Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

woensdag 17 januari 2024

19:00 - 20:00
Locatie

Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Er zijn geen afmeldingen.


  Het presidium kan instemmen met besluitenlijst.

 2. 2

  Besluit

  Agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  • Bespreekstukken in de raad n.a.v. vorige raadsvergadering 14 december

  Besluit

  De griffier geeft een reflectie op het vaststellen van de agenda in de vorige vergadering met betrekking tot de ordevoorstellen Raadsvoorstel Participatiebeleid.


  Ordevoorstel kan zijn om van een hamerstuk een bespreekstuk te maken óf een onderwerp van de agenda te halen. M.b.t. het eerste voorstel is het goed gebruik om dit verzoek te honoreren (mits ruim op tijd aangekondigd, zodat fracties zich daarop kunnen voorbereiden).

 4. 4

  Besluit

  Akkoord met de agenda. Er wordt nog toegevoegd de aanwijzing van de plv. griffier.

  Terugblik vorige cyclus:


  Opmerking n.a.v. lange agenda Ruimte > optie eerder beginnen.
  Tip aan voorzitter: strakker sturen op lengte van inspraakbijdragen, hoewel erkend wordt dat dit lastig is, want de bijdragen van inwoners zijn ook waardevol.

 5. 4.a

  In het Presidium van september is afgesproken een motivering op te stellen t.b.v. het raadsbesluit van 29 juni 2023 over de Vinkenbaan 2-4 in Warmond. Inmiddels is de motivering opgesteld door de huisadvocaat en voorzien van een raadsvoorstel. De raad wordt gevraagd om de motivering te bekrachtigen en toe te voegen aan het raadsbesluit van juni. Voorstel aan het Presidium is om het raadsvoorstel 'Ambtelijke weergave motivering besluit Vinkenbaan 2-4 Warmond' als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raad.

  Besluit

  Het presidium kan instemmen met het voorstel om het Raadsvoorstel motivering Vinkenbaan als hamerstuk naar de raad van 1 februari 2024 door te leiden. Trilokaal overweegt een tegenstem (evt. met een stemverklaring) en komt daar op een later moment op terug.

 6. 5

  (Doorgeschoven punt vorig Presidium)
  De Partij voor Teylingen gaat graag in gesprek over de mogelijkheid m.b.t. het opnemen van technische sessies. Zodat de gelijke en gelijkwaardige informatievoorziening voor raadsleden gegarandeerd wordt. Hoe staat het Presidium hierin?


  Info vanuit de griffie: volgens de huidige lijn worden technische sessies niet opgenomen. Dit bevordert de aanwezigheid en deelname van raads-en burgerleden. Een technische sessie draait om interactie (het stellen van vragen en doorvragen) waarvoor aanwezigheid nodig is. Daar staat tegenover dat raadsleden vaak drukbezet zijn en het handig kan zijn om de sessie achteraf terug te kunnen zien, ook vanuit een gelijkwaardige informatievoorziening.

  Besluit

  Presidium besluit de technische sessies niet op te nemen.

  Sheets van presentaties kunnen worden gedeeld. Ook kan onderling nog een terugkoppeling gegeven/gevraagd worden.

 7. 6

  (Doorgeschoven punt vorig Presidium)
  Dhr. Blom (GroenLinks) wil graag de werkwijze van de ingekomen stukken bespreken m.b.t. onderstaande vragen. Directe aanleiding zijn mails van onduidelijke afkomst die bij de ingekomen stukken van de gemeente terecht zijn gekomen, en op die manier in de openbaarheid zijn gekomen. De inhoud van deze mails was beledigend en beschadigend voor veel mensen.


  Vragen:
  - Hoe om te gaan met berichten van anonieme afzenders?
  - Hoe om te gaan met kwetsende inhoud van berichten?

  Besluit

  Het presidium vraagt de griffie mede op basis van de verschillende bijdragen een notitie op te stellen voor een volgend presidium

 8. 7

  (Doorgeschoven punt vorig Presidium)
  Agendapunt vanuit fractie Trilokaal


  Raadscommunicatie is een belangrijk middel voor ons als Raad om in contact te blijven met inwoners. De cursus Politiek Actief is hier een bekend onderdeel van. Sinds 2016 is de cursus een succesvol middel om inwoners te interesseren voor de lokale politiek. Een behoorlijk aantal (voormalig) raadsleden hebben dankzij de cursus de weg naar de Gemeenteraad gevonden. Trilokaal ziet politiek actief als een belangrijk instrument om inwoners en gemeentepolitiek dichter bij elkaar te brengen.


