Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 27 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

 4. 4
  Bepalen volgorde bij stemming
 5. 5
  Vragenkwartier (mondelinge vragen)
 6. 6

  Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, raadsgriffier. We ontvangen uw aanmelding en inspreektekst (richtlijn 600 woorden) bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.

 7. 7

  Het voorstel is de lijst van ingekomen stukken, zoals deze in de commissie welzijn, ruimte en DEB zijn besproken, conform vast te stellen in de raad.

 8. 8

  • Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  • Op de raadsagendaplanning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.
 9. 9
  H A M E R S T U K K E N
 10. 10

  [Besluitvormend]


  De Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk taken uit op het gebied van participatie, schuldhulpverlening, inburgering en Wmo. In een gemeenschappelijke regeling worden afspraken vastgelegd zoals de verdeling van kosten, de organisatiestructuur, de bevoegdheden van de betrokken partijen, en de wijze van besluitvorming. Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd (Wgr). Door de wijziging van de Wet is het nodig om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Eerder heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op deze wijzigingen. Nu vraagt het college aan de raad om toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.


  Besluit:
  1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek conform de tekst Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.


  Update 10-06-2024: Partij voor Teylingen heeft aangegeven tegen te zullen stemmen.

 11. 11

  [Besluitvormend]
  Op 1 juli 2022 is de Wgr gewijzigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken.
  De wijzigingen van de Wgr zijn onder te verdelen in drie categorieën:
  1. De versterking van de positie van raden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.
  2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor raden.
  3. Het verbeteren van de positie van raden met betrekking tot het functioneren van de Regeling.


  Besluit
  1. De zienswijze op het ontwerpbesluit tot 2e wijziging van de GR werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek, vast te stellen.

 12. 12

  [besluitvormend]


  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad van Teylingen het recht om een zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Het college stelt voor als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025.


  Besluit:

  1. ​​​​Als zienswijze aan het bestuur te laten weten, dat de raad instemt met de herziene begroting 2024 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-,Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
  2. ​Als zienswijze aan het bestuur te laten weten, dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-,Duin- en Bollenstreek (GR KDB).​

  Update 10-06-2024: Partij voor Teylingen heeft aangegeven tegen te zullen stemmen.

 13. 13

  [besluitvormend]


  Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 18 april 2024 de jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024-I en begroting 2025 aan de gemeenteraad gestuurd. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 42 en 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-I en de begroting 2025.


  Besluit:
  1. Als zienswijze aan het bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2024-I van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de conceptbrief
  2. Als zienswijze aan het bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de conceptbrief.


  Update 10-06-2024: Partij voor Teylingen heeft aangegeven tegen te zullen stemmen.

 14. 14

  [besluitvormend]


  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SO Zorg) de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025.


  Besluit:
  ​​​Als zienswijze aan het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemtmetde ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland,volgens de zienswijzebrief.​

 15. 15

  [Doel: besluitvormend]


  De raad wordt gevraagd om:

  1. De aanwijzing van de heer L.W. Koelman als Functionaris Gegevensbescherming met terugwerkende kracht tot 1 februari 2024 in te trekken;
  2. De heer J. Baan aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor de periode 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024;
  3. De heer T.F.M. Couprie met terugwerkende kracht tot 1 mei 2024 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming;
  4. Voortaan mandaat te verlenen aan het bestuur HLTsamen voor de aanwijzing van de Functionaris Gegevensbescherming;
 16. 16

  [Besluitvormend]
  Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) stuurt het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vuilafvoerbedrijf (VAB) Duin en Bollenstreek de 1e begrotingswijziging 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid voor 10 juni 2024 zienswijzen in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024. De voorlopige zienswijze wordt 13 juni 2024 ingediend bij het Algemeen Bestuur van het VAB.


  Omdat een deel van de verwerking sinds 1 januari 2024 door MeerVAB wordt uitgevoerd is in de begroting van de VAB hiervoor een begrotingspost opgenomen. Dit leidt niet tot wijzigingen voor de begroting van Teylingen.


  Besluit

  1. Als zienswijze aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek (VAB) te laten weten dat de raad instemt met de 1e begrotingswijziging 2024 VAB volgens bijgevoegd concept.
  2. De jaarrekening VAB 2023 ter informatie aan te nemen door de raad.
 17. 17

  [Besluitvormend]


  Klachtenafhandeling wordt een steeds actueler onderwerp in Teylingen. Inwoners komen steeds vaker inspreken over hoe hun klachten worden afgehandeld. Ook worden raadsleden steeds vaker benaderd door inwoners met klachten en de afhandeling daarvan. Bij wie moeten ze zijn en hoe verder? Omdat het onderwerp actueel en relevant is heeft de rekenkamer van Teylingen besloten om mee te doen aan het DoeMee-Onderzoek naar klachtenafhandeling. De conclusies een aanbevelingen staan beschreven in het rapport. Het college heeft in het bestuurlijk wederhoor positief gereageerd op de conclusies en aanbevelingen.


