Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

(1e deel, vervolg op 29 november 2021)

dinsdag 23 november 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Hybride vergadering: raadzaal en via Teams
Voorzitter
Frans Nederstigt
Toelichting

De commissievergadering is geschorst na agendapunt 15. De vergadering wordt vervolgd op maandag 29 november 2021.

Uitzending

Agendapunten

 • M.b.t. agendapunten 17 en 18 die gaan over de moties 'tijdelijke stop handhaving oneigenlijke bollengrond' en 'tijdelijke stop ontrommeling en uitgave van bouwtitels' wordt de commissie gevraagd hoe de moties zich verhouden tot eerdere, uitgebreide discussies in de Raad. Dit om herhaalde discussie te voorkomen. De indiener heeft onder de desbetreffende agendapunten toegelicht wat ‘nieuw’ is aan beide moties. 
 • De indieners van de motie 'Verkeersveiligheid Oosthoutlaan in kader van HOV' (CDA, GroenLinks, PvdA, fractie Piket) hebben verzocht om agendapunt 10 over het 'Uitvoeringskrediet HOV Sassenheim deel 1' niet als hamerstuk te behandelen maar samen te behandelen met de motie, gezien de relevantie met het alternatieve tracé.

Besluit

 • De voorzitter verzoekt de commissieleden om m.b.t. de moties over 'tijdelijke stop handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond' (agendapunt 17) en 'tijdelijke stop uitgave bouwtitels' (agendapunt 18) nieuwe informatie in het debat te brengen, gezien de vorige uitgebreide discussies in de raad en commissie. De moties worden als eerste behandeld, omdat er insprekers bij betrokken zijn.
 • Agendapunt 10 'Uitvoeringskrediet HOV Sassenheim deel 1' wordt een bespreekpunt en behandeld na de 2 moties.

Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.

Insprekers:

 1. De directeur van The Way You Live te Laren over de 'Motie Tijdelijke stop op ontrommeling en uitgave van bouwtitels (GroenLinks, PvdA)'. Wordt verzocht in te spreken bij agendapunt 18.
 2. De voorzitter van het CultuurHistorisch Genootschap Duin & Bollenstreek (CHG) over de 'Motie Tijdelijke stop op ontrommeling en uitgave van bouwtitels (GroenLinks, PvdA)'. Wordt verzocht in te spreken bij agendapunt 18.

Besluit

Wethouder Volten doet een mededeling over de begrotingsplannen Zuid-Holland in relatie tot de mobiliteitsplannen Duin-en Bollenstreek.

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Besluit

 • Dhr. Piket (fractie Piket) heeft een aantal vragen over de Raadsbrief Voortgangsrapportage handhaving buitenruimte ISG periode mei 2019 t/m augustus 2021. 
 • Dhr. Dijkstra (CDA) heeft een opmerking over Raadsbrief Tegemoetkoming in kosten uit coulance na schades Jan Steenlaan en Sweilandstraat te Warmond. 
 • Dhr. Witteman (PvdA) heeft een vraag over de Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Vitale en Aantrekkelijke Centra' en kondigt aan dat hij graag de Raadsbrief over 'Beleidsuitgangspunten zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding wil bespreken in de volgende commissie Ruimte.

Ingekomen stukken

Onderwerp
Bezuiniging 20 miljoen op Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek
Brief Raad van State - verlenging procedure indienen verweerschrift m.b.t. beroep P.R. Walrave op bestemmingsplan Recreatiepark
Ingekomen stuk Loosterweg 25 Voorhout
Korting 20 miljoen op mobiliteit in de bollenstreek

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Raadsbrief Tegemoetkoming in kosten uit coulance na schades Jan Steenlaan en Sweilandstraat te Warmond
Beleidsuitgangspunten zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding
Ontwerpwijzigingsplan "Jan van der Jagtstraat 2, Voorhout"
Raadsbrief Jaarverslag 2020 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Vitale en Aantrekkelijke Centra
Raadsmemo Stand van zaken project HOV Teylingen

