Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

(1e deel - start 19 uur, vervolg op 6 februari 2024)

donderdag 1 februari 2024

19:00 - 23:01
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer
Toelichting

Wegens het grote aantal bespreekpunten start de raadsvergadering om 19 uur i.p.v. 20 uur.


Door de grote hoeveelheid bespreekpunten is een tweede avond nodig. U kunt per agendapunt zien welke punten worden doorgeschoven.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Aan de agenda toevoegen / afvoeren:

  1. Agendapunt 27: Verzoek van het Presidium is om het raadsvoorstel 'Aanpassing onderdelen tarieventabel afvalstoffenverordening Teylingen 2023' aan de agenda toe te voegen. Besluitvorming op 1 februari is wenselijk, zodat de wijziging nog kan worden meegenomen in de belastingaanslag van 2024. De PvdA verzoekt om het als bespreekstuk te agenderen voor vanavond. Bespreekpunten vanuit de PvdA zijn onduidelijkheid financiële impact en voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.
  2. Agendapunt 29: Dhr. Derksen (Partij voor Teylingen) verzoekt om de motie 'Ravijnjaar' aan de agenda toe te voegen en vanavond te behandelen. Urgentie: Begin februari de verkennende gesprekken worden afgerond tussen de huidige formerende partijen. Daarna wordt besloten óf er inhoudelijk wordt onderhandeld tussen deze vier partijen of dat men er niet uit kan komen. Op dat moment zal een nieuwe overlegronde plaatsvinden met de dan formerende partijen, waarbij direct over de inhoud gesproken wordt. Ongetwijfeld zal in de maand februari dan ook de mogelijke bezuiniging van 3 miljard euro aan de orde komen.
  3. Agendapunt 22: Dhr. Van den Nouland (CDA) verzoekt de raad om het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Boekenburglaan 61, Voorhout' van de agenda af te voeren en aan te houden totdat de privaatrechtelijke kwestie is beslecht.

  Omzetten naar bespreekstuk:

  1. Agendapunt 30: Dhr. Witteman (PvdA) stelt voor om het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Rijnsburgerweg 46A en 48, Voorhout' omzetten naar bespreekstuk. In het kader van de zorgvuldigheid is goed om de argumenten 'tegen' goed te benoemen.
  2. Agendapunt 16: Mevr. Van Velzen (Trilokaal): Het raadsvoorstel 'Zienswijze Geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen' was een 'hamerstuk tenzij'. Trilokaal heeft beantwoording gekregen over de opgenomen ICT kosten van de Raadsomgeving en daaruit is een amendement opgesteld. Hierdoor is het hamerstuk een bespreekstuk geworden.

  Doorverwijzen naar de commissie:

  1. Agendapunt 23: Dhr. Van den Nouland (CDA) verzoekt de motie Wandelpad (Partij voor Teylingen) door te verwijzen naar de commissie. De motie valt buiten het bestemmingsplan Nieuw Boekhorst en heeft ook meer raakvlakken met de inrichting van de buitenruimte.
  2. Agendapunt 28: Dhr. De Ruiter (VVD) verzoekt de motie Verkeersveiligheid horecaplein Sassenheim door te verwijzen naar de commissie i.v.m. zorgvuldige besluitvorming. Zie voor een verdere toelichting de beantwoording van technische vragen onder het desbetreffende agendapunt.

  Besluit

  Agenda is vastgesteld met de volgende aandachtspunten:
  1. Agendapunt 27 (Raadsvoorstel 'Aanpassing onderdelen tarieventabel afvalstoffenverordening Teylingen 2023') is toegevoegd aan de agenda. Deze wordt geagendeerd als bespreekstuk.
  2. Agendapunt 29 Motie 'Ravijnjaar' wordt doorverwezen naar de commissie DEB.
  3. Agendapunt 22: Bestemmingsplan Boekenburglaan 61, Voorhout
  Wordt afgevoerd van de agenda voor de periode van een half jaar of tot een nader te bepalen redelijke termijn. In deze periode kan meer duidelijkheid komen in een gerelateerde privaatrechtelijke kwestie.
  4. Agendapunt 30: 'Bestemmingsplan Rijnsburgerweg 46A en 48, Voorhout' wordt een bespreekstuk.
  5. Agendapunt 16: Zienswijze Geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen' wordt een bespreekstuk.
  6. Agendapunt 23: de motie Wandelpad (Partij voor Teylingen) blijft op de agenda. 
  7. Agendapunt 28: motie Verkeersveiligheid horecaplein Sassenheim blijft op de agenda.

 3. 3

  Besluit

  Conform vastgesteld.