  Besluit

  1. De aanbevelingen uit de ‘rekenkamerbrief: landelijk DoeMee-onderzoek klachtbehandeling Teylingen’ over te nemen en het college te vragen:
   A. De inwoner centraal te zetten door te evalueren bij klachtindieners hoe zij de procedure hebben ervaren. Dit kan bijvoorbeeld via een telefonisch gesprek. Door een telefonisch gesprek krijgt de gemeente persoonlijk contact met de klachtindiener. Hierdoor voelt de inwoner zich gehoord en uit de evaluaties en ervaringen van klachtindieners kunnen lessen getrokken worden waarmee de organisatie de procedures kan verbeteren. Wanneer de evaluatie heeft plaatsgevonden is het van belang om de raad hierover periodiek te informeren. Informeer over de ervaring van indieners van klachten en de eventuele lessen die getrokken worden uit de wijze waarop de klachten worden behandeld. Zo heeft de raad goed zicht op hoe de klachtindiener het proces ervaart.
   B. Afspraken te maken met verbonden partijen. Twee van de drie onderzochte partijen geven inzicht in de wijze waarop klachten worden behandeld. Echter zijn hier geen eenduidige afspraken over gemaakt waardoor er geen garantie is dat verbonden partijen voldoende blijven rapporteren. Omdat verbonden partijen al op afstand staan, ontstaat het risico dat de raad zijn controlerende taak niet goed kan uitvoeren. Maak daarom eenduidige afspraken met verbonden partijen die een publieke taak uitvoeren en leg die vast in beleid. Op deze manier krijgt de gemeente voor elke verbonden partij zicht op het aantal klachten dat binnenkomt en hoe deze worden behandeld. Informeer hier periodiek de raad over.
  2. De aanbevelingen voor uitvoering in handen te stellen van het college.
  3. Het college te verzoeken over de implementatie van de aanbevelingen aan de gemeenteraad te rapporteren voor 27 juni 2025.

  Bijzonderheden

  • Dhr. Haven geeft bij aanvang een korte toelichting vanuit de Rekenkamer.
 18. 18

  [Besluitvormend]
  Het bestuur van HLTsamen heeft de Ontwerpbegroting 2025 vastgesteld en heeft deze begroting bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting.


  De gemeentelijke bijdrage van Teylingen stijgt in 2025 ten opzichte van de begroting 2024 met ca. € 1,2 mln. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de loon- en prijsbijstellingen op basis van het financieel kader gemeenschappelijke regelingen (FKGR).


  Besluit
  1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens de zienswijzebrief.

 19. 19

  [Besluitvormend]
  Het bestuur van HLTsamen heeft de Voorlopige Jaarstukken 2023 HLTsamen vastgesteld. Financieel heeft HLTsamen in 2023 een positief resultaat van 1,8 miljoen gerealiseerd. Dit positieve resultaat is teruggegeven aan de gemeenten (Teylingen € 879.000). Als verklaring van het positieve resultaat vermeld HLTsamen dat de prognose van inhuurkosten in werkelijkheid lager is uitgevallen en vanuit het programma Grip op geld inzet is gepleegd op het versterken van inzicht, sturing en verantwoording op capaciteit (personeel en inhuur).


  Het HLT-bestuur biedt de Voorlopige Jaarstukken 2023 nu aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee in de definitieve vaststelling van de Jaarstukken 2023 HLTsamen. De definitieve vaststelling vindt 1 juli 2024 plaats. De jaarstukken 2023 HLTsamen moet voor 15 juli 2024 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend.


  Besluit
  Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de voorlopige Jaarstukken 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

 20. 20

  [Besluitvormend]
  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.


  De begroting van Holland Rijnland conformeert zich aan de uitgangspunten die de werkgroep FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) voor de begroting 2025 heeft opgesteld. Voor Teylingen is de bijdrage aan de begroting €574.621. In de begroting is reeds 516.872,- euro opgenomen. Per saldo betreft het dus een stijging met 57.749,- euro.


  Besluit
  Als zienswijze aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens brief.