Ingekomen stukken

Onderwerp
Overlast door bomen Ganzenwei in Warmond

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Raadsbrief Visie en beeldkwaliteitsplan 'de Waaier', Leerpad Warmond
Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan "Warmonderhek 5, Warmond"
Raadsbrief Voortgangsrapportage handhaving buitenruimte ISG periode mei 2019 t/m augustus 2021
Raadsmemo over proces en handhaving bouw schuur naast Menneweg 165 Sassenheim
Stand van zaken 'Uitbreiding (bewaakte) fietsenstalling station Sassenheim'

Raadsvragen

Onderwerp
Omgevingsmanagement en schade-afhandeling Jan Steenlaan Warmond
Stand van zaken handhaving ISG

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Besluit

 • Wethouder Hooij geeft een update over de Wasbeekerlaan en geparkeerde vrachtwagens op de fietsstrook n.a.v. de schriftelijke vragen van dhr. Beijk (VVD). Dhr. Beijk vraagt of de Wasbeekerlaan aan de lijst met verkeersknelpunten kan worden toegevoegd. Wethouder Hooij zal dit meenemen.
 • De actielijst is aangepast in iBabs.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.

[Doel: besluitvormend]
Het bestemmingsplan ‘Ganzenwei 230, Warmond’ voorziet in het wijzigen van de bestemming van een bestaande groenstrook (bestemming groen), gelegen ten westen van de bestaande woning aan de Ganzenwei 230 te Warmond, naar een woonbestemming zonder bouwvlak. De bewoners willen de groenstrook graag permanent bij de woning als tuin betrekken en hebben recent de grond aangekocht, zijnde hun eigendom.

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Aan de Raad wordt daarom voorgesteld om het voorliggende bestemmingsplan Ganzenwei 230, Warmond ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

[Doel: besluitvormend]
De gemeente Teylingen werkt samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Noordwijk, Lisse en Haarlemmermeer en de regio’s Holland Rijnland en Metropoolregio Amsterdam aan de invoering van de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol. Om de route geschikt te maken voor HOV zijn aanpassingen nodig. De gemeenteraad heeft in 2016 ingestemd met het maatregelenpakket HOV Teylingen. Na dat besluit is het maatregelpakket verder uitgewerkt. De Raad wordt nu gevraagd om het benodigde uitvoeringskrediet voor het maatregelenpakket 'Sassenheim deel 1' beschikbaar te stellen onder voorbehoud van positieve beschikking door de provincie Zuid-Holland.

Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk aan de raad voor te leggen, tenzij de beantwoording voldoende duidelijkheid geeft voor de hieronder genoemde fracties.

Het CDA, fractie Piket en de PvdA willen (nog) niet instemmen met de kredietaanvraag. Gevraagd wordt om een plan van aanpak met daarin wat er precies gaat gebeuren en waar het geld precies naartoe gaat incl. een tijdspad.

[Doel: besluitvormend]
Naar aanleiding van de waterproblematiek in het park Molentocht te Voorhout is afgelopen jaar tijdens de natte periode in het voorjaar veel plasvorming en vernatting van de toplaag van de bodem in het park geconstateerd. Dit komt doordat het regenwater niet goed wordt afgevoerd en opgenomen (infiltratie) in de grond. Zoals in de eerdere raadsbrief is aangegeven gaan we overlast per probleemgebied aanpakken. Met deze gebiedsgerichte aanpak bereiken we een vermindering van 70–80% van de wateroverlast.

Voor de uitvoering van deze gebiedsgerichte aanpak wordt de raad gevraagd om:

 • In te stemmen met een gebiedsgerichte aanpak van de waterproblematiek in het park Molentocht te Voorhout.
 • Een krediet van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de herstelwerkzaamheden met betrekking tot de waterproblematiek.
 • Bijgevoegde begrotingswijziging met nr. R4015 vast te stellen.

