Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

1e deel (vervolg op 21 juni 2021)

dinsdag 15 juni 2021

20:00 - 22:15
Locatie

Digitale videovergadering via MS Teams

Voorzitter
Frans Nederstigt
Toelichting

De vergadering is geschorst na agendapunt 14. De uitloopavond vindt plaats op maandag 21 juni 2021.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:00
 2. 2

  Op 9 juni 2021 is de commissie geïnformeerd dat de 'Verbeelding' die is aangeleverd bij de stukken van het Bestemmingsplan 'Recreatiepark Watertuin 1e Herziening' een conceptverbeelding betrof. Het College neemt op 15 juni een nieuw besluit t.a.v. het vaststellen van de juiste verbeelding. Voorstel is om het raadsvoorstel met de juiste verbeelding als hamerstuk aan de agenda toe te voegen.


  Mevr. De Vries (CDA) wil de commissie verzoeken om van agendapunt 9 ‘vaststellen bestemmingsplan spoorlaan 125-127 Voorhout’ een bespreekstuk te maken. De CDA-fractie heeft nog enkele vragen over de gevolgde procedure.

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:

  • Het Raadsvoorstel 'Aangepaste verbeelding als onderdeel van het bestemmingsplan Recreatiepark 1e herziening' wordt als hamerstuk aan de agenda toegevoegd.
  • Op voorstel van het CDA wordt het Raadsvoorstel 'Vaststellen Bestemminsplan Spoorlaan 125-127 Voorhout' een bespreekpunt i.p.v. hamerstuk.

  De agenda is hierop aangepast.

 3. 3

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar vroegtijdig kennis van kunnen nemen.


  Insprekers:

  1. Een vertegenwoordiger van het Burgercomité Teylingen Noord over de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de plannen van de provincie Zuid Holland in Sassenheim Noord.

  Daarnaast is een schriftelijke inspraakreactie (incl. juridische onderbouwing) ontvangen van de Vereniging Watertuin over het bestemmingsplan 'Recreatiepark Watertuin, 1e herziening' (agendapunt 12), aldaar toegevoegd.

  Besluit

  Een vertegenwoordiger van het Burgercomité Teylingen Noord spreekt in over de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de plannen van de provincie Zuid-Holland in Sassenheim Noord. Dhr. Van Kempen geeft als Algemeen Bestuurder van Holland Rijnland een toelichting over het participatietraject. Wethouder Volten licht het WOB-verzoek nader toe.

 4. 4
  Mededelingen - 20:35
 5. 5

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

  Besluit

  • Dhr. Dijkstra (CDA) maakt een opmerking over de 'Raadsmemo Recreatiepark Watertuin' (#149).
  • Dhr. Verhoeff (GroenLinks) heeft een vraag over de beantwoording van ingekomen stuk 167 'notitie burgers aangaande duurzaamheidsambities Nieuw Boekhorst'
 6. 5.A
  Voor pre-advies naar college
 7. 5.B
  Ter afhandeling naar college
 8. 5.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Ingekomen stuk cRuimte: Project grondgebruik Jan Steenlaan 15, Warmond
  Ingekomen stuk Dakopbouw i.c.m. buren, Rijksbeschermd
  Ingekomen stuk notitie burgers aangaande duurzaamheidsambities Nieuw Boekhorst
  Jaarverslag 2020 GOM
 9. 5.D

  Dhr. Dijkstra (CDA) wil graag een opmerking maken over de 'Raadsmemo Recreatiepark Watertuin' (#149).

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief 1e Partiële herziening Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder 53, Warmond.
  Raadsbrief Grondverkoop aan Woonstichting Stek t.b.v. sociale woningbouw in project Bloementuin, Sassenheim
  Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Westerstraat 8A, Sassenheim
  Raadsbrief Starten procedure ontwerpbestemmingsplan "IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim"
  Raadsbrief Weigeren vergunningaanvraag tijdelijk afwijken bestemmingsplan vestiging zelfoogsttuin ’s-Gravendamseweg 30 Voorhout
  Raadsmemo Recreatiepark Watertuin

  Raadsvragen

  Onderwerp
  Het uitblijven van een bewaakte fietsenstalling bij treinstation Sassenheim
 10. 6

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

  Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.


