Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 30 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:13 - 00:03:17 - Carla Breuer
  00:03:27 - 00:05:22 - Carla Breuer
 2. 2

  1. 14. 'Verklaring van geen bedenkingen plan Hortusplein Sassenheim' (PvT): Het verzoek is agendapunt als bespreekpunt te behandelen in verband met motie Buurtsupermarkt Postwijk.
  2. 23. Motie vreemd 'Geen eend in park Molentocht' (FVD): Dhr. Schenk (FVD) stelt voor om de motie ter bespreking en stemming te agenderen. Motivering urgentie: "Het college is voornemens de omgevingsvergunning aan te vragen en de kunstenaars krijgen de opdracht om hun schetsontwerp om te zetten in een definitief ontwerp en het kunstwerk te vervaardigen, te leveren en te plaatsen. Voordat dat proces wordt ingegaan, lijkt het mij verstandig dat de raad kleur bekent. Anders is de weg terug straks een stuk moeilijker, omdat we middenin lopende processen zullen zitten."
  3. 26. Motie vreemd 'Ook zicht op voldoende huisvesting voor Teylingse woningzoekenden' (PvT): Verzoek deze vanavond te behandelen. "Urgentie betreft het feit dat gevraagd wordt de voorrangsregeling voor statushouders per 1 januari 2025 (korte termijn) aan te passen. De Provincie Zuid-Holland ziet ook de urgentie om na te denken over de opvang van asielzoekers: Zuid-Holland wil provinciale gronden inzetten voor asielopvang | Leidsch Dagblad: dit biedt kansen om als regio ook met de provincie over deze kwestie te praten. Inwoners van Teylingen smachten om concrete oplossingen voor dit probleem; daar moeten we nu mee aan de slag gaan, zodat het samen met andere gemeenten op 1 januari 2025 doorgevoerd kan worden!"
  4. 24. Motie Maak van je huiskat een thuiskat (Partij voor Teylingen, GroenLinks, ChristenUnie): Indieners stellen voor de motie af te voeren.

  Besluit

  De agenda is vastgesteld.

  • Agendapunt 14 wordt een bespreekstuk.
  • Over de agendering van agendapunt 23 is gestemd. Er is besloten om het niet in de gemeenteraad te behandelen en het door te verwijzen naar de commissie.
  • Over de agendering van agendapunt 26 is gestemd. Er is besloten om het niet in de gemeenteraad te behandelen en het door te verwijzen naar de commissie.
  • Agendapunt 24, motie maak van je huiskat een thuiskat (Partij voor Teylingen, GroenLinks en ChristenUnie) is afgevoerd.
  • Agendapunt 25 wordt als eerste bespreekpunt behandeld.
  00:04:05 - 00:05:22 - Carla Breuer
  00:05:22 - 00:05:37 - Milan Schenk
  00:05:37 - 00:05:45 - Carla Breuer
  00:05:45 - 00:05:54 - Carmen van Velzen
  00:05:54 - 00:06:30 - Carla Breuer
  00:06:30 - 00:06:49 - Milan Schenk
  00:06:49 - 00:06:57 - Carla Breuer
  00:06:57 - 00:07:07 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:07:07 - 00:07:08 - Carla Breuer
  00:07:08 - 00:07:26 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:07:26 - 00:07:44 - Carla Breuer
  00:07:44 - 00:07:47 - Milan Schenk
  00:07:47 - 00:08:50 - Carla Breuer
  00:08:50 - 00:08:54 - Marjoleine van Egeraat
  00:08:54 - 00:09:08 - Carla Breuer
  00:09:08 - 00:09:20 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:09:22 - 00:09:49 - Carla Breuer
  00:09:52 - 00:10:21 - Joep Derksen
  00:10:23 - 00:10:26 - Carla Breuer
  00:10:26 - 00:10:30 - Joep Derksen
  00:10:30 - 00:12:14 - Carla Breuer
  00:12:14 - 00:12:18 - Marjoleine van Egeraat
  00:12:18 - 00:12:39 - Carla Breuer
  00:12:39 - 00:12:41 - Joep Derksen
  00:12:41 - 00:13:07 - Carla Breuer
  00:13:07 - 00:13:49 - Dion Piket
  00:13:49 - 00:13:52 - Joep Derksen
  00:13:52 - 00:14:05 - Dion Piket
  00:14:05 - 00:14:15 - Carla Breuer
  00:14:15 - 00:14:29 - Joep Derksen
  00:14:29 - 00:15:38 - Carla Breuer
 3. 3

  Besluit

  Conform vastgesteld.

  00:15:25 - 00:15:38 - Carla Breuer
 4. 4

  00:15:26 - 00:15:38 - Carla Breuer
  00:15:48 - 00:15:52 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:15:52 - 00:17:48 - Carla Breuer
 5. 5

  Voor de continuïteit van besluitvorming en advisering van de raad is in de Gemeentewet de vervanging van de griffier geregeld. De raad regelt op basis van artikel 107, d, eerste lid en tweede lid de vervanging van de griffier. Hiermee worden aan de (plaatsvervangend) griffier bevoegdheden toegekend. De raad wordt gevraagd om mevrouw E.C. (Liesbeth) Verkolf per 1 juni 2024 aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Teylingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)

  Besluit

  1. Mevrouw E.C. (Liesbeth) Verkolf per 1 juni 2024 aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Teylingen.

  00:16:25 - 00:17:48 - Carla Breuer
  00:18:06 - 00:18:38 - Carla Breuer
  00:18:50 - 00:19:35 - Carla Breuer
 6. 6

  Meldingen:

  1. Dhr. Schenk (FVD) wil graag mondelinge vragen stellen over het intrekken van de Spreidingswet, zie bijgaand.
  00:20:16 - 00:20:56 - Carla Breuer
  00:21:04 - 00:21:53 - Milan Schenk
  00:21:55 - 00:22:11 - Carla Breuer
  00:22:14 - 00:22:47 - Elsbeth Koek
  00:22:49 - 00:22:52 - Carla Breuer
  00:22:56 - 00:23:29 - Milan Schenk
  00:23:29 - 00:23:36 - Carla Breuer
  00:23:36 - 00:23:48 - Elsbeth Koek
  00:23:49 - 00:23:52 - Carla Breuer
  00:23:52 - 00:24:12 - Milan Schenk
  00:24:12 - 00:24:14 - Carla Breuer
  00:24:14 - 00:24:27 - Stefanie de Voogd
  00:24:27 - 00:27:19 - Carla Breuer
 7. 7

  Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, raadsgriffier. We ontvangen uw aanmelding en inspreektekst (richtlijn 600 woorden) bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.