  Updates

  • 2 juni 2024: In de zienswijzebrief over de begroting 2025-2028 van Holland Rijnland stonden enkele tekstuele foutjes die ambtelijk gecorrigeerd zijn. Verzoek aan de raad is om de herziene brief te behandelen en vast te stellen.

  Uitkomst bespreking commissie DEB 12 juni
  Hamerstuk voor de raad. Commissie verzoekt de zinsnede "Houd u er rekening mee dat wij hier op een ander moment bij u op terug kunnen komen." aan te passen. De griffie zal dit verwerken in een technisch amendement.


  FVD geeft aan tegen te zullen stemmen.

 21. 21

  Toelichting
  De gemeente heeft op 7 april 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van Van Noort Hyacinten voor het slopen en terugbouwen van bedrijfsbebouwing op het bedrijfsperceel Loosterweg 57/57A in Voorhout. Sindsdien is het nodig geweest om enkele keren de beslistermijn op te schorten vanwege wijzigingen aan het plan, indienen van aanvullende gegevens en aanpassen van milieuonderzoeken.
  Het verzoek houdt in dat er ca. 2700 m2 aan verouderde (rol)kassen en overige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt tegenover ca. 2700 m2 nieuwe kas en bedrijfshal. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd als aanbouw tegen de al bestaande bedrijfsbebouwing op het perceel nummer 57.


  Gevraagd besluit
  1. Op basis van artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5, eerste lid Bor te verklaren, conform de 'verklaring van geen bedenkingen', in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 7 april 2021 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop en nieuwbouw van bedrijfsbebouwing.


  2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen definitief vast te stellen als er geen zienswijzen zijn ontvangen op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning.

 22. 22

  Toelichting
  De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 opgesteld. Op. Op grond van art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de ODWH de begroting en meerjarenraming naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat deze de gelegenheid krijgen de zienswijzen in te dienen. De begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 is de meerjarige uitwerking van de financiën voor de door de ODWH te voeren programma’s. Voor de begroting 2025 zijn de kadernota, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 maart 2024, en de regelgeving in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de belangrijkste speerpunten.


  Gevraagd besluit

  1. Als zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad aandacht vraagt voor de financiële positie van de gemeente Teylingen en verzoekt, zolang de bezuinigingsmogelijkheden niet volledig in beeld zijn, de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Teylingen in de (ontwerp)begroting 2025 te baseren op de uren in het Dienstplan 2023.
 23. 23

  Toelichting
  Het project Bloementuin betreft de realisatie van 88 woningen in het gebied dat is gelegen tussen Parklaan, Narcissenlaan, Gladiolenstraat en Mondriaanlaan in Sassenheim. Voor het project is een gemeentelijke grondexploitatie opgesteld omdat de gemeente eigenaar was van de gronden in het gebied en het initiatief heeft genomen om te komen tot de ontwikkeling van woningbouw op de locatie. Een grondexploitatie moet volgens de actuele voorschriften van de commissie Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) jaarlijks worden herzien om een actueel financieel beeld van het project te waarborgen.


  Inmiddels zijn het bestemmingsplan en de voor het project benodigde omgevingsvergunningen volledig onherroepelijk en zijn de werkzaamheden in volle gang. De oplevering van de 32 sociale appartementen in plandeel A (Woonstichting Stek) is voorzien medio 2024. De oplevering van de 36 eengezinswoningen en 20 appartementen in plandeel B (BAM Wonen) vindt volgens de planning plaats gefaseerd plaats tot en met Q1 2025.


  M.u.v. 2022 (i.v.m. geen significante wijzigingen) is sinds 2020 jaarlijks een rapportage Grondexploitatie opgesteld.


  Gevraagd besluit

  1. De Rapportage Grondexploitatie Bloementuin 2024, d.d. 27 februari 2024 vast te stellen.
  2. De bijbehorende begrotingswijziging R4009 Actualisatie GREX Bloementuin vast te stellen.
 24. 24

  [Besluitvormend]
  Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf (VAB) Duin en Bollenstreek de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van Teylingen krijgt de gelegenheid voor 10 juni 2024 zienswijze(n) in te dienen op de ontwerpbegroting.


  In de begroting 2025 van het VAB wordt een bijdrage gevraagd aan Teylingen van €338.807. In de gemeentebegroting voor 2025 is een bedrag opgenomen van € 466.561. Het positiever verschil van € 127.754,- wordt opgenomen als mutatie bij de programmabegroting 2025. De daling in de bijdrage is te verklaren doordat er in de begroting 2025 rekening was gehouden met de ingebruikname en de bijbehorende lasten van het nieuwe overlaadstation. Echter is de nieuwbouw nog niet gestart en worden deze lasten verschoven naar het jaar 2026. Het gevolg hiervan voor de afvalstoffenheffing wordt meegenomen bij het bepalen van het nieuwe tarief bij de begroting 2025.