  N.a.v. de openstaande actie 'Verkeersonveilige situaties Wasbeekerlaan Sassenheim' kondigt Mevr. De Vries (CDA) een aantal vragen aan:
  "Bij het agendapunt acties en toezeggingen van de commissie ruimte van 15 juni, zal het CDA verzoeken om een stand van de zaken van de uitvoering “planning aanpak van verkeersonveilige situaties” en deze te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering ruimte. En dan graag ook specifiek ingaan op onveilige verkeerssituatie in het centrum van Sassenheim. Hier is zeer recent een ongeluk gebeurd door onoverzichtelijk kruispunt Hortuslaan/Hoofdstraat, ter hoogte van Da Tano."

  Besluit

  Mevr. De Vries (CDA) vraagt het College om een geüpdatete planning verkeersonveilige situaties en verzoekt deze te bespreken in de cRuimte van september. Ze vraagt het College in het bijzonder te kijken naar kruispunt Hortuslaan/Hoofdstraat, ter hoogte van Da Tano. Wethouder Volten geeft aan dat de planning destijds is afgehandeld en zegt toe het verzoek m.b.t. de Hoofdstraat verder uit te zoeken.


  Dhr. Witteman (PvdA) zal binnenkort het Actieplan Wonen ambtelijk voorbespreken en nodigt hiervoor de commissieleden uit. De wethouder geeft aan het 'Actieplan Wonen' te agenderen voor de commissie Ruimte van september.

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Onveilige verkeerssituatie bij het kruispunt Hortuslaan/Hoofdstraat in Sassenheim
 11. 7

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 12. 8

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.

 13. 9

  [Doel: Besluitvormend]
  Bij de aangeleverde stukken van het bestemmingsplan 'Recreatiepark Watertuin 1e herziening' (agendapunt 12) is onbedoeld een conceptexemplaar van de verbeelding gevoegd. Het conceptexemplaar van de verbeelding voorziet niet in de juiste contour en het aangeleverde conceptexemplaar van verbeelding (met datum 12-05-2021) is dus niet het exemplaar dat vastgesteld moet worden. Middels een nieuw raadsvoorstel stelt het College aan de raad voor om de juiste verbeelding (met datum 08-07-2021) te hanteren bij de eventuele vaststelling van het bestemmingsplan.


  Het College neemt op 15 juni een besluit over de aangepaste verbeelding waarna de stukken z.s.m. aan de agenda worden toegevoegd.


  Op 15 juni het raadsvoorstel en de aangepaste verbeelding toegevoegd.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

 14. 10
  B E S P R E E K P U N T E N
 15. 11

  [Doel: Besluitvormend]
  Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie naast Spoorlaan 125- 127, Voorhout een nieuwe vrijstaande woning te realiseren en de bestaande agrarische woning om te zetten naar burgerwoning. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Na de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend waarop het bestemmingsplan is aangepast. Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er is aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening.


  De Raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan ‘Spoorlaan 125- 127, Voorhout’ vast te stellen.

  Besluit

  Mevr. De Vries (CDA) heeft een vraag over de gevolgde procedure bij dit voorstel. Het lijkt erop dat in het voortraject hierover al is besloten. Wethouder Volten licht toe dat de vaststelling van het bestemmingplan een bevoegdheid van de Raad is waarbij de Wet Ruimtelijke Ordening van toepassing is. Dhr. Witteman vraagt waarom de informatie over de onderhandelingen nu pas met de Raad wordt gedeeld. Mevr. De Vries (CDA) voegt daaraan toe dat de Raad hierover graag voortijdig wordt geïnformeerd voordat de afspraken zijn gemaakt.


  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

 16. 12

  [Doel: Besluitvormend]
  Op 25 november 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin. Met die uitspraak heeft de Raad van State drie onderdelen van het bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin vernietigd en de gemeente Teylingen de opdracht gegeven om een nieuw besluit te nemen voor deze drie vernietigde onderdelen. Met het bestemmingsplan ‘Recreatiepark Watertuin 1e herziening’ wordt invulling gegeven aan de opdracht van de Raad van State.


  De Raad wordt gevraagd het bestemmingsplan  ‘Recreatiepark Watertuin 1e herziening’ vast te stellen.


  Tevens toegevoegd is de schriftelijke inspraakreactie (incl. juridische onderbouwing) van de Vereniging Watertuin.


  Opmerkingen:

  • Ten aanzien van bijlage 5 is de definitieve brief toegevoegd "Informatiebrief bestuur en leden".
  • Ten aanzien van bijlage 2 is een memo toegevoegd (Informatie over het voorleggen van een aangepaste verbeelding tbv het voorstel over het vaststellen van bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin 1e herziening) inclusief bijlage (Verbeelding 08-07-2021) over een aankomende wijziging in bijlage 2.