 4. 4
  Bepalen volgorde bij stemming - 19:10
 5. 5

  Voor de continuïteit van besluitvorming en advisering van de raad is in de Gemeentewet de vervanging van de griffier geregeld. De raad regelt op basis van artikel 107, d, eerste lid en tweede lid de vervanging van de griffier. Hiermee worden aan de (plaatsvervangend) griffier bevoegdheden toegekend. De raad wordt gevraagd om mevrouw C.G.M. (Cecile) Bus aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Teylingen.

  Besluit

  1. Mevrouw C.G.M. Bus aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Teylingen.

 6. 6

  Dhr. Hidde Verhoeve, raadslid namens de VVD, heeft aangekondigd afscheid te nemen van de raad per 1 februari 2024.

 7. 7

  Voorstel is om de raadsleden dhr. Witteman (vz), mevr. Loos en dhr. Van der Ploeg te benoemen tot commissie van onderzoek geloofsbrieven voor de toelating van mevr. Heleen Steens (VVD). Onderzocht wordt o.a. of de kandidaat woonachtig is in de gemeente en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult. Na benoeming en advies van de commissie van onderzoek geloofsbrieven kan besluitvorming plaatsvinden over de toelating van mevr. Heleen Steens (VVD) als lid van de gemeenteraad van Teylingen.

  Besluit

  1. Mevrouw H.D.A. Steens-Stam toe te laten als raadslid.

 8. 8

  Ingediende vragen:

  1. Dhr. Schenk (FVD): Wat kan de gemeente Teylingen verwachten waar het gaat om de nieuwe asieldwangwet die gemeenten ertoe dwingt asielzoekers op te vangen? Kan het college met een procesvoorstel naar de raad komen omtrent hoe de raad te betrekken bij aankomende ontwikkelingen en besluiten voor Teylingen rondom de dwangwet?
  2. Dhr. Witteman (PvdA) over impact invoering Spreidingswet, zie bijgaand.
 9. 9

  Het voorstel is de lijst van ingekomen stukken, zoals deze in de commissie welzijn, ruimte en DEB zijn besproken, conform vast te stellen in de raad.

 10. 10

  • Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  • Op de raadsagendaplanning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.
 11. 11
  H A M E R S T U K K E N - 20:05
 12. 12

  Het Presidium heeft aan de benoemde commissievoorzitters gevraagd om onderling te bepalen wie in welke volgorde plaatsvervangend voorzitter van de raad wil worden. De uitkomst hiervan wordt via bijgaand raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. 


  De raad wordt gevraagd om mevr. Groenendal, dhr. Van der Ploeg en mevr. Loos te benoemen als respectievelijk 1e, 2e, 3e plaatsvervangend voorzitter van de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  1. De plaatsvervangend voorzitters van de raad te benoemen in de volgorde: raadslid Groenendal als 1e plv voorzitter, raadslid Van der Ploeg als 2e plv voorzitter en raadslid Loos als 3e plv-voorzitter;

 13. 13

  [besluitvormend]
  De Jeugdwet, die in januari 2015 in werking trad, legt de verantwoordelijkheid voor passende jeugdhulp bij gemeenten en stelt regels voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De plaatselijke regelgeving hierover in de vorm van de Verordening is in 2015 in werking getreden en in 2022 herzien. Op enkele punten is actualisering van de tekst nodig om ondanks de oplopende druk op de specialistische jeugdhulp, de kosten te kunnen blijven dragen en hulp beschikbaar te houden voor de jeugdigen die het nodig hebben.


  Update 12 januari 2024
  Naar aanleiding van eerder gestelde vragen door commissieleden is een document opgesteld met een nadere toelichting op de oorsprong/aanleiding en gewenste effecten van de verandering Verordening Jeugdhulp 2024.


  besluit:
  1. De Verordening Jeugdhulp Teylingen 2024 vast te stellen.  Forum voor Democratie en Partij voor Teylingen stemmen tegen dit voorstel

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (2), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (2), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Partij voor Teylingen (1)

  Besluit

  1. De Verordening Jeugdhulp Teylingen 2024 vast te stellen.

 14. 14

  Besluit:
  1. Een budget vrij te maken van € 582.000 voor de uitvoering van motie M5 met daarin de volgende concrete beslispunten:
  a. Eenmalig met ingang van het begrotingsjaar 2024 een budget
  van € 150.000,00 ter beschikking stellen uit de algemene reserve voor een regeling om inwoners te ondersteunen met een energietoeslag en dit te dekken door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve.
  b. Eenmalig met ingang van het begrotingsjaar 2024 een budget van
  € 432.000,00 ter beschikking stellen uit de algemene reserve voor de Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen 2024 (SEOT-regeling) waarvan € 400.000,00 als subsidieplafond en € 32.000,00 te reserveren voor de uitvoering en dit te dekken door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve.
  c. Bijgevoegde begrotingswijziging R4002 vast te stellen.