  Insprekers:

  • Omwonende over kunstobject in park Molentocht. Inspreektekst is bijgesloten.

  Besluit

  Er is niet ingesproken.

  Conform het nieuwe regelement van orde kon de inspreker niet meer inspreken. Het onderwerp stond niet meer geagendeerd. De inspreker wordt verwezen naar de commissie welzijn van 10 juni.

  00:24:44 - 00:27:19 - Carla Breuer
 8. 8

  Het voorstel is de lijst van ingekomen stukken, zoals deze in de commissie welzijn, ruimte en DEB zijn besproken, conform vast te stellen in de raad.

  00:25:22 - 00:27:19 - Carla Breuer
 9. 9

  • Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  • Op de raadsagendaplanning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.
  00:25:24 - 00:27:19 - Carla Breuer
 10. 10

  00:25:27 - 00:27:19 - Carla Breuer
  00:27:19 - 00:27:41 - Joep Derksen
  00:27:43 - 00:29:27 - Carla Breuer
 11. 11

  [Besluitvormend]


  De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GR RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de regio Hollands Midden. Op grond van artikel 36 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de regeling aangeduid als Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden, maar is de handelsnaam Hecht.  In de concept ontwerpbegroting 2025 schetst het Dagelijks Bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Naast het aanbieden van de ontwerpbegroting 2025, biedt het Algemeen Bestuur van Hecht ook haar jaarstukken 2023 aan. Het Algemeen Bestuur geeft sturing aan de organisatie. Het accent tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur ligt bij de bedrijfsvoering.


  Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van Hecht de ontwerpbegroting samen met de voorlopige jaarstukken van het jaar 2023 aan de raad, met de uitnodiging om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken.  besluit:
  1. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting Hecht 2025.


  Partij voor Teylingen en Forum voor Democratie stemmen tegen dit voorstel. 
  Dhr. Derksen (Partij voor Teylingen) wil graag een stemverklaring geven over agendapunten 11 en 12.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Partij voor Teylingen (1)

  Besluit

  1. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting Hecht 2025.

  00:26:04 - 00:27:19 - Carla Breuer
 12. 12

  [Besluitvormend]
  Op 5 april 2023 is er als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden een nieuwe cao afgesloten. Hierdoor zijn de loonkosten significant meer toegenomen. Dit leidde voor Hecht tot een verhoging van de loonkosten van ca. € 3,7 miljoen. Hecht bleek niet in staat deze significante verhoging op te lossen met eigen middelen. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur een begrotingswijziging in 2023 voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. Deze 1e begrotingswijzing 2023 is door het Algemeen Bestuur op 13 december 2023 afgekeurd.


  Door het afkeuren van de 1e begrotingswijziging 2023 is er bij de jaarstukken 2023 een tekort van € 3.919 k ontstaan. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de structurele salarisstijging 2023 (ca. 3.7 miljoen). Dit resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen van Hecht, waardoor de algemene reserve zakt naar € 174k. Hierdoor kan Hecht de structurele loonkostenstijging in 2024 niet meer eenmalig bekostigen uit het eigen vermogen en dreigt ook in 2024 een negatief resultaat. Om dit te voorkomen is Hecht genoodzaakt een begrotingswijziging aan te bieden.


  Een dergelijke begrotingswijziging dient volgens de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. Dit sluit tevens aan bij de bestuurlijke afspraken over een waardevaste begroting en compensatie voor autonome ontwikkelingen waar Hecht geen invloed op heeft.
  De herziene begroting 2024 leidt tot een bijdrage voor Teylingen van € 2.832.846,-.
  In de gemeentebegroting 2024 is een bedrag geraamd van € 2.663.846,-.
  Het verschil (€ 169.000,-) wordt meegenomen in de tussenrapportage 2024.


  Besluit
  1. Als zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht.


  Partij voor Teylingen en Forum voor Democratie stemmen tegen dit voorstel.
  Dhr. Derksen (Partij voor Teylingen) wil graag een stemverklaring geven over agendapunten 11 en 12.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Partij voor Teylingen (1)

  Besluit

  1. Als zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) te laten weten dat de raad instemt met de 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht.

  00:26:21 - 00:27:19 - Carla Breuer
 13. 13

  Behandeling commissie Ruimte 14 mei 2024:
  Advies: behandelen 'hamerstuk, tenzij...'


  Bespreekpunt:  Rechten en woonomstandigheden van arbeidsmigranten
  Wethouder Volten zal de vragen van de Christenunie en GroenLinks op dit punt schriftelijk beantwoorden.


  Update:
  - 23 mei 2024: Bijbehorend raadsmemo en juiste bijlage zijn toegevoegd.
  - 21 mei 2024: Van bijlage 8 is per abuis een onjuiste versie bijgevoegd. De juiste versie zal worden toegevoegd met een toelichting in een bijbehorend raadsmemo.  Toelichting
  Binnen de gemeente bestaan twee beleidsregels m.b.t. het toepassen van zgn. 'kruimelgevallen' (hoe om te gaan met kleine afwijkingen van het bestaande bestemmingsplan). Het gaat om de volgende beleidsregels:

  • Kruimelbeleid 1e herziening 2011
  • Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek.
   Deze beleidsregels worden in de CHw-bestemmingsplan beleidsneutraal omgezet. Een Chw-bestemmingsplan is niet hetzelfde als een Omgevingsplan, maar hier kan al wel gebruik gemaakt worden van de ruimte die de Omgevingswet biedt om bepaalde regelgeving flexibeler in te vullen.
   Er zijn twee zienswijzen binnengekomen op het ontwerp-bestemmingsplan, ook zijn enkele ambtshalve wijzigingen t.o.v. het ontwerp doorgevoerd.