  Begin dit jaar is er vanuit het presidium/de Raad budget beschikbaar gesteld om de komende jaren de cursus weer te houden, te starten met lichtingen in mei en oktober 2023. Dat is niet gebeurd. Van wat we weten heeft de werkgeverscommissie met de Griffie afspraken gemaakt over de prioriteiten in 2023. De fractie van Trilokaal wil daarom met het presidium in gesprek over een aantal onderdelen: waarom is er geen duidelijke communicatie geweest vanuit de werkgeverscommissie hieromtrent? Wat is er nodig om in 2024 de cursus wel te organiseren? En hoe kan de Raad ondersteunen bij de organisatie, ook met oog op capaciteitstekort bij de griffie?

  Besluit

  Politiek actief wordt het komende jaar 2 keer georganiseerd. De raadsleden bieden hulp aan waar nodig (ook wanneer activiteiten mogelijk geen doorgang kunnen vinden).


  Eerder is een terugkoppeling gegeven door de werkgeverscommissie dat er een aantal activiteiten zouden blijven liggen in verband met de personele wisselingen op de griffie.

 9. 8

  In oktober heeft het Presidium de voorkeur uitgesproken om enkele dilemma’s van het raadsprogramma als raad zelf op te pakken. De regiegroep heeft in bijgaande memo enkele dilemma’s uitgewerkt en een procesvoorstel gedaan om tot een keuze te komen. Met het procesvoorstel is het Presidium in november akkoord gegaan:

  1. Uitvraag bij de fracties te doen welke dilemma’s op te pakken en welke raads- of burgerleden hiermee aan de slag willen gaan;
  2. In het Presidium van januari een keuze te maken welke dilemma’s op te pakken en hiervoor kleine werkgroepen in te stellen;
  3. De werkgroepen als opdracht mee te geven tot een startnotitie te komen ter bespreking in de vakcommissie.

  Stappen 2 en 3 liggen vanavond voor.


  Update 29 december 2023: 
  - GroenLinks en D66 hebben een voorstel uitgewerkt om dilemma 13 over duurzame energie-opwek, zie bijgaand. 
  - Bijlage 2 heeft een bijgewerkte stand van zaken m.b.t. de woonvisie en het woonfonds. Daarnaast zijn op verzoek andere relevante moties aan het overzicht toegevoegd bij dilemma's 12 en 13 over duurzaamheid.

  Besluit

  Het presidium besluit in ieder geval het dilemma Algemene Reserves op te pakken.


  Daarnaast wordt Duurzame Energie opgepakt.


  Het onderwerp Jeugdhulp eerst uitwerken door fracties, vergelijkbaar met  Duurzame Energie. Doel Jeugdhulp 'klaar te zetten' om na Duurzame Energie op te pakken.


  Wie deelneemt in de werkgroepen wordt door de griffie per mail uitgevraagd.

 10. 9

  De VVD wil graag aan de orde stellen hoe we vat krijgen op de diverse planningen. Het gaat hier om o.a. de afhandeling van schriftelijke vragen. En wie hier dan zicht op houdt.

  Besluit

  Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.

 11. 10

  Dhr. Van Duijvenbode (Trilokaal): Voor het besteden van fractiebudget is een "menukaart" beschikbaar. Aanstaande zaterdag organiseert Trilokaal een fractiedag, bekostigd vanuit dit budget. Echter komen wij er nu achter dat dit budget niet ingezet mag worden voor de fractieondersteuner. Trilokaal is een van de fracties die een officiële, geregistreerde fractieondersteuner heeft, juist omdat die rol een uitstekende kweekvijver is voor toekomstige raadsleden. Is er een mogelijkheid om de menukaart aan te passen, zodat bij fractie activiteiten of trainingen in de toekomst de fractieondersteuners wel mee bekostigd kunnen worden vanuit het fractiebudget?

  Besluit

  Het presidium besluit dat de kosten voor fractieondersteuners voor groepsactiviteiten met de fractie (algemene trainingskosten, catering e.d.) uit het fractiebudget bekostig kunnen worden.


  De keuze of kosten voor individuele ontwikkeling van de fractieondersteuners en mengvormen individueel/groep en eventuele andere kosten wel uit het fractiebudget betaald kan worden komt in het volgend presidium terug.

 12. 11
  Sluiting