  1. De Nadere regels Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen 2024 ter kennisgeving aan te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  1. Een budget vrij te maken van € 582.000 voor de uitvoering van motie M5 met daarin de volgende concrete beslispunten:
  a. Eenmalig met ingang van het begrotingsjaar 2024 een budget
  van € 150.000,00 ter beschikking stellen uit de algemene reserve voor een regeling om inwoners te ondersteunen met een energietoeslag en dit te dekken door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve.
  b. Eenmalig met ingang van het begrotingsjaar 2024 een budget van
  € 432.000,00 ter beschikking stellen uit de algemene reserve voor de Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen 2024 (SEOT-regeling) waarvan € 400.000,00 als subsidieplafond en € 32.000,00 te reserveren voor de uitvoering en dit te dekken door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve.
  c. Bijgevoegde begrotingswijziging R4002 vast te stellen.

 15. 15

  [Doel: besluitvormend]


  De raad heeft op 29 juni 2023 besloten om het bestemmingsplan Vinkenbaan 2-4 te Warmond niet vast te stellen. Op 29 augustus 2023 heeft de initiatiefnemer van het plan een beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage 2). In het beroep wordt het ontbreken van een motivering van het besluit benoemd, waarmee niet wordt voldaan aan de wet (Awb art. 3:46). Het Presidium heeft in september besloten om de motivering op te laten stellen. De raad wordt gevraagd om de motivering te bekrachtigen en toe te voegen aan het raadsbesluit van juni.


  Updates

  • 31 januari: Dhr. Welters (Trilokaal) en dhr. De Ruiter (VVD) willen graag een stemverklaring geven.
   VVD, Trilokaal en de Partij voor Teylingen hebben aangegeven tegen dit voorstel te stemmen


  Directe link naar het raadsbesluit van 29 juni 2023: Agenda Teylingen - Gemeenteraad donderdag 29 juni 2023 20:00 - 23:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2)
  tegen
  Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Trilokaal (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  1. De ambtelijke weergave van overwegingen te bekrachtigen en als motivering toe te voegen aan het raadsbesluit van 29 juni 2023 m.b.t. het verwerpen van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Vinkenbaan 2-4 in Warmond.

 16. 16

  [besluitvormend]
  Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De primaire begroting 2024-2027 is opgesteld in het eerste kwartaal van het jaar 2023, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2024 van start gaat. In de tussenliggende periode zijn nieuwe besluiten genomen die van invloed zijn op de opgestelde begroting HLTsamen 2024-2027. In de begroting 2024 van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen staan verschillende opdrachten voor HLTsamen die nog verwerkt moesten worden in de begroting van HLTsamen.


  In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de aanpassingen op de begroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de bijstelling van de begroting indienen. In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen, artikel 20 lid 8, is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2024 van HLTsamen voorlopig vastgesteld en heeft deze nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden.  Besluit:

  1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de geactualiseerde begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen;
  2. De budgetten in de begroting 2024 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R404.


  Besproken in de commissie DEB van 17 januari 2024. Hamerstuk onder voorbehoud van beantwoording van de vragen uit de commissie. Trilokaal geeft voorafgaand aan de raadsvergadering aan of het een hamerstuk kan blijven. PVT en FVD zullen tegen stemmen.


  Amendement 'Zienswijze geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen – ICT kosten Raadsomgeving'
  Indieners: Trilokaal
  Mede-indieners: PvdA, Partij voor Teylingen

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV actualisatie begroting HLTsamen 2024 cDEB
 17. 17

  [Besluitvormend]


  Het regionaal beleidsplan vormt de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners, en is gericht op het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving. Het plan draagt bij aan de fysieke veiligheid van inwoners en zorgt voor een effectieve uitvoering van de taken van de veiligheidsregio.


  Besluit:
  1. aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te laten weten dat de raad instemt met het Regionaal Beleidsplan 2024 - 2027 conform bijgevoegde conceptbrief en daarbij het volgende aandachtspunt meegeeft: a. de raad wil tijdig geïnformeerd worden wanneer aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.


  Update 16 januari 2024:
  Technische aanpassing raadsvoorstel Regionaal Beleidsplan VRHM: onder het kopje ‘argumenten’ 1.1 stond onverhoopt de gemeente Lisse genoemd. Dit is aangepast naar Teylingen. De nieuwe versie is bijgesloten.


