Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 1 februari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter
Frans Nederstigt

Agendapunten

Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Ingekomen stukken

Onderwerp
Brief en kaart betreffende Plannen Vinkenbaan 4 Warmond.
Valpartij voetpad

Ingekomen stukken

Onderwerp
Afschrift van zienswijzen richting gemeente Haarlemmermeer.
Brief raden Evaluatie ISG GOM
HOV door Teylingen
Kadernota 2023 Omgevingsdienst West-Holland
Schrijven Burgercomité Teylingen Noord aan B&W en de gemeenteraad
Voortgangsinformatiebrief project Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek (MNDBS)

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Raadsmemo Behandelen van initiatieven tijdens de overgangsfase naar inwerkingtreding Omgevingswet
Blauwe longen voor Overbosch
Evaluatie casus aanleg en herstel van Park Molentocht
Ontwerpbestemmingsplan "Bloementuin, Sassenheim"
Plaatsen zendmast ProRail
Positief principebesluit bouw 16 beneden-/bovenwoningen, Herenstraat 68, Voorhout
Prestatieafspraken 2022 – 2025 met Woningcorporatie Stek en de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) ondertekenen.
Raadsbrief Aanpassing beleidsregel 'ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- & Bollenstreek
Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan "Rijnsburgerweg 6c en 6d, Voorhout"
Raadsmemo Bewonersbrief Park Molentocht
Voortgangsinformatie ruimtelijke projecten tot en met oktober 2021

Raadsvragen

Onderwerp
SV's Afsluiting rijbaan N444 in weekend 12 november

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.

[Doel: besluitvormend]
Langs de A44 en de spoorlijn Leiden-Schiphol ligt een fietspad (Spoorpad) waarvan slechts enkele delen zijn verlicht. De gemeente heeft het verzoek ontvangen om de gedeelten die niet verlicht zijn ook te verlichten. Het doel van het aanbrengen van “slimme” verlichting is om zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid op dit fietspad te verbeteren, met de in acht name van het donkerte- en energiebesparingsbeleid. Tevens wordt hiermee het gebruik van de fiets bevorderd. De dekking geschiedt uit de reserve openbare verlichting. De provincie verleent voor dit project 50% subsidie.

De raad wordt gevraagd om:
1. Akkoord te gaan met het plaatsen van “slimme” straatverlichting langs het fietspad naast de A44.
2. Voor de realisatie hiervan een dekkingsreserve ‘verlichting fietspad’ in te stellen, ter hoogte van € 90.000,- ten laste van de reserve openbare verlichting.
3. Een bedrag in de reserve openbare verlichting, ter hoogte van € 730.449, terug te storten in de algemene reserve.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

[Doel: besluitvormend]
De aanleiding voor het opstellen van de verordening Gemeentelijke adviescommissies omgevingskwaliteit Teylingen 2022 (hierna: verordening GACO) is de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet. De taken en bevoegdheden van de huidige erfgoed- en welstandscommissie vervallen dan van rechtswege. Ter continuering van de advisering over erfgoed en welstand stelt de gemeente 2 nieuwe commissies in: een commissie Erfgoed en een commissie Bouwwerken.

De Raad wordt gevraagd om:

 1. De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpverordening Gemeentelijke adviescommissies omgevingskwaliteit Teylingen 2022 vast te stellen.
 2. De verordening Gemeentelijke adviescommissies omgevingskwaliteit Teylingen 2022 gewijzigd vast te stellen.

[Doel: besluitvormend]
De gemeente Teylingen is voornemens het poldergebied Nieuw Boekhorst te Voorhout te ontwikkelen naar een woongebied. Op 22 april 2021 heeft de raad op grond van artikel 4 van de Wvg besloten het gemeentelijk voorkeursrecht op 2 percelen achter de woning aan de Boekenburglaan 61 te Teylingen definitief te vestigen. Om uitvoering te geven aan de voorkeurspositie heeft de gemeente een onderhandeling gestart met de betreffende grondeigenaar. Deze onderhandeling heeft geleid tot overeenstemming over de aankoop van twee percelen door de gemeente Teylingen. Via deze verwerving neemt de gemeente een strategische positie in op een cruciale locatie in Nieuw Boekhorst en verstevigt zij haar regierol in toekomstige ontwikkelingen.

De Raad wordt gevraagd om:
* Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.545.000 voor de aankoop van voorgenoemde percelen;
* Geheimhouding te bekrachtiging op de 'koopovereenkomst' en notitie 'N03-aankoop Boekenburgerlaan 61' en deze op een nader moment op te heffen (zie besluit).

Bijlagen 1 en 2 zijn beschikbaar voor Raadsleden via Sharepoint - geheime stukken.