  Gevraagd besluit:

  1. De Nota van beantwoording overlegreacties/zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan "Crisis- en herstelwet bestemmingsplan aanvullende bouw- en gebruiksregels Teylingen" vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan "Crisis- en herstelwet bestemmingsplan aanvullende bouw- en gebruiksregels Teylingen” met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2023TEY11004-VA01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)

  Besluit

  1. De Nota van beantwoording overlegreacties/zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan "Crisis- en herstelwet bestemmingsplan aanvullende bouw- en gebruiksregels Teylingen" vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan "Crisis- en herstelwet bestemmingsplan aanvullende bouw- en gebruiksregels Teylingen” met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2023TEY11004-VA01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsmemo (alleen Teylingen) - 767035 Beleidsregel 'Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting arbeidsmigranten' 2022

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Arbeidsmigranten: kortverblijvers
  00:26:33 - 00:27:19 - Carla Breuer
 14. 14

  Bespreking commissie Ruimte 14 mei 2024:
  Advies: hamerstuk
  Bespreekpunten:

  • Multifunctioneel gebruik
  • Geluidseisen niet overal haalbaar, maatwerk nodig. Hoe realiseerbaar en afdwingbaar?
  • Klinkerverharding versus asfalt i.v.m. lawaai winkelwagens
  • Parkeren wel/niet een probleem
  • Spreiding bezoekers supermarkten
  • Pleidooi betaalbare koopwoningen bovenop sociale huurwoningen
  • Binnenstedelijk bouwen is prima
  • Flora& Fauna-onderzoeken (vleermuizen) goed plannen ivm voortgang ontwikkeling
  • Aandacht voor huisvesting huidige bewoners van deze locatie
   Update:
   - 21 mei 2024: toevoeging motie PvT 'Buurtsupermarkt Postwijk'


  Toelichting:
  Het betreft de bouw van een supermarkt, 3 commerciële ruimten, 48 appartementen en 11 woningen met bijbehorende voorzieningen. Om het bouwplan mogelijk te maken is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig.


  Gevraagd besluit:

  1. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 6.5, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de bouw een supermarkt, 3 commerciële ruimten, 48 appartementen en 11 woningen met bijbehorende voorzieningen aan het Hortusplein in Sassenheim ter inzage te leggen gedurende een periode van zes weken.
  2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen de status van definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen als geen zienswijzen zijn ontvangen op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning.


  Motie Buurtsupermarkt Postwijk
  Indiener: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)

  Besluit

  1. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 6.5, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de bouw een supermarkt, 3 commerciële ruimten, 48 appartementen en 11 woningen met bijbehorende voorzieningen aan het Hortusplein in Sassenheim ter inzage te leggen gedurende een periode van zes weken.
  2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen de status van definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen als geen zienswijzen zijn ontvangen op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning.

  De motie Buurtsupermarkt Postwijk is ingetrokken door Partij voor Teylingen.

  Moties

  Onderwerp
  Buurtsupermarkt Postwijk
  01:08:57 - 01:09:19 - Carla Breuer
  01:09:19 - 01:10:38 - Joep Derksen
  01:10:38 - 01:10:43 - Carla Breuer
  01:10:43 - 01:11:05 - Anja Schrage
  01:11:05 - 01:11:06 - Anja Schrage
  01:11:06 - 01:11:30 - Joep Derksen
  01:11:32 - 01:11:33 - Carla Breuer
  01:11:33 - 01:11:35 - Carmen van Velzen
  01:11:35 - 01:11:45 - Joep Derksen
  01:11:45 - 01:11:46 - Carla Breuer
  01:11:46 - 01:12:15 - Joep Derksen
  01:12:15 - 01:12:17 - Carla Breuer
  01:12:17 - 01:12:18 - Joep Derksen
  01:12:18 - 01:12:35 - Carmen van Velzen
  01:12:35 - 01:12:37 - Carla Breuer
  01:12:37 - 01:12:55 - Joep Derksen
  01:12:55 - 01:12:57 - Carla Breuer
  01:12:57 - 01:13:04 - Carmen van Velzen
  01:13:04 - 01:13:05 - Carla Breuer
  01:13:05 - 01:13:12 - Joep Derksen
  01:13:14 - 01:13:18 - Carla Breuer
  01:13:18 - 01:13:20 - Theo van den Nouland
  01:13:20 - 01:13:31 - Joep Derksen
  01:13:31 - 01:13:46 - Carla Breuer
  01:13:46 - 01:14:19 - Joep Derksen
  01:14:19 - 01:14:21 - Carla Breuer
  01:14:21 - 01:14:25 - Theo van den Nouland
  01:14:25 - 01:14:26 - Carla Breuer
  01:14:26 - 01:14:27 - Theo van den Nouland
  01:14:27 - 01:14:34 - Carla Breuer
  01:14:34 - 01:14:46 - Milan Schenk
  01:14:46 - 01:14:49 - Carla Breuer
  01:14:49 - 01:15:03 - Joep Derksen
  01:15:04 - 01:15:26 - Carla Breuer
  01:15:26 - 01:16:04 - Elsbeth Koek
  01:16:06 - 01:16:34 - Carla Breuer
  01:16:44 - 01:16:45 - Paul Witteman
  01:16:45 - 01:16:47 - Carla Breuer
  01:16:47 - 01:18:02 - Paul Witteman
  01:18:03 - 01:18:16 - Carla Breuer
  01:18:16 - 01:18:50 - Stefanie de Voogd
  01:18:52 - 01:19:19 - Carla Breuer
  01:19:19 - 01:20:33 - Milan Schenk
  01:20:33 - 01:21:00 - Carla Breuer
  01:21:00 - 01:22:10 - Theo van den Nouland
  01:22:11 - 01:22:23 - Carla Breuer
  01:22:23 - 01:23:30 - Anja Schrage
  01:23:32 - 01:23:54 - Carla Breuer
  01:23:54 - 01:24:31 - Joep Derksen
  01:24:33 - 01:24:45 - Carla Breuer
  01:24:45 - 01:24:48 - Paul Witteman
  01:24:48 - 01:24:51 - Joep Derksen
  01:24:51 - 01:24:56 - Carla Breuer
  01:24:56 - 01:24:57 - Joep Derksen
  01:24:57 - 01:25:30 - Paul Witteman
  01:25:31 - 01:25:32 - Carla Breuer
  01:25:32 - 01:25:56 - Joep Derksen
  01:26:01 - 01:27:06 - Carla Breuer
 15. 15

  Bespreking commissie Ruimte 14 mei 2024:
  Advies: Hamerstuk. Fractie FVD wordt geacht te hebben tegengestemd.
  Bespreekpunten

  • ingewikkeldheid formulering en verduidelijken stemverhouding
  • functioneren omgevingsdiensten in landelijke rapporten, democratische legitimatie
   Toelichting:
   De gemeenschappelijke regeling ODWH moet worden aangepast. Dat is nodig omdat de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dat verplicht. De Wgr vereist dat een aantal zaken beter in de gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen, zoals het houden van een evaluatie en vastleggen van afspraken over uittreding. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in het ontwerpbesluit tot de 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODWH.