  Besproken in de commissie DEB van 17 januari 2024. Hamerstuk voor de raad. FVD beraadt zich of zij voor of tegen zullen stemmen.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (2), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te laten weten dat de raad instemt met het Regionaal Beleidsplan 2024 - 2027 conform bijgevoegde conceptbrief en daarbij het volgende aandachtspunt meegeeft: a. de raad wil tijdig geïnformeerd worden wanneer aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.

 18. 18

  In 2019 is het project 'Oneigenlijk gebruik gemeentegrond' gestart in de gemeente Teylingen. Het doel van dit project was om alle gevallen van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond in kaart te brengen en hier een passende (privaatrechtelijke) oplossing voor te zoeken. Deze oplossingen zijn veelal gevonden in het verkopen van de grond aan de feitelijke gebruikers, het erkennen van verjaring, het bevestigen van bestaande gebruiksafspraken of het beëindigen van het illegale gebruik. Hierdoor sluit het feitelijk gebruik weer aan op de (privaatrechtelijke) eigendomssituatie. In veel gevallen past het feitelijke gebruik echter niet binnen de ter plaatse geldende bestemming. Daarom is een bestemmingsplanprocedure in gang gezet, om zo de gronden met betrekking tot het project ‘Oneigenlijk gebruik gemeentegrond’ (daar waar noodzakelijk) te voorzien van een passende bestemming. Voorliggend bestemmingsplan legt dit gebruik planologisch vast.


  Update 8-1-2024:
  Per abuis is voor het adres Leeuwerikenlaan 11 in Voorhout de verbeelding niet op juiste wijze aangepast  op pagina 57 van de Verbeelding. De juiste versie is toegevoegd. Het gaat hier slechts om een kleine technische aanpassing, wel van belang voor de betreffende perceeleigenaar.++
  ++  Gevraagd besluit:

  1. de beantwoording van de zienswijzen in paragraaf 8.3.2 van de toelichting vast te stellen.
  2. het bestemmingsplan “Snippergroen Teylingen” met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2023TEY11003-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Snippergroen, Teylingen".

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  1. de beantwoording van de zienswijzen in paragraaf 8.3.2 van de toelichting vast te stellen.
  2. het bestemmingsplan “Snippergroen Teylingen” met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2023TEY11003-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Snippergroen, Teylingen".
 19. 19

  Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Als gevolg hiervan is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) noodzakelijk. Een aantal wijzigingen zijn van rechtswege, een aantal wijzigingen vereisen een keuze van de raad.


  Daarnaast betreft de wijziging de bestuurlijke vertegenwoordiging. Voortaan zal per deelnemer één bestuurder afgevaardigd worden in het Algemeen Bestuur in plaats van twee.  Gevraagd besluit:

  1. In te stemmen met de zienswijze op de Ontwerpregeling 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland.
  2. De brief waarin de zienswijze op de Ontwerpregeling 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland is opgenomen, vast te stellen.

  Besproken in de commissie Ruimte van 23 januari 2024. De Partij voor Teylingen heeft aangegeven tegen te zullen stemmen.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (2), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie Partij voor Teylingen (1)

  Besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze op de Ontwerpregeling 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland.
  2. De brief waarin de zienswijze op de Ontwerpregeling 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland is opgenomen, vast te stellen.
 20. 20

  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de Ontwerp Omgevingsvisie Teylingen 'Een florerende Toekomst voor Teylingen’ (concept) en de beeldende samenvatting daarvan. 
  2. Richting mee te geven aan de Ontwerp Omgevingsvisie Teylingen door antwoord te geven op de volgende vragen: 
  • Kunt u zich vinden in de uitwerking van de kernboodschap, ambities en opgaven in de 'Bloem van Teylingen' in hoofdstuk 3; heeft u suggesties (aanvullingen, wijzigingen, andere accenten e.d.) over de uitwerking van de 9 thema's? 
  • Wat vindt u van de Teylingse koers op kaart (paragraaf 4.1); heeft u suggesties ten aanzien van het integrale visiebeeld en de legenda? • Wat vindt u van de uitwerking van het afwegingskader per deelgebied (hoofdstuk 4); heeft u suggesties over de koers voor een bepaald deelgebied of bepaalde deelgebieden? 
  • Heeft u andere inhoudelijke of procesmatige suggesties of aandachtspunten voor de Omgevingsvisie Teylingen die u wilt meegeven?


