Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

woensdag 12 juni 2024

19:00 - 19:45
Locatie

Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Vergadering is geopend.
  Mirjam Mack is afwezig (CU).
  Stefanie de Voogd vervangt Frank Beijk (VVD).
  Leo Blom vervangt Anja Schrage (GroenLinks).

 2. 2

  Besluit

  Conform vastgesteld.

 3. 3

  • Dhr. Blom (GroenLinks) geeft een terugkoppeling vanuit de werkgroep dilemma grootschalige opwek duurzame energie.

  Besluit

  Dhr. Blom geeft aan dat de werkgroepgraagop 24 juni een ronde langs de (grote) fracties wil maken. Doel is om te peilen hoe fracties tegen het dilemma en de voorgestelde aanpak (burgerberaad) aankijken. De input wordt meegenomen in het opstellen van een discussienota richting de commissie. Het Presidium geeft mee ook de kleine fracties te bevragen, het kostenaspect mee te nemen en te bekijken hoe het dilemma zich verhoudt tot de Omgevingsvisie.

 4. 4

  Uitloopavond dinsdag 2 juli.

  Besluit

  Vastgesteld. Indien nodig wordt gestart om 19.00 uur.

 5. 5

  Toelichting Kadernota door Jeroen Tomassen


  Werkwijze:
  - 17 juni interactieve avond Kadernota: technische sessie door de organisatie en interactieve sessie met Henk Boshove.


  - Technische vragen: 
  * Bij tijdig indienen kan beantwoording op vrijdag 28 juni (voorafgaand aan de fractievergaderingen). 
  * Optioneel: inloopuur technische vragen op 1 juli 19-20 uur?


  - Moties en amendementen: 
  * Kaderstellend, bijv. gericht op de tabel bestuurlijke keuzes en keuzes voor lange termijn (2026 en verder)
  * Werkwijze conform afgelopen begroting? 
  Indienen uiterlijk 28 juni 15 uur, selectie door griffier en burgemeester, advies college voor de fractievergadering beschikbaar. 


  - Hoe willen jullie omgaan met interrupties en spreektijd? Afgelopen Kadernota: 
  * Starttijd 19.30 uur
  * 1e termijn algemene beschouwingen, geen interrupties, wel verhelderende vragen aan het eind. Iedere fractie: 6 minuten. Loting bepaalt volgorde.
  * 2e termijn debat, interrupties toegestaan. 
  * Stemming moties en amendementen.

  Besluit

  Dhr. Thomassen (gemeentesecretaris) geeft een korte presentatie. Het college steekt in op een sobere kadernota, dit betekent dat er geen sprake is van nieuw beleid. Verwachting is het jaar 2025 sluitend te krijgen middels de stelpost onderbestedingen. In de Kadernota zit ook een tabel met bestuurlijke keuzes waarvoor geen dekking is. Deze tabel wordt nader toegelicht in de technische sessie.


  De griffier geeft een toelichting over het proces voor de raad. Op 17 juni vindt er een interactieve sessie plaats. De raad wordt gevraagd om technische vragen tijdig in te dienen, deadline is woensdag 26 juni 12 uur.


  Optioneel is een technisch inloopuurtje op 1 juli. Het presidium geeft aan de optie in stand te houden. Raadsleden dienen van tevoren aan te geven of ze wel of niet gebruik willen maken van het inloopuurtje.


  Moties en amendementen zijn kaderstellend van aard, bijvoorbeeld gericht op de tabel bestuurlijke keuzes of keuzes voor de lange termijn.


  Het verzoek is om de kaderstellende moties voor 27 juni 15.00 uur in te dienen. Het college zal voorafgaand aan de fracties van 1 juli een advies uitbrengen. De burgemeester en griffier worden gevraagd een selectie te maken tussen moties die een directe relatie met de Kadernota hebben en moties die in een vakcommissie behandeld kunnen worden, conform voorgaande jaren.


  Het presidium is akkoord met het gebruik van een spreektijd zolang deze naar grootte is van de fractie en gemaximaliseerd. Besloten is om de werkwijze van de begroting van vorig jaar te hanteren.

 6. 6

  Verzoek vanuit dhr. Witteman (PvdA): In onze regio zijn concrete plannen voor de aanleg van een warmtenet op basis van aardwarmte. Als gemeenteraad moeten we straks een beslissing nemen of we als Teylingen hieraan mee willen doen. Voordat we deze beslissing kunnen nemen is het om onafhankelijke kennis te hebben om te kunnen beoordelen of aardwarmte een goed keuze is voor Teylingen. Voorstel is een rondetafelgesprek over aardwarmte(net) te organiseren. Kan het Presidium hiermee instemmen?

  Besluit

  Dhr. Witteman licht het verzoek toe. Het presidium stemt in met het verzoek. Potentiële sprekers kunnen worden doorgegevenaan de griffie. Dhr. Witteman zal het concept programma van tevoren delen met de fracties.

 7. 7

  Mevr. Van Velzen (Trilokaal) wil graag bijgaand overzicht van commissies en werkgroepen updaten. De griffie heeft een voorzet gedaan voor een bijgewerkte versie, zie bijgaand. Het Presidium wordt gevraagd om:

  1. Na te gaan of het bijgewerkte overzicht klopt. Zijn alle werkgroepen in beeld? Kloppen de leden?
  2. In hoeverre zijn alle werkgroepen nog actueel? Is helder waar de werkgroep mee bezig is, zit er voortgang in, of kan de werkgroep worden opgeheven etc.


  Regiegroep en werkgroep regionale samenwerking missen nog in het overzicht. Leden: Frank Beijk, Edith Alkemade, Mirjam Mack.

  Besluit

  Wordt schriftelijk afgehandeld en geagendeerd voor het volgende presidium.

 8. 8

  De voorzitter van de raadswerkgroep informeert het Presidium over de activiteiten waar de werkgroep mee bezig is. Het gaat o.a. over de stand van zaken Kindergemeenteraad en het realiseren van een portrettengalerij van alle raadsleden in het kader van de zichtbaarheid.

  Besluit

  Mevr. Alkemade geeft een korte terugkoppeling. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

  • Dag van de democratie: werkgroep kijkt of het haalbaar is om dit te organiseren.

  • De kindergemeenteraad: besloten om door te gaan met de kindergemeenteraad. Het voorstel aan het presidium is om in het najaar ‘democracity’ te doen. En volgend jaar in mei of juni de kindergemeenteraad te organiseren. Het presidium kan hiermee akkoord gaan.

  • Digiborden: Het presidium besluit verder te gaan met het ontwerp.

  • Portrettengalerij: Verzoek is om dit in de fractie te bespreken zodat iedereen op de hoogte is van dit initiatief. Ook wordt er gevraagd om aan te geven welke variant de voorkeur heeft.

  • Terugblik gast in de raad/politiek actief: verzoek is om dit in de fracties te bespreken.

 9. 9

  Besluit

  Geen rondvraag.

 10. 10
  Sluiting