  Het algemeen bestuur van de ODWH heeft daarnaast in de 13e wijziging opgenomen dat het algemeen bestuur voortaan uit één lid per deelnemer bestaat in plaats van twee. Het terugbrengen van het aantal leden van het algemeen bestuur heeft echter consequenties voor de mogelijke samenstelling van het dagelijks bestuur.


  Het algemeen bestuur van de ODWH heeft daarom in de vergadering van 11 maart jl. besloten om de methode voor het bepalen van de stemverhouding bij besluitvorming in het algemeen bestuur aan te passen en deze aanpassing te verwerken in een direct op de 13e wijziging volgende 14e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODWH.


  Gevraagd besluit:

  1. Het college toestemming te geven om in te stemmen met de 13e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland conform de tekst van de geconsolideerde regeling;
  2. Als zienswijze aan het college te laten weten dat de raad instemt met de 14e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West Holland.


  Forum voor Democratie stemt tegen dit voorstel.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  1. Het college toestemming te geven om in te stemmen met de 13e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland conform de tekst van de geconsolideerde regeling;
  2. Als zienswijze aan het college te laten weten dat de raad instemt met de 14e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West Holland.
  00:26:49 - 00:27:19 - Carla Breuer
 16. 16

  [Doel: besluitvormend]
  De veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft als doel de veiligheid te vergroten door crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio efficiënt, effectief en professioneel te organiseren. Om dit te realiseren werken politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en alle 18 gemeenten intensief samen.


  In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart 2024 is de Kadernota 2025 VRHM vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting 2025 VRHM. Tot 19 juli 2024 kunnen zienswijzen worden ingediend op ontwerp-Programmabegroting 2025 VRHM. De begroting wordt op 12 september 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRHM. 


  De raad wordt gevraagd om:

  1. de hogere bijdrage, die conform de FKGR is toegepast, op te nemen in de kadernota 2025 -2028.
  2. als zienswijze aan het bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM en daarbij het volgende aandachtspunt meegeeft: dat de raad tijdig geïnformeerd wordt wanneer er mogelijk aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)

  Besluit

  1. de hogere bijdrage, die conform de FKGR is toegepast, op te nemen in de kadernota 2025 -2028.
  2. als zienswijze aan het bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM en daarbij het volgende aandachtspunt meegeeft: dat de raad tijdig geïnformeerd wordt wanneer er mogelijk aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.
  00:26:56 - 00:27:19 - Carla Breuer
 17. 17

  [Doel: besluitvormend]
  De gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen werken samen in de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek. De Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek is een centrumgemeente constructie, waarbij door de gemeente Lisse en Teylingen mandaat is verleend aan de gemeente Noordwijk voor het uitvoeren van de betreffende belasting taken. Dat heeft tot gevolg dat er geen aparte begroting is voor de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek, dit is ook zo vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Het is dan ook niet mogelijk zienswijze in te dienen op de begroting.


  De raad wordt gevraagd om:
  1. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek.

  00:27:05 - 00:27:19 - Carla Breuer
  00:27:19 - 00:27:41 - Joep Derksen
 18. 18
  B E S P R E E K S T U K K E N
 19. 19

  Indiener: D66
  Mede-indieners: ChristenUnie, Partij voor Teylingen, Progressief Teylingen


  Teylingers trekken er graag op uit om een stuk te wandelen. Hoewel veel inwoners van onze gemeente in versteende wijken wonen, biedt het groen in de buitengebieden uitkomst. Wandelen is gezond en een toegankelijk onderdeel van een gelukkig leven.


  Hoewel het huidige netwerk een basis vormt, ziet initiatiefnemer kans om het aantal wandelroutes in het buitengebied uit te breiden en de kwaliteit van de bestaande routes te verbeteren. Dit vraagt om hernieuwde samenwerking tussen overheden, (agrarische) ondernemers en vrijwilligers. Het verrijken van het recreatieve wandelnetwerk is in lijn met door de gemeenteraad geformuleerde ambities in het Raadsprogramma 2022 – 2026. Daarin staat dat Teylingen een welvarende en toekomstbestendige gemeente wil zijn met aantrekkelijke recreatiegebieden voor inwoners. Om dat te bereiken wordt ook nadrukkelijk het belang van samenwerking met de regio genoemd. Ook is de raad van Teylingen het er collectief over eens dat vergroening van de leefomgeving een gezamenlijke ambitie moet zijn.
  In dit initiatiefvoorstel staan vier voorstellen uiteengezet om wandelen in- en rondom Teylingen aantrekkelijker te maken. In de daaropvolgende financiële paragraaf wordt een voorstel gedaan voor dekking van de plannen. Dit initiatiefvoorstel sluit af met vijf besluitpunten, die ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Teylingen worden voorgelegd.


  Besluitpunten
  Met het initiatiefvoorstel vraagt de fractie van D66, de gemeenteraad van Teylingen te besluiten:

  1. Het uitvoeren van een grondig onderzoek naar potentiële nieuwe wandelroutes in- en rondom Teylingen, waarin ook de 'missing links’ in kaart worden gebracht.
  2. De gemeente Teylingen treedt op als katalysator van heropening van het bestaande samenwerkingsverband tussen onze gemeente, aangrenzende gemeenten en de provincie Zuid-Holland, ten behoeve van realisatie van gemeentegrensoverschrijdende wandelroutes.
  3. De gemeente Teylingen treedt op als katalysator voor het regionale gesprek over mogelijke herijking van de bestaande boerenlandovereenkomst.
  4. Het instellen van een participatief proces met inwoners ten behoeve van inventarisatie van wensen en behoefte voor uitbreiding van het wandelnetwerk en inventarisatie van hiervoor reeds bestaande initiatieven of plannen van inwoners of organisaties.
  5. Het college op te dragen om op basis van de uitkomsten uit het onderzoek en participatietraject een uitgewerkt plan voor nieuwe wandelroutes te maken, inclusief kostenbegroting en dekkingsvoorstel, en dit voor 1 november 2024 aan de raad voor te leggen.