  Dit raadsvoorstel is opiniërend besproken in de gezamenlijke commissievergadering van 22 januari 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (2), Fractie VVD (4)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Ontwerp Omgevingsvisie Teylingen 'Een florerende Toekomst voor Teylingen’ (concept) en de beeldende samenvatting daarvan. 2. Richting mee te geven aan de Ontwerp Omgevingsvisie Teylingen door antwoord te geven op de volgende vragen: • Kunt u zich vinden in de uitwerking van de kernboodschap, ambities en opgaven in de 'Bloem van Teylingen' in hoofdstuk 3; heeft u suggesties (aanvullingen, wijzigingen, andere accenten e.d.) over de uitwerking van de 9 thema's? • Wat vindt u van de Teylingse koers op kaart (paragraaf 4.1); heeft u suggesties ten aanzien van het integrale visiebeeld en de legenda? • Wat vindt u van de uitwerking van het afwegingskader per deelgebied (hoofdstuk 4); heeft u suggesties over de koers voor een bepaald deelgebied of bepaalde deelgebieden? • Heeft u andere inhoudelijke of procesmatige suggesties of aandachtspunten voor de Omgevingsvisie Teylingen die u wilt meegeven?

 21. 21
  B E S P R E E K S T U K K E N
 22. 22

  Voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Boekhorst heeft de gemeente in 2022 twee agrarische percelen aangekocht. Op 24 februari 2022 heeft u hiervoor krediet beschikbaar gesteld. Deze aangekochte percelen zijn gelegen binnen het plangebied Nieuw Boekhorst en bevinden zich achter de (voormalige) agrarische bedrijfswoning Boekenburglaan 61 in Voorhout. Deze gronden zijn onderdeel van het (vast te stellen) bestemmingsplan Nieuw Boekhorst. De aankoop is gedaan om uitvoering te geven aan de gemeentelijke voorkeurspositie op de gronden, gebaseerd op het eerder gevestigde Wet Voorkeursrecht gemeente. Onderdeel van de koopovereenkomst is een principemedewerking van de gemeente om twee extra woningen mogelijk te maken op de gronden die in eigendom zijn gebleven bij Boekenburglaan 61. En daarbij de bestemming van de aanwezige (voormalige) agrarische bedrijfswoning op het perceel te wijzigen in een woonbestemming. Voor de herontwikkeling van het voormalig agrarisch perceel naar een woonfunctie met drie woonkavels is een nieuw bestemmingsplan nodig.


  Inspreker commissie Ruimte:

  1. Inwoner: toelichting op zienswijze (nr. 1). De inspraakreactie zal na afloop bij de stukken geplaatst worden.
   Updates:
  • Toegevoegd is schriftelijke inspraakreactie over de ontsluiting Boekenburglaan 61 en de historische situatie.

  Gevraagd besluit:

  1. De ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Boekenburglaan 61, Voorhout’, vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘'Boekenburglaan 61, Voorhout' met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01076-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  Is afgevoerd van de agenda voor de periode van een half jaar of tot een nader te bepalen redelijke termijn. In deze periode kan meer duidelijkheid komen in een gerelateerde privaatrechtelijke kwestie.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Reactie ontsluiting Boekenburglaan 61 Voorhout Commissie Ruimte 16 januari 2024

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Bestemmingsplan Boekenburglaan 61 / D66 CU
 23. 23

  Bijlage is te groot voor het plaatsen op iBabs :
  7. Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst Voorhout_vastgesteld-02-Bijlagen toelichting-20.pdf - 7. de bijlage is in te zien via onderstaande link:
  Bijlage 7. Chw Bestemmingsplan Nieuw Boekhorst Voorhout(= oud)


  Nb! Update aanpassingen bijlagen.

  1. Bijlage 13 Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer vervangen door aangepast rapport.
  2. Bijlage 19 Akoestisch onderzoek niet-wonen functies locatie school en sporthal vervangen door aangepast rapport.
  • Ook bijlage 6 (Toelichting op het bestemmingsplan) is gewijzigd en toegevoegd aan de stukken hieronder. Een toelichting op de wijzigingen in beide bijlagen is onder de aangepaste bijlage 6 toegevoegd.
   Insprekers
  • Inwoner: (over afstand bebouwing achtertuin)
  • Inwoner namens ‘Collectief Aanwonenden Parkeerplaats Boekenburglaan 151-159’
   Gevraagd besluit:
  1. Het Addendum Gebieds- en kwaliteitsvisie Nieuw Boekhorst vast te stellen.
  2. De ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout’ vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout’ met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01074-VA01 en gebaseerd op afdeling 2 van hoofdstuk 1 Crisis – en herstelwet, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout’.
  4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Bijbehorende ingekomen stukken:


  1. Brief H.K.V Betreft Bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout (ID 715)
  2. Brief Achtertuin Bezwaarschrift (002) geanonimiseerd (ID 717)


  Amendement Uitkijkpunt Nieuw Boekhorst
  Indieners: CDA
  Mede-indieners: ChristenUnie


  Amendement Reservering extra auto-ontsluiting Nieuw Boekhorst voor autoluw centrum
  Indiener: D66
  Mede-indieners: ChristenUnie, Partij voor Teylingen, Progressief Teylingen


  Motie Wandelpad
  Indieners: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners: D66, FVD

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (4)

  Bijlagen

  Besluit

  Het besluit is geamendeerd aangenomen. 