Zie voor de raadsbrief over dit onderwerp: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/d6d366ea-00e9-46c2-9c53-df01a5c8ba39

Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

[Doel: besluitvormend]
Het instellen van een doelgroepenverordening is onderdeel van het pakket aan maatregelen dat is opgenomen in het vastgestelde Woonprogramma 2020-2024: Naar een evenwichtiger woningmarkt. Met een doelgroepenverordening woningbouw stuurt de gemeente in het bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden van sociale en middeldure woningen. De verordening is alleen van kracht voor nieuw vast te stellen bestemmingsplannen en geldt niet met terugwerkende kracht voor al eerder vastgestelde bestemmingsplannen.

De Raad wordt gevraagd om de “Doelgroepenverordening woningbouw gemeente Teylingen” vast te stellen.

Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

Het CDA vraagt of in de toelichting van de verordening ingegaan kan worden op de sancties. De wethouder zegt dit toe, zodat het voorstel op dit punt gewijzigd wordt voorgelegd aan de Raad op 16 december 2021.

[Doel: besluitvormend]
De gemeente Teylingen kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning of door neveneffecten die ontstaan door werkzaamheden, Deze vorm van schade heet planschade. In de Omgevingswet wordt planschade vervangen door nadeelcompensatie. Omdat nadeelcompensatie in de Omgevingswet breder is dan planschade in de Wet ruimtelijke ordening heeft het College een nieuwe verordening gemaakt. De verordening heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

De Raad wordt gevraagd om de verordening Nadeelcompensatie Teylingen 2022 ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

[Doel: besluitvormend]
In 2020 is het Bomenbeleid Teylingen 2015 geëvalueerd. De evaluatie en de opgestelde vervolgstappen zijn opiniërend in de Raadscommissie Ruimte op 11 mei 2021 besproken. Naar aanleiding van de evaluatie is bepaald dat een aantal wijzigingen in het beleid nodig zijn. Bijvoorbeeld het aanpassen van de categorisatie van bomen en het passend maken van de regels ten aanzien van behoud en vervanging bij herinrichting en voor herplant. Hierdoor kan de beoordeling van vergunningaanvragen eenduidiger worden uitgevoerd en het bomenbestand van de gemeente op peil blijft. Ook is met de indeling van de statuscategorieën alvast rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet.

De Raad wordt gevraagd om de wijzigingen op het Bomenbeleid Teylingen 2015 vast te stellen.

Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk aan de raad voor te leggen, omdat er nog een paar wijzigingen worden doorgevoerd en informatie wordt aangeleverd door de wethouder.

Vragen worden gesteld over het bevorderen van het aantal bomen, de boombalans, kwaliteit voor kwantiteit, bomen langs diverse doorgaande wegen en de borging van (het toevoegen van) ecologisch waardevolle bomen op de lijst.

De wethouder steunt het punt om meer bomen te plaatsen, het hangt op de financiering en gaat dit na voor de Raad van 16 december 2021.Met GroenLinks wordt nog gekeken naar de precieze formulering van 4.3. Ook andere passages zijn in de commissie besproken.

Acties & toezeggingen

Onderwerp
Uitzoeken mogelijkheden voor meer bomen in Teylingen

Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021.

Roept het College op:

 • De handhaving op het oneigenlijk gebruik van bollengrond op te schorten, in ieder geval tot nieuw beleid ter zake is vastgesteld;
 • De gebruikers die een op dit moment nog oneigenlijk gebruik maken van bollengrond hiervan in kennis te stellen;
 • Een uitzondering te maken voor die gevallen van oneigenlijk gebruik van bollengrond waar sprake is van ondermijning of anderszins criminele activiteiten< font color="#555555">< /font>

Gezien de relevantie met de motie, is de beantwoording van de schriftelijke vragen over de stand van zaken handhaving ISG hieronder toegevoegd.