  Updates

  • Op 26 maart 2024 heeft het college een reactie gegeven op het initiatiefvoorstel, zie bijgaand.
   Besproken tijdens de commissie DEB van 15 mei 2024. De wethouder is gevraagd met informatie te komen over de haalbaarheid van het voorstel en hoe de andere gemeenten tegenover het voorstel staan.
  • Op 25 mei heeft het college de vragen uit de commissie DEB van 15 mei 2024 beantwoord, zie bijgaand.
  • Aangepast initiatiefvoorstel op basis van het bericht van het college van 25 mei: "Het college geeft in haar bericht aan dat de uitvoeringstijd vermoedelijk twee jaar is. Om die reden heb ik een besluitpunt van mijn voorstel aangepast. De uitwerkingstermijn die het plan nu vergt is einde van deze collegeperiode. Hiermee wordt mijn voorstel in lijn gebracht met het college-advies."

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie Progressief Teylingen (1)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie VVD (5)

  Besluit

  1. Het uitvoeren van een grondig onderzoek naar potentiële nieuwe wandelroutes in- en rondom Teylingen, waarin ook de 'missing links’ in kaart worden gebracht.
  2. De gemeente Teylingen treedt op als katalysator van heropening van het bestaande samenwerkingsverband tussen onze gemeente, aangrenzende gemeenten en de provincie Zuid-Holland, ten behoeve van realisatie van gemeentegrensoverschrijdende wandelroutes.
  3. De gemeente Teylingen treedt op als katalysator voor het regionale gesprek over mogelijke herijking van de bestaande boerenlandovereenkomst.
  4. Het instellen van een participatief proces met inwoners ten behoeve van inventarisatie van wensen en behoefte voor uitbreiding van het wandelnetwerk en inventarisatie van hiervoor reeds bestaande initiatieven of plannen van inwoners of organisaties.
  5. Het college op te dragen om op basis van de uitkomsten uit het onderzoek en participatietraject een uitgewerkt plan voor nieuwe wandelroutes te maken, inclusief kostenbegroting en dekkingsvoorstel, en dit voor 1 november 2024 aan de raad voor te leggen.
  00:29:54 - 00:30:47 - Carla Breuer
  00:30:47 - 00:31:18 - Ruben Kroeze
  00:31:19 - 00:31:38 - Carla Breuer
  00:31:53 - 00:31:54 - Carla Breuer
  00:31:54 - 00:35:14 - Ruben Kroeze
  00:35:14 - 00:35:22 - Carla Breuer
  00:35:34 - 00:35:35 - Paul Witteman
  00:35:35 - 00:35:37 - Carla Breuer
  00:35:37 - 00:36:17 - Paul Witteman
  00:36:18 - 00:36:36 - Carla Breuer
  00:36:36 - 00:37:45 - Kardien de Werker
  00:37:45 - 00:37:59 - Carla Breuer
  00:38:15 - 00:38:38 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:38:39 - 00:38:45 - Carla Breuer
  00:38:56 - 00:38:57 - Carla Breuer
  00:38:57 - 00:42:26 - Milan Schenk
  00:42:26 - 00:42:31 - Carla Breuer
  00:42:56 - 00:42:57 - Carla Breuer
  00:42:57 - 00:43:53 - Joep Derksen
  00:43:55 - 00:44:13 - Carla Breuer
  00:44:13 - 00:44:46 - Martijn van Duijvenbode
  00:44:47 - 00:45:00 - Carla Breuer
  00:45:00 - 00:46:29 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:46:30 - 00:46:42 - Carla Breuer
  00:46:42 - 00:48:09 - Anja Schrage
  00:48:10 - 00:48:28 - Carla Breuer
  00:48:28 - 00:50:09 - Heleen Hooij
  00:50:09 - 00:50:17 - Carla Breuer
  00:50:17 - 00:50:27 - Kardien de Werker
  00:50:27 - 00:50:47 - Heleen Hooij
  00:50:48 - 00:51:00 - Kardien de Werker
  00:51:00 - 00:51:01 - Heleen Hooij
  00:51:01 - 00:51:02 - Carla Breuer
  00:51:02 - 00:51:09 - Heleen Hooij
  00:51:12 - 00:51:36 - Carla Breuer
  00:51:36 - 00:52:06 - Ruben Kroeze
  00:52:07 - 00:52:14 - Carla Breuer
  00:52:14 - 00:52:50 - Kardien de Werker
  00:52:51 - 00:53:39 - Carla Breuer
  00:53:39 - 00:53:42 - Marjoleine van Egeraat
  00:53:42 - 00:54:24 - Carla Breuer
 20. 20

  [Doel: besluitvormend]
  Het bestuur van de werkorganisatie HLTsamen stelt voor de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen (GR HLTsamen) aan te passen conform de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Aanpassing is ook nodig in verband met de beoogde wijziging in de managementstructuur van de werkorganisatie HLTsamen. De gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen zijn in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op het ‘ontwerp Besluit tot 2e wijziging van de GR HLTsamen’. De gemeenteraad van Teylingen heeft een zienswijze ingediend, zie het raadsbesluit (link) van 1 februari 2024.


  Naar aanleiding van de ingediende zienswijze op het concept-Besluit 2e wijziging GR HLTsamen is de datum van de eerstvolgende evaluatie gewijzigd van 2030 in 2028. De zienswijze voor het wijzigen van artikel 15a ‘Zienswijzen’ is niet overgenomen.


  De raad wordt gevraagd om;
  1. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het ‘Besluit tot 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen’.


  Besproken in de commissie DEB van 15 mei 2024. Fracties willen zich nog beraden over de motivatie van het HLT-bestuur om de zienswijze deels te verwerken. Gesproken is o.a. over de wijze van besluitvorming, de werkbaarheid en mogelijkheden om zienswijzen in te dienen.


  Motie Zienswijze procedure HLTsamen
  Indieners: PvdA, Trilokaal
  Mede-indieners: GroenLinks, CDA, PvT, D66, Progressief Teylingen, ChristenUnie,

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  1. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het ‘Besluit tot 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen’.