  1. Het Addendum Gebieds- en kwaliteitsvisie Nieuw Boekhorst vast te stellen.
  2. De ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout’ vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout’ met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01074-VA01 en gebaseerd op afdeling 2 van hoofdstuk 1 Crisis – en herstelwet, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout’. Het Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst Voorhout wordt daarbij als volgt aangevuld: • Het toevoegen van artikel 6.1.h aan de bestemmingsplanregels waarin is vermeld dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘uitkijkpunt’ één uitkijkpunt is toegestaan; • Het toevoegen van artikel 6.2.g aan de bestemmingsplanregels waarin is vermeld dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - uitkijkpunt’ een uitkijkpunt van maximaal 6,5 meter (bouwhoogte) is toegestaan; • Het toevoegen van een specifieke aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - uitkijkpunt’ op de verbeelding ter plaatse van onderstaand deel van het Boekenburgerbos.
  4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  De indiener geeft aan de motie aan te houden voor bespreking in de commissie Ruimte.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Reservering extra auto-ontsluiting Nieuw Boekhorst voor autoluw centrum (D66)
  Amendement Uitkijkpunt Nieuw Boekhorst (CDA)

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Beantwoording technische vragen Sportraad Nieuw Boekhorst
  Ingekomen stuk en reactie ambtenaar: Aandacht voor zienswijze 2
  Ingekomen stuk: Afspraak Boekenburglaan
  Ingekomen stuk: Mail gericht aan de Raadsleden bestemmingsplan Nieuw Boekhorst.
  Ingekomen stuk: Gebiedsvisie en BKP NieuwBoekhorst ADDENDUM

  Moties

  Onderwerp
  Motie Wandelpad (Partij voor Teylingen) ( wordt doorgeschoven naar de commissie Ruimte van februari)

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  A TV Nieuw Boekhorst | inspreekster / CU
 24. 24

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewiizigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen stelt voor de GR HLTsamen aan te passen conform deze wetswijziging. De regeling dient ook aangepast te worden, vanwege een wijziging van de directiestructuur die vastgelegd is in de regeling.


  Besluit:
  als zienswijze aan het college te laten weten dat de raad instemt met de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling HLTsamen conform het wijzigingsbesluit.


  Besproken in de commissie DEB van 17 januari 2024. Bespreekstuk voor de raad. PvdA wil graag een zienswijze meegeven over de evaluatie en wijze waarop het bestuur aan de raden om een zienswijze kan vragen. CDA wil graag als raad de mogelijkheid hebben om mee te denken over de strategie en visie. FVD geeft aan tegen te stemmen.


  Amendement Wijziging GR HLT-samen
  Indieners: PvdA
  Mede-indieners: Partij voor Teylingen, CDA, Progressief Teylingen

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  Dhr. Derksen en dhr. Schenk geven een stemverklaring. 


  Het voorstel is geamendeerd aangenomen. 
  1. Als zienswijze bij het voorstel “2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen” aan het college mee te geven: De raad van Teylingen ziet graag dat in lijn met het beleid om de regeling eens per 4 jaar te evalueren en het feit dat de huidige evaluatie dit jaar wordt afgerond, de evaluatie van HLT in 2028 plaatsvindt. Dit zorgt er tevens voor dat de evaluatie halverwege de volgende raads- en collegeperiode zal plaatsvinden. Daarnaast ziet de raad graag dat de werkwijze tot het verzoeken tot zienswijze binnen het bestuur van HLT zoals benoemd onder Hoofdstuk 5 15a aan te passen zodat (een vertegenwoordiger van) een gemeente kan vragen om het indienen van een zienswijze. Hierdoor kunnen zaken binnen HLT, die in een van de drie deelnemende gemeenten gevoelig liggen, van een zienswijze vanuit de raden worden voorzien.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Wijziging GR HLT-samen (PvdA)

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  Technische vraag inzake 2e wijziging gemeenschappelijke regeling HLT samen
 25. 25

  [Besluitvormend]
  In dit beleidskader wordt uitgelegd wat het belang van goede participatie is, welke randvoorwaarden en spelregels hierbij gelden, hoe de uitvoering van een participatieproces eruit ziet en ten slotte wordt het belang van evalueren en monitoren van een participatieproces beschreven.


  Participatie gaat over het zo vroeg mogelijk, ofwel op het juiste moment, betrekken van personen voor wie het initiatief, plan of activiteit gevolgen heeft. Dit kan ook gaan om personen die (in-)direct betrokken zijn bij een initiatief, plan of activiteit.