[Doel: besluitvormend]
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting. Het bestuur van Sophia Scholen heeft een aanvraag ingediend voor de nieuwbouw van een fusieschool voor basisscholen De Kinderburg en De Rank. De huidige huisvesting voldoet niet aan de huidige gestelde bouwkundige en klimaat technische normen. Om een nieuw schoolgebouw voor het Integraal Kindcentrum (IKC) mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast.

De Raad wordt gevraagd om de “Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan ‘IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim’” vast te stellen, het bestemmingsplan "IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim" gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, geen exploitatieplan vast te stellen en de indieners van de zienswijzen over dit besluit te informeren.

[Doel: besluitvormend]
Het beleidsplan wegen betreft het beheer en onderhoud van alle verhardingen die de gemeente Teylingen in beheer heeft. Het nu voorliggende beleidsplan wegen voor de periode 2022-2026 is een actualisatie van dit in 2017 vastgestelde plan met een looptijd t/m 2021.

De Raad wordt gevraagd om:

 1. Het “Beleidsplan wegen 2022-2026” met scenario 2 voor een hoger kwaliteitsniveau voor de fietspaden en de voetpaden/trottoirs rond zorgcentra vast te stellen.
 2. De financiële dekking van het beleidsplan wegen te betrekken bij de integrale afweging in de Kadernota 2023.
 3. Het beheer en onderhoud van de wegen voor 2022 te blijven uitvoeren volgens de vigerende kaders.
 4. De onderhoudsvoorziening wegen per 1-1-2022 op te heffen. Het resterende saldo van circa € 600.000 te laten vrijvallen en te storten in de Algemene Reserve.

[Doel: besluitvormend]
Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet heeft verschillende gemeentelijke instrumenten, zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan. De gemeenteraad heeft tot 2030 de tijd om voor de hele gemeente, één gebiedsdekkend omgevingsplan in de zin van de Omgevingswet vast te stellen. Dit wordt een stapsgewijs proces waar we in 2022 al de eerste stappen voor moeten zetten. Deze eerste stappen bestaan uit keuzes over aanpak, opbouw en structuur van het omgevingsplan.

De Raad wordt gevraagd om:

 1. Vooruitlopende op het inwerking treden van de Omgevingswet de volgende basisuitgangspunten voor het omgevingsplan vast te stellen:
  a. Het gebruik van het casco Omgevingsplan van de VNG.
  b. Een beleidsneutrale omzetting van regels waar mogelijk.
  c. Een ‘Ja, mits’ benadering bij ruimtelijke initiatieven.
 2. De uitgangspunten voor de overige (ontwerp)keuzes vast te stellen in het begin van de volgende raadsperiode.

[Doel: opiniërend]
De gemeente werkt aan een nieuw mobiliteitsplan waarbij niet alleen wordt gekeken naar bereikbaarheid en doorstroming, maar ook naar de leefbaarheid van onze gemeente, de verkeersveiligheid voor onze inwoners en een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het mobiliteitsplan vormt de vertaling van de reeds vastgestelde mobiliteitsvisie Teylingen naar een concreet mobiliteitsbeleid dat kan worden geïntegreerd in de Omgevingsvisie.

De commissie wordt gevraagd om opiniërend over het mobiliteitsplan Teylingen te spreken.

[Doel: opiniërend]
Zoals aangekondigd in de vorige commissie Ruimte van 23 november 2021 wil dhr. Witteman (PvdA) graag deze raadsbrief met de commissie bespreken. Bespreekpunten zijn:

 1. De grens van 450.000 is onvoldoende, gezien de prijsstijgingen van de afgelopen drie jaar
 2. De 10% vrijstelling is in bepaalde gevallen onvoldoende

Een nadere toelichting op de bespreekpunten volgt.

Op 23 september 2021 heeft de gemeenteraad de conclusies en aanbevelingen van het vervolgonderzoek naar de ISG en GOM bekrachtigd. De Raad heeft aan de raadswerkgroep ISG-GOM gevraagd om een voorstel te doen voor het vervolgproces vwb de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport. De voorzitter van de raadswerkgroep koppelt via de commissie Ruimte terug aan de Raad welke stappen daarin zijn ondernomen.

Ter info bijgesloten:

 • Het vervolgonderzoek ISG-GOM incl. een verkorte samenvatting van de kernconclusies en aanbevelingen.
 • De opbrengst / het verslag van de regionale raadsleden bijeenkomst ISG-GOM op 14 december 2021.
 • De brief van de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en aandeelhoudersvergadering GOM over de Evaluatie van het ISG-beleid en de reactie van het Presidium op deze brief.