Omdat dit onderwerp eerder besproken is geweest in de gemeenteraad, is de indiener gevraagd toe te lichten wat er 'nieuw' is aan deze motie. Dit om herhaalde discussie te voorkomen. Toelichting indiener:
"Via de raadswerkgroep ISG-GOM worden er gesprekken opgestart met collega raden en met belanghebbenden en participanten (zgn. Rondetafelgesprekken) om de uitkomsten van de onderzoeken bespreken en te evalueren. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen leiden tot een herziening van het onderzochte ISG-beleid en dus eventueel gevolgen hebben voor de uitvoering van dit beleid door GOM BV alsook voor het gemeentelijke handhavingsbeleid.
Onzeker is of onder een nieuw ISG-beleid een andere bollenstreek zal ontstaan, waarbij er anders invulling wordt gegeven aan zaken als ontrommeling en bouw van GOM-woningen, of in bredere zin aan het financieringsmodel voor herverkaveling. Ook kan er een ISG-beleid worden vastgesteld waarbij onttrekking van bollengrond wel wordt toegestaan, of gedoogd. Deze situatie is wezenlijk anders dan bij eerdere discussies waarbij het onderzoek naar het van toepassing zijnde ISG-beleid nog niet was afgerond."

Acties & toezeggingen

Onderwerp
Raadsmemo Haalbaarheid oplossing stichting Waarom Weg i.r.t. handhaving Buitengebied

Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021.

Roept het College op:

 • Op het grondgebied van de gemeente Teylingen alle activiteiten waar als gevolg van het ISG-beleid door de GOM-uitvoering, invulling of begeleiding aan wordt gegeven op te schorten in afwachting van de ontwikkeling van mogelijk nieuw beleid;
 • De GOM, alsmede reeds bekende initiatiefnemers in kennis te stellen van dit standpunt

Insprekers:

 1. De directeur van The Way You Live te Laren over de 'Motie Tijdelijke stop op ontrommeling en uitgave van bouwtitels (GroenLinks, PvdA)'.
 2. De voorzitter van het CultuurHistorisch Genootschap Duin & Bollenstreek (CHG) over de 'Motie Tijdelijke stop op ontrommeling en uitgave van bouwtitels (GroenLinks, PvdA)'.

Omdat dit onderwerp eerder besproken is geweest in de gemeenteraad, is de indiener gevraagd toe te lichten wat er 'nieuw' is aan deze motie. Dit om herhaalde discussie te voorkomen. Toelichting indiener:
"Via de raadswerkgroep ISG-GOM worden er gesprekken opgestart met collega raden en met belanghebbenden en participanten (zgn. Rondetafelgesprekken) om de uitkomsten van de onderzoeken bespreken en te evalueren. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen leiden tot een herziening van het onderzochte ISG-beleid en dus eventueel gevolgen hebben voor de uitvoering van dit beleid door GOM BV alsook voor het gemeentelijke handhavingsbeleid.
Onzeker is of onder een nieuw ISG-beleid een andere bollenstreek zal ontstaan, waarbij er anders invulling wordt gegeven aan zaken als ontrommeling en bouw van GOM-woningen, of in bredere zin aan het financieringsmodel voor herverkaveling. Ook kan er een ISG-beleid worden vastgesteld waarbij onttrekking van bollengrond wel wordt toegestaan, of gedoogd. Deze situatie is wezenlijk anders dan bij eerdere discussies waarbij het onderzoek naar het van toepassing zijnde ISG-beleid nog niet was afgerond."

Besluit

2 personen spreken in over het moratorium op bouwtitels.

Agendapunten 17 en 18 worden in 1 keer behandeld.

De commissie is verdeeld, beide moties kunnen als bespreekstuk naar de raad.

Een aantal fracties geeft aan dat beide moties voorbarig zijn. We zijn nog in de evaluatiefase die we samen met de andere raden en belanghebbenden willen oppakken. Tot die tijd geldt het vigerend beleid, dat geeft ook duidelijkheid aan inwoners. De indieners geven aan dat het huidige beleid niet meer uitlegbaar is gezien de uitkomsten van het onderzoek. Genoemd worden o.a. de perverse effecten van ontrommeling en behoefte aan transparantie. De CU is benieuwd naar de haalbaarheid van de geboden oplossing door de stichting Waarom Weg, wellicht is dit een alternatief voor de motie 'tijdelijke stop handhaving'. De wethouder stelt voor om daar een raadsmemo aan te wijden, o.a. vwb de juridische implicaties.