  Dit beleidskader is van toepassing op alle participatievraagstukken binnen de gemeente Teylingen.


  Het concept-participatiekader is opiniërend besproken: Link naar Opiniërende bespreking cie DEB 6 september 2023


  Update 12 december 2023
  De Leidraad participatie gemeente Teylingen (2024) is toegevoegd. Dit is een praktische uitwerking van het Beleidskader en biedt handvatten aan initiatiefnemers.


  Update 14 december 2023
  Het raadsvoorstel was geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 december 2023. Vanuit de VVD is een ordevoorstel gedaan om het beleidskader te bespreken. De raad heeft besloten om het voorstel daarvoor terug te verwijzen naar de commissie DEB.


  Update 16 januari 2024
  Nadere toelichting vanuit de VVD n.a.v. het ordevoorstel uit de raad van 14 december: De VVD merkt op dat er veel en hard gewerkt is aan het beleidskader participatie. Duidelijk is dat participatie belangrijk is voor inwoners en voor de gemeente. Toch is het beleidskader naar het idee van de VVD nog niet rijp voor besluitvorming. In het beleidskader moet terugkomen dat participatie proportioneel ingezet moet worden in relatie tot de omvang en impact van een initiatief. Denk daarbij aan omvang van de nieuwbouw, maar ook of iets wel of niet past in een omgevingsvisie / omgevingsplan. Daarnaast is een communicatieslag nodig op de leidraad met als doel e.e.a. te vereenvoudigen voor inwoners.  Besluit:
  1. Het beleidskader participatie vast te stellen.  Besproken in de commissie DEB van 17 januari 2024. Meerdere fracties kunnen akkoord gaan met het beleidskader. Ook is er behoefte aan een toevoeging m.b.t. de visie op proportionaliteit en evaluatie. Het CDA heeft aangeboden om het voortouw te nemen m.b.t. het opstellen van een amendement. Bespreekstuk voor de raad.


  Amendement Beleidskader participatie
  Indieners: CDA, VVD
  Mede-indieners: D66

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Het voorstel is geamendeerd aangenomen.


  1. ‘Het beleidskader participatie vast te stellen’, als volgt gewijzigd vast te stellen, door: Op pagina 9 onder het kopje ‘Tot slot’ de volgende zinnen toe te voegen (vetgedrukt): De manier waarop participatie wordt opgetuigd passend moet zijn bij de aard, de omvang en locatie van het initiatief. Participatie is altijd maatwerk. Elk traject dat wordt opgetuigd passend moet zijn bij aard, omvang en locatie van het initiatief. Over het algemeen geldt: hoe groter de impact van het initiatief op de fysieke leefomgeving, hoe belangrijker het is om belanghebbenden te betrekken. Pas wanneer helder is waarom, met wie en wanneer de participatie plaatsvindt, worden de meest geschikte participatiemiddelen, werkvormen en communicatiemiddelen gekozen. En op pagina 16 onder het kopje ‘Monitoren en evalueren’ aan het einde de volgende zinnen toe te voegen: Tot slot, in de evaluatie wordt ook gekeken in hoeverre het beleidskader en de leidraad werkbaar zijn geweest voor de initiatiefnemer. Het gaat hierbij om vragen als: heeft de verstrekte informatie bijgedragen aan het vormgeven van een passend participatietraject? Is de informatie helder verwoord en in hoeverre sluit deze aan bij de behoefte van de initiatiefnemer?

  Amendementen

  Titel
  Amendement Beleidskader participatie (CDA, VVD)
 26. 26

  [Besluitvormend]
  Het klimaat verandert. Er zijn duidelijk trends zichtbaar in Nederland zoals oplopende temperatuur, zeespiegelstijging en de toename van de hoeveelheid piekbuien.
  Op twee manieren wordt gehandeld:

  1. Het zoveel mogelijk beperken van klimaatverandering met als effect minder uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) en
  2. Het beter omgaan met de trends van klimaatverandering door maatregelen te nemen in het kader van klimaatadaptatie.
   In het adviesrapport “Voorstel strategie en ambitie klimaatadaptatie Hillegom, Lisse & Teylingen” (raadsbesluit d.d. 4 november 2021), staat de klimaatadaptatiestrategie voor de drie genoemde gemeenten. Deze strategie is de basis voor concrete maatregelen, waarvoor meerdere uitvoeringsagenda’s zijn opgesteld.