  Dhr. Schenk geeft een stemverklaring bij de motie.

  Moties

  Onderwerp
  Motie zienswijze procedure HLTsamen (PvdA, Trilokaal)
  00:53:52 - 00:54:24 - Carla Breuer
  00:54:29 - 00:55:39 - Paul Witteman
  00:55:40 - 00:56:02 - Carla Breuer
  00:56:02 - 00:56:11 - Bart van der Ploeg
  00:56:11 - 00:56:17 - Carla Breuer
  00:56:17 - 00:56:22 - Dion Piket
  00:56:22 - 00:56:23 - Carla Breuer
  00:56:23 - 00:56:26 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:56:26 - 00:56:54 - Carla Breuer
  00:56:54 - 00:59:27 - Milan Schenk
  00:59:28 - 00:59:44 - Carla Breuer
  00:59:57 - 01:00:23 - Joep Derksen
  01:00:26 - 01:00:43 - Carla Breuer
  01:00:43 - 01:01:27 - Carmen van Velzen
  01:01:29 - 01:01:35 - Carla Breuer
  01:01:35 - 01:01:50 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:01:50 - 01:01:57 - Carla Breuer
  01:01:57 - 01:02:02 - Anja Schrage
  01:02:02 - 01:02:15 - Carla Breuer
  01:02:26 - 01:02:30 - Carla Breuer
  01:02:30 - 01:03:50 - Marlies Volten
  01:03:50 - 01:03:54 - Carla Breuer
  01:03:54 - 01:04:12 - Joep Derksen
  01:04:12 - 01:04:13 - Marlies Volten
  01:04:13 - 01:04:14 - Carla Breuer
  01:04:14 - 01:05:02 - Marlies Volten
  01:05:02 - 01:05:03 - Carla Breuer
  01:05:03 - 01:05:17 - Paul Witteman
  01:05:17 - 01:05:19 - Carla Breuer
  01:05:19 - 01:05:39 - Marlies Volten
  01:05:39 - 01:06:20 - Marlies Volten
  01:06:20 - 01:07:13 - Carla Breuer
  01:07:13 - 01:07:17 - Marjoleine van Egeraat
  01:07:17 - 01:07:50 - Carla Breuer
  01:07:50 - 01:07:52 - Marjoleine van Egeraat
  01:07:52 - 01:07:59 - Carla Breuer
  01:07:59 - 01:08:19 - Milan Schenk
  01:08:21 - 01:08:22 - Carla Breuer
  01:08:22 - 01:08:26 - Marjoleine van Egeraat
  01:08:26 - 01:09:19 - Carla Breuer
 21. 21

  Indiener(s): CDA
  Mede-indienders: FVD, PvdA, GroenLinks, Progressief Teylingen, ChristenUnie


  Behandeling commissie Ruimte 14 mei 2024
  Indiener overweegt na bespreking in de commissie de formulering van de motie aan te passen.


  Bespreekpunten:

  • Behoefte van bewoners, merendeel wil permanent wonen. Sociale samenhang bewoners.
  • Precedentwerking en gelijkheid andere parken
  • Planschade-risico?
  • Extra aanspraken op gemeentelijke voorzieningen
  • Oplossing woonprobleem, krappe woningmarkt
  • Behoefte aan recreatieve bestemming Warmond
  • Is er nog wel/niet economisch en toeristisch perspectief
  • (On)mogelijkheden persoonsgebonden beschikking, precedentwerking, versnippering in geldende regimes bewoners.
  • Dilemma: maak je keuze voor woonwijk of 'uitsterfbeleid' via persoonsgebonden beschikking.
  • Waardevermeerdering bij bestemmingswijziging en verevening maatschappelijke meerwaarde.
  • Belang van duidelijkheid voor bewoners
  • Provincie is terughoudend om permanente bewoning toe te staan
   Toelichting:
   Het CDA wil in de cie Ruimte een motie bespreken om permanente bewoning in bungalowpark Watertuin mogelijk te maken, conform de ruimte die de nieuwe omgevingswet biedt en de aangenomen motie van Tweede Kamerlid De Groot. Deze motie heeft de weg vrij gemaakt voor een meer flexibele aanpak van transformatie van recreatiewoningen naar reguliere woningen.

  Gevraagd besluit:


  Verzoekt het college,

  • om op de kortst mogelijke termijn in overleg te treden met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met de inzet helderheid te krijgen over de mogelijkheid van permanente bewoning op recreatiepark Watertuin;
  • daarbij te wijzen op de uitspraken van Provinciale Staten die pleiten voor een permanente bewoning van recreatieparken in onder andere de gemeente Nieuwkoop;
  • tevens in dat gesprek te betrekken dat het landelijk beleid van het demissionaire kabinet, alsmede het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen permanente bewoning van recreatieparken mogelijk wil maken;
  • de Raad over de voortgang en uitkomsten van dit overleg te informeren,

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Progressief Teylingen (1)
  tegen
  Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5)

