Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

Digitale videovergadering

dinsdag 11 mei 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Vanuit huis, digitale videovergadering
Voorzitter
Frans Nederstigt

Uitzending

Agendapunten

Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren i.v.m. de voorbereiding.

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief gemeente Teylingen over Knarrenhof Teylingen
Ingekomen brief mobiliteit Burgercomité Teylingen Noord
Ingekomen stukken
Onderwerp
Bouwen in de Hofpolder
Brief aan het college van B&W Teylingen inzake Groot Seminarie
Herinrichting Warmundastraat, Warmond
Het behouden en het voortzetten van agrarische percelen
Ingekomen brief aan de gemeenteraad en WOB verzoek
Ingekomen brief aanpak GOM
Ingekomen brief Alphen-Gouda-Woerden (AGW) over Groene Hart NOVI-traject
Ingekomen brief werkzaamheden Herenweg, Warmond Anoniem
Ingekomen stuk Integrale Plan Groot Seminarie Warmond Anoniem
Parkeerproblemen Burg. Ketelaarstraat / Beatrixlaan / Fort Marina / De Speelweide
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsbrief Voorontwerpbestemmingsplan "Bloementuin, Sassenheim"
Raadsbrief Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met februari 2021
Raadsmemo Beantwoording vragen Burgercomité Teylingen commissie Ruimte 12 januari 2021
Raadsmemo Groot Seminarie Warmond - parkeren en verkeersveiligheid n.a.v. Inspraakavond commissie Ruimte 28 april 2021
Raadsmemo herinrichting Boekhorstlaan
Raadsmemo Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten Rijnsburgerweg 27 Voorhout
Raadsmemo project Grondgebruik gemeente Teylingen april 2021
Raadsvragen
Onderwerp
Fiets/wandeltunnel onder het spoor tussen het Rietpad en de Churchilllaan in Voorhout
KPN wil bijna duizend dorpen eerder aansluiten op het glasvezelnetwerk dan gepland
Oversteekpunten Componistenlaan

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.

[Doel: besluitvormend]
De initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Menneweg 14 een vrijstaande woning te realiseren. Momenteel rust de bestemming 'bedrijf' op deze locatie, waardoor een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is. Uit de toelichting van het bestemmingsplan blijkt dat het plan milieutechnisch, beleidsmatig en stedenbouwkundig inpasbaar is. Door de wijziging van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming in een gebied dat overwegend gekenmerkt kan worden als woongebied, kan worden gesteld dat het plan voorziet in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Het bovenstaande geeft aanleiding om aan de Raad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen omdat middels een anterieure overeenkomst het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

[Doel: opiniërend]
Op verzoek van het CDA geagendeerd. Na 5 jaar is het bomenbeleid geëvalueerd, met een aantal opmerkelijke conclusies en aanbevelingen. Zo vindt een kwart van de ondervraagden dat het aantal bomen is afgenomen en is slechts 40% bekend met het bomenbeleid. Er worden diverse aanbevelingen gedaan om het bomenbeleid te verbeteren en te verduidelijken. De CDA-fractie vraagt de commissie of alle aanbevelingen worden gedeeld, moeten worden overgenomen en/of aanpassing behoeven.

Het betreft een doorgeschoven agendapunt van de commissie Ruimte vergadering van 30 maart jl.

Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsbrief Evaluatie Bomenbeleid

[Doel: besluitvormend]
Het Integraal plan is een uitwerking van de Integrale visie die de Raad in juni 2019 heeft vastgesteld. In de visie zijn destijds criteria opgenomen waaraan het Integraal plan moet voldoen. In het plan zijn het programma (wonen en zorg) en de gebouwenstructuur (nieuwbouw in Mariënhof en verbouw van Mariënhaven en Mariëngaerde) opgenomen. Ook is vastgelegd hoe de structuur van de inrichting van het gebied (wegen, voetpaden, groen, parkeren) eruit zal gaan zien. Het Integraal plan heeft de status van een stedenbouwkundig plan en dient als bouwsteen voor het bestemmingsplan. De Raad wordt gevraagd om het Integraal plan vast te stellen.

Webinar
De presentatie van het webinar over het Integraal plan Groot Seminarie, gehouden op 21 april, is aan de stukken toegevoegd. Tijdens dit webinar zijn het Integraal plan en collegebesluit nader toegelicht. Het webinar is ook terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=C6vlD_AYHj4

Inspraakavond
De gemeenteraad organiseert op woensdagavond 28 april tussen 20.00 en 21.30 uur een digitale inspraakavond van de commissie Ruimte over het Integraal plan Groot Seminarie. Tijdens deze avond kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun opvattingen of ideeën over het Integraal plan Groot Seminarie delen met de raadsleden. Wilt u deelnemen? Meld u zich dan tijdig aan bij de griffie, zie https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/75d37fcc-152b-4429-8d94-c507ee500d19.

Bijlagen

[Doel: besluitvormend]
In Holland Rijnland werken 13 gemeenten aan een 'Regionale Omgevingsagenda'. Een agenda die ingaat op de ruimtelijke ontwikkelingen en de integrale opgaven op het gebied van wonen, werken, recreëren, mobiliteit, energietransitie, natuur en landschap, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Als input voor deze regionale agenda heeft de Raad op 15 maart 2021 de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Op 30 juni 2021 neemt het algemeen bestuur van Holland Rijnland een besluit over de Regionale Omgevingsagenda.

Het College stelt de Raad voor om in te stemmen met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland en daarbij geen gebruik te maken van het indienen van wensen en bedenkingen.

[Doel: besluitvormend]
De Regionale Strategie Mobiliteit is de middellange en lange termijnvisie van Holland Rijnland. De gemeenteraden van alle 13 participerende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken op deze visie. Op 30 juni 2021 neemt het algemeen bestuur van Holland Rijnland een besluit over de Regionale Strategie Mobiliteit.

Het College stelt de Raad voor om als wens en bedenking mee te geven om de problematiek van de N443 te benoemen als sleutelproject in de Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland.

Update 29 april 2021: Bijgevoegd is een presentatie van Holland Rijnland over de Regionale Strategie Mobiliteit met daarin een beknopte uitleg over het doel, proces en de inhoud.

[Doel: besluitvormend]
De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 2022. Het voorstel van het college is instemmend te reageren.

[Doel: opiniërend]
Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2022) krijgt de raad een bindend adviesrecht voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die door de raad zijn aangewezen. In de huidige situatie is de raad hierbij betrokken via de "verklaring van geen bedenkingen". In dit voorstel wordt de Raad gevraagd een oordeel te vormen hoe om te gaan met het aanwijzen van situaties waarvoor een bindend advies nodig is, zodat deze meegenomen kan worden voor verdere besluitvorming in september.

Over dit onderwerp is op 1 maart 2021 een beeldvormende sessie geweest. De presentatie is toegevoegd aan de stukken en de sessie is via deze pagina terug te kijken: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b483b035-f18c-47b1-a0e6-4041ecee3c68