Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 17 januari 2024

20:00 - 23:05
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Guylaine Loos

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:00
 2. 2

  Besluit

  Conform vastgesteld.

 3. 3

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. van Egeraat, griffier commissie DEB. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.

 4. 4
  Mededelingen - 20:10
 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 6
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 7

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewiizigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen stelt voor de GR HLTsamen aan te passen conform deze wetswijziging. De regeling dient ook aangepast te worden, vanwege een wijziging van de directiestructuur die vastgelegd is in de regeling.


  Besluit:
  als zienswijze aan het college te laten weten dat de raad instemt met de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling HLTsamen conform het wijzigingsbesluit.

  Besluit

  Bespreekstuk voor de raad. PvdA wil graag een zienswijze meegeven over de evaluatie en wijze waarop het bestuur aan de raden om een zienswijze kan vragen. CDA wil graag als raad de mogelijkheid hebben om mee te denken over de strategie en visie. FVD geeft aan tegen te stemmen.

 8. 8

  [besluitvormend]
  Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De primaire begroting 2024-2027 is opgesteld in het eerste kwartaal van het jaar 2023, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2024 van start gaat. In de tussenliggende periode zijn nieuwe besluiten genomen die van invloed zijn op de opgestelde begroting HLTsamen 2024-2027. In de begroting 2024 van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen staan verschillende opdrachten voor HLTsamen die nog verwerkt moesten worden in de begroting van HLTsamen.


  In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de aanpassingen op de begroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de bijstelling van de begroting indienen. In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen, artikel 20 lid 8, is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2024 van HLTsamen voorlopig vastgesteld en heeft deze nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden.  Besluit:

  1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de geactualiseerde begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen;
  2. De budgetten in de begroting 2024 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R404.

  Besluit

  Hamerstuk onder voorbehoud van beantwoording van de vragen uit de commissie. Trilokaal geeft voorafgaand aan de raadsvergadering aan of het een hamerstuk kan blijven. PVT en FVD zullen tegen stemmen.

 9. 9

  [Besluitvormend]
  In dit beleidskader wordt uitgelegd wat het belang van goede participatie is, welke randvoorwaarden en spelregels hierbij gelden, hoe de uitvoering van een participatieproces eruit ziet en ten slotte wordt het belang van evalueren en monitoren van een participatieproces beschreven.


  Participatie gaat over het zo vroeg mogelijk, ofwel op het juiste moment, betrekken van personen voor wie het initiatief, plan of activiteit gevolgen heeft. Dit kan ook gaan om personen die (in-)direct betrokken zijn bij een initiatief, plan of activiteit.


  Dit beleidskader is van toepassing op alle participatievraagstukken binnen de gemeente Teylingen.


  Het concept-participatiekader is opiniërend besproken: Link naar Opiniërende bespreking cie DEB 6 september 2023


  Update 12 december 2023
  De Leidraad participatie gemeente Teylingen (2024) is toegevoegd. Dit is een praktische uitwerking van het Beleidskader en biedt handvatten aan initiatiefnemers.


  Update 14 december 2023
  Het raadsvoorstel was geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 december 2023. Vanuit de VVD is een ordevoorstel gedaan om het beleidskader te bespreken. De raad heeft besloten om het voorstel daarvoor terug te verwijzen naar de commissie DEB.


  Update 16 januari 2024
  Nadere toelichting vanuit de VVD n.a.v. het ordevoorstel uit de raad van 14 december: De VVD merkt op dat er veel en hard gewerkt is aan het beleidskader participatie. Duidelijk is dat participatie belangrijk is voor inwoners en voor de gemeente. Toch is het beleidskader naar het idee van de VVD nog niet rijp voor besluitvorming. In het beleidskader moet terugkomen dat participatie proportioneel ingezet moet worden in relatie tot de omvang en impact van een initiatief. Denk daarbij aan omvang van de nieuwbouw, maar ook of iets wel of niet past in een omgevingsvisie / omgevingsplan. Daarnaast is een communicatieslag nodig op de leidraad met als doel e.e.a. te vereenvoudigen voor inwoners.  Besluit:
  1. Het beleidskader participatie vast te stellen.

  Besluit

  Meerdere fracties kunnen akkoord gaan met het beleidskader. Ook is er behoefte aan een toevoeging m.b.t. de visie op proportionaliteit en evaluatie. Het CDA heeft aangeboden om het voortouw te nemen m.b.t. het opstellen van een amendement. Bespreekstuk voor de raad.

 10. 10

  [Besluitvormend]
  Het klimaat verandert. Er zijn duidelijk trends zichtbaar in Nederland zoals oplopende temperatuur, zeespiegelstijging en de toename van de hoeveelheid piekbuien.
  Op twee manieren wordt gehandeld:

  1. Het zoveel mogelijk beperken van klimaatverandering met als effect minder uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) en
  2. Het beter omgaan met de trends van klimaatverandering door maatregelen te nemen in het kader van klimaatadaptatie.
   In het adviesrapport “Voorstel strategie en ambitie klimaatadaptatie Hillegom, Lisse & Teylingen” (raadsbesluit d.d. 4 november 2021), staat de klimaatadaptatiestrategie voor de drie genoemde gemeenten. Deze strategie is de basis voor concrete maatregelen, waarvoor meerdere uitvoeringsagenda’s zijn opgesteld.