  Moties

  Onderwerp
  Motie permanent wonen Watertuin
  01:26:32 - 01:27:06 - Carla Breuer
  01:27:06 - 01:30:27 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:30:29 - 01:30:34 - Carla Breuer
  01:30:47 - 01:30:48 - Carla Breuer
  01:30:48 - 01:33:12 - Marlies Volten
  01:33:15 - 01:33:24 - Carla Breuer
  01:33:31 - 01:33:34 - Paul Witteman
  01:33:34 - 01:33:35 - Carla Breuer
  01:33:35 - 01:33:57 - Paul Witteman
  01:33:57 - 01:34:14 - Carla Breuer
  01:34:14 - 01:35:01 - Stefanie de Voogd
  01:35:01 - 01:35:05 - Carla Breuer
  01:35:05 - 01:35:09 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:35:09 - 01:35:10 - Carla Breuer
  01:35:10 - 01:35:25 - Stefanie de Voogd
  01:35:28 - 01:35:30 - Carla Breuer
  01:35:30 - 01:35:40 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:35:40 - 01:35:41 - Carla Breuer
  01:35:41 - 01:35:59 - Stefanie de Voogd
  01:36:00 - 01:36:01 - Carla Breuer
  01:36:01 - 01:36:21 - Milan Schenk
  01:36:21 - 01:36:22 - Carla Breuer
  01:36:22 - 01:36:31 - Stefanie de Voogd
  01:36:32 - 01:36:33 - Carla Breuer
  01:36:33 - 01:36:43 - Milan Schenk
  01:36:43 - 01:36:45 - Carla Breuer
  01:36:45 - 01:36:47 - Stefanie de Voogd
  01:36:47 - 01:36:53 - Carla Breuer
  01:37:04 - 01:37:05 - Carla Breuer
  01:37:05 - 01:37:50 - Ruben Kroeze
  01:37:51 - 01:38:08 - Carla Breuer
  01:38:08 - 01:39:32 - Dion Piket
  01:39:33 - 01:39:48 - Carla Breuer
  01:39:48 - 01:40:40 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:40:40 - 01:40:55 - Carla Breuer
  01:40:55 - 01:42:00 - Milan Schenk
  01:42:00 - 01:42:09 - Carla Breuer
  01:42:09 - 01:43:20 - Joep Derksen
  01:43:21 - 01:43:23 - Carla Breuer
  01:43:23 - 01:43:26 - Milan Schenk
  01:43:26 - 01:43:46 - Joep Derksen
  01:43:46 - 01:43:48 - Carla Breuer
  01:43:48 - 01:43:55 - Joep Derksen
  01:43:55 - 01:43:56 - Carla Breuer
  01:43:56 - 01:44:12 - Joep Derksen
  01:44:12 - 01:44:13 - Carla Breuer
  01:44:13 - 01:44:58 - Joep Derksen
  01:44:58 - 01:45:32 - Carla Breuer
  01:45:32 - 01:47:27 - Fons Welters
  01:47:27 - 01:47:46 - Carla Breuer
  01:47:46 - 01:48:35 - Anja Schrage
  01:48:35 - 01:48:37 - Carla Breuer
  01:48:37 - 01:49:01 - Joep Derksen
  01:49:01 - 01:49:05 - Carla Breuer
  01:49:06 - 01:49:56 - Anja Schrage
  01:49:57 - 01:50:18 - Carla Breuer
  01:50:19 - 01:52:22 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:52:22 - 01:52:26 - Carla Breuer
  01:52:26 - 01:53:12 - Stefanie de Voogd
  01:53:12 - 01:53:13 - Carla Breuer
  01:53:13 - 01:54:12 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:54:12 - 01:54:15 - Carla Breuer
  01:54:15 - 01:54:25 - Stefanie de Voogd
  01:54:26 - 01:54:27 - Carla Breuer
  01:54:28 - 01:54:49 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:54:49 - 01:54:50 - Carla Breuer
  01:54:50 - 01:55:23 - Milan Schenk
  01:55:23 - 01:55:27 - Carla Breuer
  01:55:27 - 01:55:37 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:55:37 - 01:55:49 - Carla Breuer
  01:55:49 - 01:55:57 - Joep Derksen
  01:55:57 - 01:55:58 - Carla Breuer
  01:55:58 - 01:56:11 - Joep Derksen
  01:56:13 - 01:56:26 - Carla Breuer
  01:57:53 - 01:58:50 - Carla Breuer
  01:58:50 - 01:58:55 - Marjoleine van Egeraat
  01:58:55 - 01:59:51 - Carla Breuer
 22. 22

  Indiener: Trilokaal
  Mede-indiener: CDA, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor Teylingen


  Verzoekt het college;
  - Om uiterlijk 1 juli 2024 een tijdelijk openbaar toilet te realiseren (bijvoorbeeld een Dixi en/of een toiletkruis) voor tijdens het watersportseizoen in Park Groot Leerust, tot het moment dat er een vast openbaar toilet is gerealiseerd.
  - Deze kleine uitgave te bekostigen vanuit het werkbudget recreatie en toerisme
  - Met een voorstel te komen voor onderhoud dat door omwonenden en ondernemers gesteund wordt.


  Besproken in de cDEB van 15 mei 2024. De motie gaat ter stemming naar de raad, tenzij de raadsmemo nog aanleiding geeft tot bespreking of aanpassing van de motie.


  [update 30-05]
  Dictum is gewijzigd.

  Moties

  Onderwerp
  Motie 'Tijdelijk openbaar toilet Park Groot Leerust' (Trilokaal)

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsmemo Motie toilet beantwoording
  01:59:13 - 01:59:51 - Carla Breuer
  01:59:51 - 02:01:15 - Martijn van Duijvenbode
  02:01:20 - 02:01:45 - Carla Breuer
  02:01:45 - 02:02:32 - Marlies Volten
  02:02:33 - 02:02:35 - Carla Breuer
  02:02:35 - 02:02:55 - Joep Derksen
  02:02:55 - 02:02:56 - Carla Breuer
  02:02:56 - 02:03:15 - Marlies Volten
  02:03:17 - 02:03:36 - Carla Breuer
  02:03:36 - 02:03:48 - Paul Witteman
  02:03:49 - 02:03:55 - Carla Breuer
  02:04:00 - 02:04:10 - Paul Witteman
  02:04:16 - 02:04:48 - Kardien de Werker
  02:04:49 - 02:04:57 - Carla Breuer
  02:05:05 - 02:05:54 - Bart van der Ploeg
  02:05:55 - 02:06:07 - Carla Breuer
  02:06:07 - 02:06:50 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:06:52 - 02:06:57 - Carla Breuer
  02:07:05 - 02:07:07 - Carla Breuer
  02:07:07 - 02:09:11 - Milan Schenk
  02:09:11 - 02:09:16 - Carla Breuer
  02:09:23 - 02:09:24 - Carla Breuer
  02:09:24 - 02:10:18 - Joep Derksen
  02:10:19 - 02:10:37 - Carla Breuer
  02:10:48 - 02:10:50 - Carla Breuer
  02:10:50 - 02:12:18 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:12:18 - 02:12:30 - Carla Breuer
  02:12:30 - 02:13:45 - Anja Schrage
  02:13:46 - 02:14:10 - Carla Breuer
  02:14:12 - 02:14:13 - Carla Breuer
  02:14:13 - 02:15:06 - Marlies Volten
  02:15:08 - 02:15:10 - Carla Breuer
  02:15:10 - 02:15:39 - Joep Derksen
  02:15:39 - 02:15:40 - Carla Breuer
  02:15:40 - 02:15:44 - Joep Derksen
  02:15:44 - 02:16:16 - Marlies Volten
  02:16:17 - 02:16:38 - Carla Breuer
  02:16:38 - 02:16:58 - Martijn van Duijvenbode
  02:16:59 - 02:17:00 - Carla Breuer
  02:17:00 - 02:17:07 - Joep Derksen
  02:17:09 - 02:18:37 - Carla Breuer
 23. 23

