Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

woensdag 28 februari 2024

19:00 - 20:00
Locatie

Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Concept raadsagenda
 5. 4.A

  De rekenkamer heeft op 12 december de leden van de klankbordgroep geïnformeerd dat er een nieuw lid werd geworven. De rekenkamer heeft in totaal 22 sollicitanten gehad, waarvan er drie zijn uitgenodigd. Twee rondes hebben plaatsgevonden. Daaruit is dhr. Scholtens als beste kandidaat naar voren gekomen.

 6. 4.B

  In de gemeenteraad van 6 februari heeft de raad besloten om het bestemmingsplan "Rijnsburgerweg 46A en 48, Voorhout" niet vast te stellen. De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat een besluit dient te worden voorzien van een deugdelijke motivering op schrift. De huisadvocaat heeft de motivering opgesteld, zie bijgaand. De motivering is een ambtelijke weergave van overwegingen die de gemeenteraad heeft betrokken bij het besluit tot weigering van het bestemmingsplan. Voorgesteld is om deze motivering in de eerstvolgende raad te bekrachtigen. 


  Tevens bijgevoegd is een advies van de huisadvocaat hoe in de toekomst kan worden omgegaan met dergelijke situaties. Het doel van de memo is om de raad nader te informeren over de wijze waarop de raad een zogenaamd weigeringsbesluit schriftelijk kan motiveren. Naast het bekrachtigen van de motivering heeft de raad bijvoorbeeld ook de optie om de motivering ambtelijk te laten toevoegen, eventueel met een tussenstap langs de commissie. 


  Het Presidium wordt gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor 1 van de 3 opties, zoals weergegeven op pagina 2 en 3 van de memo. Kortweg:

  1. Motivering ambtelijk toevoegen; 
  2. Motivering in de raad bekrachtigen; 
  3. Voorgenomen motivering langs de commissie, daarna ambtelijk toevoegen.
 7. 5

  De VVD wil graag aan de orde stellen hoe we vat krijgen op de diverse planningen. Het gaat hier om o.a. de afhandeling van schriftelijke vragen. En wie hier dan zicht op houdt.

 8. 6

  • Ordevoorstellen vaststellen agenda
  • Inspreekrecht
 9. 7

  Vraag aan presidium:
  In te stemmen met het door leiden van de volgende raadsvoorstellen voor behandeling in commissie DEB en de gemeenteraad:

  • Reglement van Orde gemeenteraad 2024 (besluitvormend)
  • Verordening op de raadscommissies 2024 (besluitvormend)
  • Gentle Agreement ‘Zo doen wij dat in Teylingen (raadsvoorstel ter kennisname)
 10. 8

  Vraag Presidium:
  Kunt u instemmen met het instellen van een klankbordgroep Omgevingswet met als doel:

  1. Input te geven op het besluitvormingsproces van BOPA’s (buitenplanse omgevingsplan activiteit) met bindend adviesrecht raad. De procesnotitie wordt door het college opgesteld en voorgelegd aan het presidium.
  2. Vorm te geven aan een technische sessie om de raads- en burgerleden te informeren over het BOPA-proces en de bevoegdheden van de raad in het kader van het bindend adviesrecht.
  3. Te reflecteren (leren en evalueren) op de informatievoorziening en positie van de raad bij toepassing van de verschillende instrumenten in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
 11. 9
  Rondvraag
 12. 10
  Sluiting