Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 7 september 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter
Frans Nederstigt

Agendapunten

Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.

Insprekers:

  1. Vertegenwoordiger van het Burgercomité Teylingen Noord over het 'Manifest leefbaarheid en veiligheid Teylingen Noord' (zie het gelijknamige ingekomen stuk onder agendapunt 5C).

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Seniorenvereniging Teylingen inzake trottoirs
Ingekomen stukken
Onderwerp
Brief aan B&W Teylingen van Burgercomité Teylingen Noord
Manifest leefbaarheid en veiligheid Teylingen Noord
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsmemo Vestiging voorkeursrecht Wet voorkeursrecht gemeenten
Raadsbrief Aanvraag omgevingsvergunning bouwen kas en bedrijfsruimte
Raadsbrief Ontwerp verordening Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Teylingen 2022 ter inzage.
Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Ganzenwei 230, Warmond
Raadsbrief Ontwerpverordening Nadeelcompensatie Teylingen 2022 ter inzage
Raadsbrief ontwerpwijzigingsplan Torenlaan 2, Voorhout
Raadsbrief Starten procedure voorontwerpbestemmingsplan "Warmonderhek 5, Warmond"
Raadsmemo Winkelleegstand in Teylingen
Raadsmemo proces omgevingsvisie Teylingen
Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met juni 2021
Raadsvragen
Onderwerp
Schriftelijke Vragen bomenkap Park Klinkenberg PvdA
Schriftelijke vragen Wasbeekerlaan, Sassenheim.
Schriftelijke vragen Zorgelijke stijging opkoop van huizen door vastgoedcowboys (Trilokaal)

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.