  [motie]
  Indieners: Forum voor Democratie
  Mede-indieners:


  Roept het college op


  - Niet over te gaan tot het geven van de opdracht voor het plaatsen van het beeld en geen omgevingsvergunning aan te vragen en daarmee de voorgenomen plaatsing terug te draaien;


  - In samenspraak met de omwonenden tot de keuze voor een breed gedragen, ander kunstwerk te komen, al dan niet tot een andere invulling van de open ruimte in park Molentocht te komen;

  Besluit

  De motie wordt doorverwezen naar de commissie welzijn van 10 juni.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Kunstwerk Park Molentocht

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Participatie nota ‘Kunst in de buitenruimte van Teylingen’ en kunst Molentochtpark
 24. 24

  [Motie]


  Indieners: Partij voor Teylingen, GroenLinks
  Mede-indieners: ChristenUnie


  Roepen het college op:


  om nog in 2024 met een voorstel te komen voor het opzetten van een ‘Maak van je huiskat een thuiskat’ campagne en deze campagne voorafgaand aan het broedseizoen 2025 uit te voeren,


  [Update 13 05 2024]
  Dictum is gewijzigd.

  Besluit

  De motie is afgevoerd.

  Moties

  Onderwerp
  Motie Maak van je huiskat een thuiskat (Partij voor Teylingen en GroenLinks)
 25. 25

  Indiener: Trilokaal
  Mede-indieners: Progressief Teylingen en partij voor Teylingen


  [Update 25-04]
  Dictum is gewijzigd.


  Verzoekt het college
  - om elke 6 maanden een raadsmemo te sturen, waarna de raad met elkaar in gesprek kan over de situatie rondom de Wilhelminalaan;
  - hier zaken zoals parkeerdruk, (verkeers)veiligheid en woonmilieu van omwonenden en de gehuisveste Oekraïners in mee te nemen. Zodat, indien nodig, de raad hierop kan bijsturen;
  - om een informatienummer in te stellen voor inwoners en de meldingen mee te nemen in de bovengenoemde periodieke raadsmemo.


  De motie is behandeld in de raadsvergadering van 25 april. Wegens het staken van de stemmen (12 stemmen voor en 12 stemmen tegen) is de motie doorgeschoven naar deze raadsvergadering. In artikel 32 van de Gemeentewet is aangegeven dat, tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij het staken van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend (lid 4). Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het vierde lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen (lid 5).

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Progressief Teylingen (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (1), Fractie PvdA (1)

  Moties

  Onderwerp
  Evaluatie opvang Oekraïners (Trilokaal)
  00:28:07 - 00:29:27 - Carla Breuer
  00:29:27 - 00:29:31 - Marjoleine van Egeraat
  00:29:31 - 00:30:47 - Carla Breuer
 26. 26

  Toelichting motie:
  De fractie van de Partij voor Teylingen wordt in toenemende mate aangesproken door Teylingse woningzoekenden en hun ouders, die ons wijzen op de nadelige positie van deze groep. Door de voorrangsregeling van Statushouders worden hun kansen aanzienlijk verkleind en ontstaan er soms wachttijden van 10 jaar en langer. Dit geeft veel onnodige irritatie en is niet bevorderlijk voor het draagvlak voor vluchtelingen. Het bieden van urgentie kan in individuele gevallen nodig zijn, maar de indieners vinden het onverstandig en onrechtvaardig voor de inwoners van Teylingen om statushouders als groep per definitie voorrang op een permanente sociale huurwoning te bieden. In plaats daarvan is het beter om hen, conform de Huisvestingswet, onder te brengen in tijdelijke onderkomens, waarna ze net als alle andere inwoners de procedure kunnen volgen om via hureninhollandrijnland.nl in aanmerking te kunnen komen voor een permanent onderkomen.


  Gevraagd besluit:
  draagt het College op:
  • In overleg te gaan met de overige aangesloten gemeenten binnen Holland Rijnland om de huidige voorrangsregeling voor Statushouders voor permanente huisvesting per 1 januari 2025 te beëindigen en Statushouders vanaf die datum te huisvesten in andere passende en tijdelijke woonruimtes in afwachting van definitieve woonruimtes, waarbij de statushouders gelijke kansen krijgen als andere inwoners om via hureninhollandrijnland.nl in aanmerking te komen voor een permanente woning.


  Indiener: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:

  Besluit

  De motie wordt doorwezen naar de gezamenlijke commissie van 18 juni.

  Moties

  Onderwerp
  Ook zicht op voldoende huisvesting voor Teylingse woningzoekenden
 27. 27

  Indieners: VVD
  Mede-indieners: 


  Gevraagd besluit:
  Roept het college op om:

  • Met de Kopgroep Centrumplan Voorhout verkeersproeven uit te werken met als doel te onderzoeken wat het effect is van verkeersbeperkende maatregelen op het aantal verkeersbewegingen en de verkeersbeleving in het centrum van Voorhout, waarbij in ieder geval wordt gekeken naar minder verstrekkende verkeersbeperkende maatregelen dan beschreven in het huidige voorkeursscenario.
  • De uitgewerkte verkeersproeven zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen om het hiervoor genoemde doel te bereiken en achteraf een evaluatie uit te voeren met belanghebbenden.
  • De resultaten en evaluatie terug te koppelen naar de Kopgroep Centrumplan Voorhout en de gemeenteraad.
  • De resultaten, evaluatie en de reactie van de Kopgroep Centrumplan Voorhout en de gemeenteraad mee te nemen in de uitvoering van het centrumplan Voorhout.

  Besluit

  De motie wordt doorverwezen naar de commissie ruimte van 11 juni.

 28. 28

  Besluit

  Motie doorverwezen naar de gezamenlijke commissie van 18 juni.

 29. 29

  Besluit

  De motie wordt doorverwezen naar de commissie ruimte van 11 juni.

 30. 30

  Besluit

  De motie wordt doorverwezen naar de commssie Ruimte van 11 juni.

 31. 31
  Sluiting