  Het voorliggende raadsvoorstel gaat over het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) 2024-2028 waarin klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van wateroverlast zijn opgenomen. Het vaststellen van dit programma zorgt ervoor dat het onderhoud van watergangen, oeverbeschermingen en duikers op orde wordt gebracht de komende jaren. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de door uw raad uitgesproken ambitie ‘Actief Plus’ voor klimaatadaptatie.  Besluit: 
  1. Het Programma Water en Klimaatadaptatie vast te stellen voor de periode 2024- 2028. 
  2. De financiële consequenties voor de jaren 2025 – 2028 te betrekken bij de integrale afweging in de Kadernota 2025 - 2028 
  3. De cijfers voor 2024 op te nemen in de tussenrapportage 2024. 
  4. De investeringen 2025 en verder op te nemen in de meerjarige investeringsplanning van de Kadernota 2025.

  Besluit

  Bespreekstuk voor de raad. De commissie stelt o.a. vragen over het baggeren van de watergangen, de financiering van Actief Plus, schoner water en meer biodiversiteit. GroenLinks wil het vasthouden van regenwater graag actiever op de agenda krijgen en denkt aan een motie/amendement. En een motie/amendement over het baggeren van watersloten die niet 100% in bezit van Teylingen zijn.


  Wethouder Hooij zegt toe te kijken hoe het baggeren in veengebieden duurzaam aan te pakken (in plaats van baggeren tot de bodem)

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Duurzaam baggeren veenweide gebied
 11. 11

  [Besluitvormend]


  Het regionaal beleidsplan vormt de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners, en is gericht op het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving. Het plan draagt bij aan de fysieke veiligheid van inwoners en zorgt voor een effectieve uitvoering van de taken van de veiligheidsregio.


  Besluit:
  1. aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te laten weten dat de raad instemt met het Regionaal Beleidsplan 2024 - 2027 conform bijgevoegde conceptbrief en daarbij het volgende aandachtspunt meegeeft: a. de raad wil tijdig geïnformeerd worden wanneer aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.


  Update 16 januari 2024:
  Technische aanpassing raadsvoorstel Regionaal Beleidsplan VRHM: onder het kopje ‘argumenten’ 1.1 stond onverhoopt de gemeente Lisse genoemd. Dit is aangepast naar Teylingen. De nieuwe versie is bijgesloten.

  Besluit

  Hamerstuk voor de raad. FVD beraadt zich of zij voor of tegen zullen stemmen.

 12. 12

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  Technische Vragen De Planter (Partij voor Teylingen)
 13. 12.A
  Voor pre-advies naar college
 14. 12.B

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Aanlijnplicht
  Bericht voor raadsleden onderwerp: Laadpalen
  verzoek aan de gemeenteraad om wethouder naar de situatie te laten kijken
 15. 12.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Aan de raad 347229 Financieel toezicht begroting 2024
  Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  VAB lachgascilinders in restafval
  VNG Ledenbrief 23/053 - Toelichting inzet reserves vanaf 2024
  VNG Ledenbrief 23/046 - Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies
  VNG Ledenbrief 23/047 - Eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023
  VNG Ledenbrief 23/048 - Tweede nazending Najaars ALV 1 december 2023
  VNG Ledenbrief 23/049 - Derde nazending Najaars ALV 1 december 2023
  VNG Ledenbrief 23/050 - Vierde nazending Najaars ALV 1 december 2023
 16. 12.D

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief Structurele borging datagedreven sturing
  Raadsbrief Raadsbrief HUP 2024 Teylingen
  Raadsbrief Vergunningverlening Uitvoering Programma Teylingen 2024 (VUP 2024)
  Raadsmemo Locatieplan Laadpalen Teylingen
  Raadsmemo Aanvraag uitstel collegeadvies op ingediend initiatiefvoorstel tot invoering van een raadgevend referendum
  Raadsmemo Damoclesbeleid Teylingen
  Raadsmemo Initiatiefvoorstel weids wandelen - D66
  Raadsmemo Jaarverslag Duurzame Ontwikkeling
  Raadsmemo Raadsmemo update energietransitie december 2023
 17. 13

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

  Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

  Besluit

  De lijst met moties en acties wordt door de voorzitter en griffier samen met de portefeuillehouders doorgenomen en bijgewerkt voor een volgende commissie.

 18. 14

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 19. 15

  Ingediende rondvragen:

  1. Dhr. Derksen (Partij voor Teylingen): Het gemeentelijk beleid aangaande opladen van elektrische auto’s is vormgegeven in de Beleidsregels Laadinfrastructuur Teylingen 2021. Deze Beleidsregels zijn gekoppeld met de Beleidsvisie. In de Beleidsregels is opgenomen, dat elke vier jaar een evaluatie zal plaatsvinden. In de Beleidsregels wordt wél rekening gehouden met de komst en uitbreiding van laadpalen, maar nog niet van Power Swap Stations. Dat zijn plekken, waar de volledige accu van een elektrische auto in één keer vervangen kan worden. Binnen enkele minuten. Deze Power Swap Stations zijn al op minimaal zeven plekken in Nederland gerealiseerd: Arnhem, Dordrecht, Apeldoorn, Den Hoorn, Harmelen, Tilburg en Utrecht. In het kader van het stimuleren van duurzaam rijden en ook als aanvulling op de elektrische laadpalen, stelt de Partij voor Teylingen voor om in de geactualiseerde Beleidsregels Laadinfrastructuur Teylingen voor 2025 tevens op te nemen de mogelijkheid om in Teylingen een Power Swap Station te realiseren. Hoe staat de portefeuillehouder tegenover dit voorstel en wil ze dit uitzetten binnen de organisatie?

  Besluit

  De wethouder doet geen toezegging.

 20. 16
  Sluiting - 23:00