeenten onvermijdelijk zeer ingrijpende en zichtbare bezuinigingen moeten opleggen. De motie roept het nieuw te vormen Kabinet op in het regeerakkoord een aantal zaken te regelen, zoals te zorgen voor voldoende (structurele) middelen waarmee gemeenten hun maatschappelijke opgaven en taken kunnen realiseren. 


  Verzoekt het college

  • deze motie ter kennis te brengen van de informateur en onderhandelende partijen namens de gemeente Teylingen
  • deze motie ter kennis te brengen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken deze motie in kopie te sturen aan het actiecomité Raden in verzet via radeninverzet@gmail.com

  .
  Indieners: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:

 10. 10

  Het gemeentelijk beleid aangaande opladen van elektrische auto’s is vormgegeven in de Beleidsregels Laadinfrastructuur Teylingen 2021. In de Beleidsregels wordt wél rekening gehouden met de komst en uitbreiding van laadpalen, maar nog niet van Power Swap Stations. Dat zijn plekken, waar de volledige accu van een elektrische auto in één keer vervangen kan worden.


  De motie roept op:

  • Om voor de geactualiseerde Beleidsregels Laadinfrastructuur Teylingen voor 2025 tevens te onderzoeken om de mogelijkheid op te nemen om in de gemeente Teylingen een Power Swap Station te kunnen realiseren.

  Indieners: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:

 11. 11

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.


  Ingediende vragen:

  1. Dhr. Derksen (Partij voor Teylingen) over de raadsbrief 'Uitbreiding formatie en verruiming openingstijden ten behoeve van de reisdocumentenpiek 2024-2029', zie bijgaand.
  2. Dhr. Becker (PvdA) over stuk 742 Raadsbrief GR VAB n.a.v. amendement Teylingen: in de reactie wordt niet ingegaan op de in het amendement ingebrachte punten om over twee jaar te evalueren en de betrokkenheid van de raad bij de evaluatie. Ik hoor graag een reactie van het college hierop.
 12. 11.A
  Voor pre-advies naar college
 13. 11.B

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Gemeente krijgt stempel ''Hotspot'' m.b.t. pluimveehouders
 14. 11.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  De opwarming van de aarde zet door.
  Kaderbrief 2025 HLTsamen
  Partijbeginselen DNA (Democratisch Nederlands Appèl)
  Raadsbrief GR VAB n.a.v. amendement Teylingen
  Raden in Verzet | Voorbeeldmotie 'Zonder geld geen gemeenten' oproep informateur en onderhandelende partijen
  Reactie VNO-NCW Holland RIjnland
  Ter inzagelegging regionale investeringsagenda Holland Rijnland
  VNG Ledenbrief 24/002 - Brief VNG, IPO en UvW aan de informateur
 15. 11.D

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief Uitbreiding formatie en verruiming openingstijden ten behoeve van de reisdocumentenpiek 2024-2029
  Raadsbrief Collegereactie op initiatief raadsvoorstel Referendumverordening Teylingen 2024
  Raadsbrief Nieuwe EBDB
  Raadsmemo Motie Inzet CDOKE gelden

  Raadsvragen

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen college ChatGPT / Partij voor Teylingen
  Schriftelijke vragen Warmtenet / Partij voor Teylingen
  Schriftelijke vragen: Kostendekkendheid leges op grond van ‘De gebruiker betaalt’
 16. 12

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

  Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.


  Ingediende vragen:

  1. Dhr. Becker (PvdA): ik wil graag vragen naar de stand van zaken van de uitvoering van de motie Energiebesparingsplicht (ID 181). De motie roept op om vervolg te geven aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed door:
   • Het doorvoeren van maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar in al het gemeentelijk vastgoed.
   • Een vervolg te geven aan het uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Is hier al mee gestart en is van al het gemeentelijk vastgoed al in beeld welke maatregelen in dit kader zouden kunnen worden genomen.
 17. 13

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 18. 14

  Ingediende vragen:

  1. Dhr. Derksen (Partij voor Teylingen): wanneer is het onderzoek afgerond van de HLT samenwerking? Wanneer kunnen we de eindrapportage ontvangen?
 19. 15
  Sluiting