  Besluit

  De fracties van het CDA en Piket willen het voorstel graag als bespreekpunt in de Raad behandelen. De fractie van het CDA heeft vragen over de bestemming van Watertuin 2 en gevolgen voor soortgelijke woningen. Dhr. Dijkstra verzoekt het College om voorafgaand aan de raadsvergadering de originele vergunning te delen en de mogelijkheden van een gedoogbeschikking te laten nagaan, zoals eerder een aantal bewoners heeft gekregen.


  De commissievoorzitter adviseert het voorstel in principe als bespreekpunt aan de raad voor te leggen voor wat betreft het door het CDA ingebrachte punt over de gedoogbeschikking, tenzij de reactie van het College daartoe geen aanleiding meer geeft.

 17. 13

  [Doel: Besluitvormend]
  Al enkele jaren worden er gesprekken gevoerd over het Munnickenbos, een groenstrook met half verhard wandelpad tussen het water Poelmeer en een aantal tuinen aan de Hagheweide. Door de omwonenden wordt het wandelpad en het beheer van het groen achter hun woningen (Hagheweide 2, 4 en 19) als onprettig en onveilig ervaren. Zij verzoeken om maatregelen te treffen. Het is mogelijk om dit wandelpad met hekwerken af te sluiten. Hiervoor moet de gemeenteraad eerst beslissen om dit wandelpad te onttrekken uit het openbaar verkeer. Bij de ter inzage legging van het voorgenomen besluit zijn 5 zienswijzen ingediend. Allen geven geen aanleiding om het voorgestelde besluit aan te passen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen. Dhr. Witteman zal een stemverklaring afgeven bij dit voorstel.


  Fracties stellen vragen over het achterstallig onderhoud, mogelijke verkoop van de grond aan bewoners, de precedentwerking voor het ontsluiten van openbaar gebied en het onttrekken van dit stukje bos aan iedereen. Wethouder Van Kempen licht toe dat mogelijke verkoop niet aan de orde is gezien de beschermde status. M.b.t. de precedentwerking betreft dit een bijzondere situatie: een combinatie tussen een openbaar wandelpad en bescherming van een stukje erfgoed, welke niet vaak voorkomt. Precedent werking wordt daarom niet verwacht. Ook bevestigt de wethouder dat dit stukje bos wordt onttrokken aan iedereen.

 18. 14

  [Doel: Opiniërend]
  Het doel is om Nieuw Boekhorst als woningbouwlocatie tot ontwikkeling te brengen. De wijk die ontstaat zou voor alle mensen prettig moeten zijn om in te wonen en te verblijven: (sociaal) veilig, bereikbaar, genoeg groen, klimaat adaptief en duurzaam. De volgende stap is het opstellen van een gebiedsvisie. Tijdens de beeldvormende sessie van 17 mei is de concept gebiedsvisie aan de Raad gepresenteerd. In dit opiniërende raadsvoorstel wordt de Raad gevraagd om richting mee te geven aan de concept-gebiedsvisie Nieuw Boekhorst door antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Hoe kijkt de raad aan tegen de voorgestelde woonbibliotheek?
  • Vindt u dat er nog een interventie nodig is en zo ja welke heeft uw voorkeur?
  • Hoe kijkt de raad aan tegen de (commerciële)voorzieningen in Nieuw Boekhorst?
  • Heeft de raad andere aanvullende voorstellen die zij belangrijk vindt in de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst?

  De beeldvormende sessie van 17 mei is hier terug te kijken: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/443af3ee-8530-4f24-ab2c-3b0fb9f2dd06

  Besluit

  Het stuk kan als hamerstuk op de raadsagenda geplaatst worden om hetgeen dat in de commissie is besproken vast te leggen als richting voor de verdere uitwerking.


  De fracties geven complimenten over de procedure en zijn content dat de Raad aan de voorkant haar wensen kenbaar kan maken. Meerdere fracties vragen aandacht voor het middeldure segment, het borgen van goedkope en middeldure koopwoningen (o.a. zelfbewoningsplicht en anti-speculatie bedingen), de hoeveelheid groenvoorziening (uitbreiding park), het realiseren van niet traditionele woonvormen zoals het Knarrenhof, de onderbouwing van de sportfaciliteiten, een verbinding met Noordwijk (wandel-, fietsroute), de inzet op 900 woningen, de samenwerking met de ontwikkelaars en de aansluiting bij het woonprogramma.


  Wethouder Volten stelt de commissie voor om in een (besloten) bijeenkomst een rekenexercitie en concept GREX te bespreken, zodat de commissie daar meer zicht op krijgt. De commissie gaat daar graag op in.