  Besluit
  1. Als zienswijze aan het VAB-bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek.


  Uitkomst bespreking commissie DEB van 12 juni
  Hamerstuk onder voorbehoud beantwoording technische vragen.

 25. 25

  Besluit:

  1. De geurverordening “Zijldijk 8, Warmond” gewijzigd vast te stellen ten opzichte van de ontwerpgeurverordening Zijldijk 8, Warmond”.
  2. Het bestemmingsplan “Zijldijk 10, Warmond” met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2023TEY01079-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan “Zijldijk 10, Warmond”.
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Uitkomst bespreking commissie Ruimte 19 juni: Hamerstuk tenzij. Progressief Teylingen en Forum voor Democratie nemen het mee terug naar de fractie.

 26. 26
  B E S P R E E K S T U K K E N
 27. 27

  Geheime stukken
  Op de bijlagen 2. en 3. is geheimhouding opgelegd door het college. Deze geldt ook voor de raad (totdat de raad deze opheft). De stukken zijn voor raadsleden beschikbaar via Sharepoint - Geheime Stukken.


  Toelichting
  Op 2 februari 2023 is besloten om de locatie Langeveld in Sassenheim verder te ontwikkelen. Voor de afronding van het tennispark STV is ondertussen een andere oplossing gevonden. Dit betekent dat de volledige kavel Langeveld beschikbaar is voor woningbouw (bruto beschikbaar 33.000 m2). Ook besloot u af te wijken van de programmamix in het Woonprogramma Teylingen 2020-2024, omdat gebleken is dat er meer inspanning nodig is om middeldure huur en koop te realiseren in Teylingen. De voorgestelde verhouding sociaal-middelduur-vrije sector ligt nu op 31% sociaal, 56% middelduur en 13% vrij bouwprogramma.


  Wooncorporatie Stek is de gebiedsontwikkelaar van het gehele plan Langeveld. Hierdoor is het mogelijk om één stedenbouwkundig plan te maken. Wooncorporatie Stek is bereid om te onderzoeken of een combinatie is te maken met het bouwprogramma van de stichting Knarrenhof op Langeveld. De vrije sector woningen blijven onder regie van de gemeente.


  Op 21 mei heeft het college de Nota van Uitganspunten voor de locatie Langeveld vastgesteld. De planning die in deze Nota van Uitgangspunten wordt omschreven is ambitieus maar wordt mede haalbaar gemaakt door een zeer open en constructieve samenwerking tussen Stek en de gemeente waarvan ook deze Nota van Uitgangspunten de resultante van is. Het ministerie van BZK (in samenwerking met Fakton) is een groot voorstander van dergelijke open samenwerkingen en volgt de voortgang op de voet, o.a. door de pilot 'parallel plannen', om ook andere gemeenten hiervoor te inspireren. Deze Nota van Uitgangspunten vraagt om een breed bestuurlijk draagvlak (van zowel van de gemeente en als van STEK) zodat het projectteam de focus kan houden om binnen deze gestelde kaders gericht te kunnen bij sturen richting realisatie.


  Gevraagd besluit

  1. Voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie Langeveld een grondexploitatie vast te stellen met een negatief resultaat van €0,7 miljoen.
  2. Kennis te nemen van de nota van uitgangspunten Langeveld.
  3. Begrotingswijziging nummer R4011 vast te stellen.
  4. De geheimhouding op te heffen op de Grondexploitatie Langeveld én de Toelichting op de grondexploitatie Langeveld als het openbaar gebied van Langeveld is opgeleverd.

  Uitkomst bespreking commissie Ruimte 11 juni
  De commissie heeft geadviseerd om het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen. VVD is voornemens een amendement in te dienen.

 28. 28

  Toelichting
  In het overleg met NS, ProRail en de gemeente zijn in april 2024 de volgende gezamenlijke uitgangspunten (leidende principes) voor de integrale gebiedsontwikkeling benoemd:

  1. Om oog te blijven houden voor de verschillende ambities en belangen is het belangrijk om de toekomstige ontwikkelstappen die betrekking hebben op de stationslocatie integraal en in samenwerking met de verschillende gebiedspartners (gemeente, NS en ProRail) op te pakken. De gemeente is initiatiefnemer en treedt op als opdrachtgever en NS en ProRail zullen als samenwerkingspartner hun expertise inbrengen.
  2. In de huidige situatie biedt het gebied ruimte voor stationsfuncties, zoals ontvangstruimte, fietsparkeren, auto kiss & ride en park & ride. Functies die van belang zijn om ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden, zodat de regionale mobiliteitsfunctie van station Voorhout gewaarborgd blijft.
  3. We nemen daarom als uitgangspunt dat ontwikkelingen op de stationslocatie eventuele toekomstige structurele aanpassing van de overweg niet onmogelijk maken. (...).
  4. De stationslocatie is vanwege de centrale positie in Voorhout én de directe ligging aan het station een bijzondere plek. Het stationsgebied vormt de entree naar het centrum en gaat een substantiële bijdrage leveren aan de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum (en daarmee leefbaarheid van Voorhout). Dit betekent dat als je deze locatie ontwikkelt, dat je het dan goed wilt doen. Uitgangspunt is dan ook een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling en stationsomgeving.

  Voor de gemeente is het (vijfde) leidende principe om in gesprek te blijven met de Oranjevereniging en om in overleg met de Oranjevereniging naar een oplossing voor de jaarlijkse kermis in Voorhout te zoeken.  Insprekers:

  1. Voorzitter Oranje Vereniging Voorhout
  2. Voorzitter of vertegenwoordiger van de Nederlandse Kermisbond (NKB)


  Gevraagd besluit
  1. De stationslocatie Voorhout vast te stellen als integrale ontwikkellocatie (met NS en ProRail) en de planontwikkeling hiervoor te starten;
  2. In te stemmen met de vijf in het voorstel genoemde leidende principes voor de ontwikkeling van de stationslocatie Voorhout.  Uitkomst bespreking commissie Ruimte 11 juni
  De commissie heeft geadviseerd om het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen. De volgende onderwerpen zijn o.a. daarbij besproken; woningbouw, locatie kermis, ondertunneling spoorwegovergang, parkeren, sociale (huur)woning voor jongeren/starters en senioren en groen.


  Forum voor Democratie en Trilokaal met als mede-indiener Partij voor Teylingen zijn voornemens een amendement in te dienen.

 29. 29

  [Besluitvormend]


  Geheime stukken
  Op bijlage 1 is geheimhouding opgelegd door het college. Deze geldt ook voor de raad. De stukken zijn voor raadsleden beschikbaar via de Sharepoint omgeving.


  Context
  In de gemeente Teylingen wordt de wijk Nieuw Boekhorst gerealiseerd. In het verzorgingsgebied wordt een toename van circa 3.000 inwoners verwacht waardoor het aantal inwoners in Voorhout van 17.000 naar 20.000 inwoners stijgt. Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. De wijze waarop Teylingen uitvoering aan haar zorgplicht geeft ligt vast de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Gemeente Teylingen (hierna: de verordening). Gezien de zorgplicht voor onderwijshuisvesting en de verwachte bevolkingsaanwas heeft het college een verkenning uitgevoerd naar de capaciteit en (ruimtelijke) haalbaarheid van een onderwijs- en sportvoorziening in Nieuw Boekhorst. Op 20 april 2023 heeft de raad hiervoor voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Onze verkenning heeft geleid tot de uitwerking van 4 ontwikkelvarianten.  Besluit
  1. Bij het ontwerp en de realisatie van de school en de sportvoorziening in Nieuw
  Boekhorst uit te gaan van ontwikkelvariant 4 met:
  - een schoolgebouw van 2.000 m2 inclusief de eerste inrichting daarvan
  - een kinderdagverblijf van 200 m2
  - een sporthal met drie zaaldelen met elk een hoogte van 7 meter (afmeting: 3 x 15m x 32m x 7m)
  - een kantine en een beperkte tribune
  - maatschappelijke ruimten
  - energieneutrale -en circulaire uitvoering
  - twee multicourts in de buitenruimte
  - een optimale ruimtelijke inpassing
  2. Het krediet voor de voorzieningen onder beslispunt 1 vast te stellen op € 28.100.000,- inclusief btw.
  3. De dekking voor het deel afschrijvingskosten ter grootte van € 705.000,- ten laste
  brengen van de Algemene Reserve en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen
  met ingang van 2024 en het deel rentekosten ter grootte van € 405.000,- vanaf 2026
  ten laste te brengen van de exploitatie
  4. De afschrijvingskosten van € 705.000,- met ingang van de begroting 2027 te ramen en te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve
  5. De begrotingswijziging met kenmerk R 4005 vast te stellen
  6. De geheimhouding op de Raming – Bouwkundig en installaties – Haalbaarheidsstudie
  - Definitief op te heffen nadat de onderwijs- en sportvoorzieningen zijn opgeleverd


  Uitkomst bespreking gezamenlijke commissievergadering 18 juni
  De commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel als bespreekstuk te behandelen. Er zijn vragen over de verschillende dekkingsmogelijkheden. PvdA komt nog met een amendement.

 30. 30

  [Besluitvormend]
  De programmarekening laat zien hoe het geld van de gemeente is uitgegeven ten opzichte van wat er is begroot. Teylingen heeft in totaal 124,1 miljoen uitgegeven aan verschillende programma’s/thema’s (zie rekening in één oogopslag, pagina 5 van de programmarekening) Onderaan de streep is er een positief resultaat van 3,2 miljoen. Dit bedrag wordt in 2024 grotendeels ingezet (2,4 miljoen) om activiteiten die in 2023 zijn gestart verder af te ronden. Het restant van 0,8 miljoen wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.  Besluit

  1. De Programmarekening 2023 vast te stellen.
  2. Het resultaat voor bestemming van de Programmarekening 2023 te bepalen op € 3.206.000,-
  3. De budgetten, zoals opgenomen in bijlage 6 van de Programmarekening 2023, voor een nettobedrag van € 2.355.523,- over te hevelen naar 2024.
  4. Het resultaat voor bestemming minus het totaal van de netto overhevelingen te storten in de Algemene Reserve voor een bedrag van € 850.477,-.
  5. In te stemmen met de opgenomen rechtmatigheidsverantwoording.
  6. De bijgevoegde begrotingswijziging voor 2024 met nummer R4012 vast te stellen.


  Bijzonderheden

  • Het concept accountantsverslag is voor de raads- en burgerleden in te zien via iBabs. Het definitieve verslag volgt voorafgaand aan de raadsvergadering van 27 juni.
  • De concept jaarstukken en het concept accountantsverslag worden op 3 juni besproken met de auditcommissie. Het advies van de auditcommissie volgt kort daarna.

  Updates
  3 juni 2024: Het advies van de auditcommissie is toegevoegd.  Uitkomst bespreking commissie DEB 12 juni
  Bespreekstuk voor de raad. FVD kondigt een amendement aan voor een andere besteding van het resultaat van 850.000 euro in het kader van lastenverlichting. Daarnaast denkt FVD ook aan een motie om beter inzicht te krijgen in de kosten en baten van klimaat.


  N.B. De goedkeurende accountantsverklaring en het definitieve accountantsverslag volgen voor de raadsvergadering.

 31. 31

  Toelichting
  Op 25 december 2023 heeft Woonstichting Stek een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 40 (tijdelijke) sociale huurwoningen op de locatie Teylingerdreef, de plek van het voormalig baggerdepot en gelegen naast het vrachtwagenparkeerterrein in Voorhout.


  Het gaat om een project voor tijdelijke woningbouw voor 20 jaar, bedoeld om inwoners die met spoed een woning nodig hebben, (tijdelijk) een flexwoning te kunnen laten huren. Het bouwplan bestaat uit 40 sociale huurwoningen, verdeeld in 7 éénkamerwoningen, 23 tweekamer- en 10 driekamerappartementen, deels uit drie en deels uit twee lagen.


  De gronden waar het complex wordt gebouwd, zijn en blijven eigendom van de gemeente. De gemeentelijke gronden worden om niet beschikbaar gesteld aan Woonstichting Stek voor het realiseren van het plan. Bij besluit van 20 april 2023 heeft u voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden (en voor de plankosten) een (aanvullend) krediet beschikbaar gesteld.


  Omdat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, wordt de vergunningaanvraag aan de raad voorgelegd voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.


  Gevraagd besluit

  1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) te verklaren, overeenkomstig bijgaande ‘verklaring van geen bedenkingen’, in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 25 december 2023 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 40 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Teylingerdreef (ter plaatse van voormalig baggerdepot) in Voorhout.
  2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen of tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend.
  3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd wordt.

  Uitkomst bespreking commissie Ruimte 19 juni
  Bespreekstuk voor de raad. De VVD is voornemens een amendement in te dienen over de onderbouwing van de parkeerplekken. GroenLinks is voornemens een motie in te dienen.

 32. 32

  Indieners: VVD
  Mede-indieners:


  Link naar ingekomen stukken inwoners:
  Brief inwoner1- afsluiting Herenstraat (832)
  Brief inwoner2 - afsluiting Herenstraat (831, niet geanonimiseerd)


  Gevraagd besluit:
  Roept het college op om:

  • Met de Kopgroep Centrumplan Voorhout verkeersproeven uit te werken met als doel te onderzoeken wat het effect is van verkeersbeperkende maatregelen op het aantal verkeersbewegingen en de verkeersbeleving in het centrum van Voorhout, waarbij in ieder geval wordt gekeken naar minder verstrekkende verkeersbeperkende maatregelen dan beschreven in het huidige voorkeursscenario.
  • De uitgewerkte verkeersproeven zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen om het hiervoor genoemde doel te bereiken en achteraf een evaluatie uit te voeren met belanghebbenden.

  Uitkomst bespreking commissie Ruimte 19 juni
  De VVD houdt de motie aan. De fractie gaat in gesprek in met andere fracties over het dictum en zullen informeren of en hoe deze motie wordt ingediend.

 33. 33

  Indiener: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:


  Links naar ingekomen stukken inwoners:


  Brief inwoner1- afsluiting Herenstraat (832)
  Brief inwoner2 - afsluiting Herenstraat (831, niet geanonimiseerd)  Gevraagd besluit:
  Om de alternatieve ideeën en (ontwerp)plannen welke lokale ondernemers en inwoners zullen voorleggen aan het gemeentebestuur, daadwerkelijk mee te nemen als serieuze over te nemen ideeën en (ontwerp)plannen als uitvoering van het centrumplan voor de kern Voorhout.


  Uitkomst bespreking commissie Ruimte 19 juni
  De commissie adviseert de motie ter stemming tenzij te agenderen voor de raadsvergadering. De heer Derksen (Partij voor Teylingen) gaat in gesprek over zijn motie met de andere fracties. Hij overweegt samenwerking met andere fracties.

 34. 34

  Indiener: VVD
  Mede-indieners:


  Oproep tot:
  Verzoekt het college: 
  - gelet op deze ontwikkelingen met de gemeenten in de regio contact op te nemen om met elkaar te beraadslagen wat hiervan de effecten kunnen zijn naar de voorgenomen plannen tot opvangen van asielzoekers.
   - gelet op de te verwachten intrekking van de Spreidingswet, het onderzoek naar de locatiekeuze op grond van de Spreidingswet ‘on hold’ te zetten.


  Uitkomst bespreking gezamenlijke commissievergadering 18 juni
  De VVD staat ervoor open om het dictum te wijzigen.

 35. 35

  Indiener: PvdA
  Mede-indieners: GroenLinks, Trilokaal, D66


  In het raadsprogramma 'Samen maken we Teylingen' heeft de gemeenteraad een dilemma's geformuleerd. Een dilemma kan worden gezien als een bespreekpunt (fracties denken verschillend over het onderwerp). Over het dilemma van de Algemene Reserve is door een raadswerkgroep een startnotitie opgesteld. De startnotitie is opiniërend besproken in de commissie DEB van 10 april jl. Aan het einde van de bespreking is dhr. Witteman gevraagd om een voorzet te maken voor een motie over de algemene reserve. Uitgangspunt is een zo breed mogelijk gedragen motie conform uitkomst cDEB van april.


  Roept het college op:
  De nota reserves en voorzieningen te actualiseren waarbij wordt meegenomen:
  • De minimale omvang van de algemene reserve te stellen op 15 miljoen euro. Deze minimale omvang wordt jaarlijks getoetst. Deze minimale omvang is gebaseerd op de benodigde reserve voor het
  afdekken van de aanwezige risico’s en gewenste solvabiliteit van 20% (10 Aanwending Algemene Reserve miljoen euro), aangevuld met een buffer voor financiële tegenvallers (5 miljoen euro).
  • De aanwending van de algemene reserve gebeurt op basis van minimaal één van de volgende uitgangspunten:
  ▪ De aanwending moet rendement opleveren. Hierbij gaat het om financieel rendement, doordat het de toekomstige lasten verlaagt of dat het bijdraagt aan een zeker maatschappelijk rendement of maatschappelijke meerwaarde. In het tweede geval gaat vooral om een beleidsinhoudelijke toets en veel minder om een louter financiële toets.
  ▪ De aanwending verlaagt de toekomstige exploitatielasten. De aanwending heeft een verlaging van toekomstige exploitatielasten tot gevolg.
  ▪ De aanwending is een stimulans. De algemene reserve kan worden aangewend als stimulans voor investeringen die zonder die stimulans niet tot stand zouden komen, maar van waarde zijn omdat ze zich op (de lange) termijn weer terugverdienen. Voorbeelden zijn projecten met cofinanciering vanuit marktpartijen of andere overheden.
  ▪ De aanwending is een investering in duurzaamheid. Investeringen in duurzaamheid hebben in ieder geval een maatschappelijk rendement. Of het tegelijkertijd ook een financieel rendement heeft, hangt af van de aard van de investering. De algemene reserve zou kunnen worden aangewend als vliegwieleffect om dit type investeringen mogelijk te maken.


  En voldoet daarnaast ook het uitgangspunt:
  ▪ De aanwending is eenmalig. De aanwending heeft een éénmalig karakter. Uitgaven die een jaarlijks terugkeren kunnen geen beroep doen op de algemene reserve.


  Daarnaast wordt rekening gehouden met:
  ▪ De aanwending voorkomend uit wettelijke plichten krijgen prioriteit. Indien er in een, te voorziene, periode meerdere aanwendingen kunnen zijn die voldoen aan de genoemde uitgangspunten zal
  worden meegewogen of een investering voortvloeit uit wettelijke plichten of niet.  Updates

  • 5 juni 2024: definitieve motie is toegevoegd incl. vermelding indieners.
  • 3 juni 2024: motie is toegevoegd.

  Uitkomst commissie DEB
  Besproken in de commissie DEB van 12 juni 2024. Meerdere fracties kunnen zich vinden in een hoger bedrag voor de minimale omvang van de algemene reserve, bijvoorbeeld 20 miljoen. De indieners van de motie overwegen om de motie hierop aan te passen. Het CDA en de VVD willen de motie daarop terugnemen naar de fractie. De motie gaat ter stemming naar de raad, tenzij CDA en VVD bespreekpunten hebben.

 36. 36

  Indiener: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:
  Toelichting motie:
  De fractie van de Partij voor Teylingen wordt in toenemende mate aangesproken door Teylingse woningzoekenden en hun ouders, die ons wijzen op de nadelige positie van deze groep. Door de voorrangsregeling van Statushouders worden hun kansen aanzienlijk verkleind en ontstaan er soms wachttijden van 10 jaar en langer. Dit geeft veel onnodige irritatie en is niet bevorderlijk voor het draagvlak voor vluchtelingen. Het bieden van urgentie kan in individuele gevallen nodig zijn, maar de indieners vinden het onverstandig en onrechtvaardig voor de inwoners van Teylingen om statushouders als groep per definitie voorrang op een permanente sociale huurwoning te bieden. In plaats daarvan is het beter om hen, conform de Huisvestingswet, onder te brengen in tijdelijke onderkomens, waarna ze net als alle andere inwoners de procedure kunnen volgen om via hureninhollandrijnland.nl in aanmerking te kunnen komen voor een permanent onderkomen.


  Gevraagd besluit:
  Draagt het College op:
  • In overleg te gaan met de overige aangesloten gemeenten binnen Holland Rijnland om de huidige voorrangsregeling voor Statushouders voor permanente huisvesting per 1 januari 2025 te beëindigen en Statushouders vanaf die datum te huisvesten in andere passende en tijdelijke woonruimtes in afwachting van definitieve woonruimtes, waarbij de statushouders gelijke kansen krijgen als andere inwoners om via hureninhollandrijnland.nl in aanmerking te komen voor een permanente woning.


  Uitkomst bespreking gezamenlijke commissievergadering 18 juni: De commissie adviseert de motie ter stemming te agenderen in de raadsvergadering.

 37. 37

  [motie]
  Indieners: Forum voor Democratie
  Mede-indieners:


  Roept het college op


  - Niet over te gaan tot het geven van de opdracht voor het plaatsen van het beeld en geen omgevingsvergunning aan te vragen en daarmee de voorgenomen plaatsing terug te draaien;


  - In samenspraak met de omwonenden tot de keuze voor een breed gedragen, ander kunstwerk te komen, al dan niet tot een andere invulling van de open ruimte in park Molentocht te komen;

 38. 38

  Indieners: PvdA
  Mede-indieners:


  Insprekers:

  • Inwoner

  Gevraagd besluit:
  Verzoekt het college 

  • In overleg te gaan met de uitvoerder/ontwikkelaar en samen te bekijken op welke wijze tweezijdige verlichting aan de Bisschopslaan kan worden gerealiseerd op een wijze die past binnen het uitgangspunt: “het behoud en herstel van cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en architectuur”.
 39. 39
  Sluiting