  Het voorliggende raadsvoorstel gaat over het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) 2024-2028 waarin klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van wateroverlast zijn opgenomen. Het vaststellen van dit programma zorgt ervoor dat het onderhoud van watergangen, oeverbeschermingen en duikers op orde wordt gebracht de komende jaren. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de door uw raad uitgesproken ambitie ‘Actief Plus’ voor klimaatadaptatie.  Besluit:
  1. Het Programma Water en Klimaatadaptatie vast te stellen voor de periode 2024- 2028.
  2. De financiële consequenties voor de jaren 2025 – 2028 te betrekken bij de integrale afweging in de Kadernota 2025 - 2028
  3. De cijfers voor 2024 op te nemen in de tussenrapportage 2024.
  4. De investeringen 2025 en verder op te nemen in de meerjarige investeringsplanning van de Kadernota 2025.


  Besproken in de commissie DEB van 17 januari 2024. Bespreekstuk voor de raad. GroenLinks wil het vasthouden van regenwater graag actiever op de agenda krijgen en denkt aan een motie/amendement. En een motie/amendement over het baggeren van watersloten die niet 100% in bezit van Teylingen zijn.


  Amendement Programma Water en Klimaatadaptatie - Actief Plus
  Indieners: Trilokaal
  Mede-indieners: VVD


  Motie Onderhoud watergangen met gedeelde onderhoudsplicht
  Indieners: GroenLinks
  Mede-indieners: PvdA, D66


  Motie Extra maatregelen om bij klimaatadaptatie het ambitieniveau Actief Plus te realiseren
  Indieners: GroenLinks
  Mede-indieners: CU, D66, PvdA

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  1. Het Programma Water en Klimaatadaptatie vast te stellen voor de periode 2024- 2028.
  2. De financiële consequenties voor de jaren 2025 – 2028 te betrekken bij de integrale afweging in de Kadernota 2025 - 2028
  3. De cijfers voor 2024 op te nemen in de tussenrapportage 2024.
  4. De investeringen 2025 en verder op te nemen in de meerjarige investeringsplanning van de Kadernota 2025.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Programma Water en Klimaatadaptatie (Trilokaal)

  Moties

  Onderwerp
  Motie Extra maatregelen om bij klimaatadaptatie het ambitieniveau Actief Plus te realiseren (GroenLinks)
  Motie Onderhoud watergangen met gedeelde onderhoudsplicht (GroenLinks)

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Aanstelling fulltime klimaatambtenaar / Forum voor Democratie
  TV Duurzaam baggeren in veengebieden
 27. 27

  De raad wordt gevraagd om:
  1. Een aanpassing van onderdelen 1.2 en 1.3 van de tarieventabel behorend bij verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2023 waarbij de onderdelen 1.2 en 1.3 van tarieventabel van 2022 worden gehanteerd.


  De PvdA verzoekt om het als bespreekstuk te agenderen voor vanavond. Bespreekpunten vanuit de PvdA zijn onduidelijkheid financiële impact en voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie Partij voor Teylingen (1)

  Besluit

  Dhr. Derksen geeft een stemverklaring. 


  1. Een aanpassing van onderdelen 1.2 en 1.3 van de tarieventabel behorend bij verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2023 waarbij de onderdelen 1.2 en 1.3 van tarieventabel van 2022 worden gehanteerd.

 28. 28

  Gevraagd besluit:
  verzoekt het college

  • in overleg met de horeca-ondernemers rondom de Oude Haven alle verkeers- en/of andere maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om gedurende het terrasseizoen een verkeersveilig horecaplein en terrasbezoek te realiseren;
  • deze verkeersmaatregelen, zo nodig bij wijze van pilot, voor de start van het komende terrasseizoen te implementeren,
   Indieners: CDA
   Mede-indieners: PvdA, GroenLinks, D66, Progressief Teylingen, CU en Partij voor Teylingen

  Moties

  Onderwerp
  Verkeersveiligheid horecaplein Oude Haven Sassenheim

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  Technische vragen motie Verkeersveiligheid horecaplein Sassenheim
 29. 29

  Verzoekt het college


  - deze motie ter kennis te brengen van de informateur en onderhandelende partijen namens de gemeente Teylingen
  - deze motie ter kennis te brengen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken
  - deze motie in kopie te sturen aan het actiecomité Raden in verzet via radeninverzet@gmail.com


  Indieners: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:

 30. 30

  In 2021 is door de initiatiefnemers afzonderlijk voor de locaties Rijnsburgerweg 46A en 48 in Voorhout een principeverzoek ingediend voor de sloop van de bestaande agrarische bebouwing (onder andere kassen), het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning en de realisatie van een greenportwoning (GOM-woning). De bestaande bedrijfsbebouwing is niet meer noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van een bollenteeltbedrijf. Door de opstallen te slopen, ontstaat er ruimte voor nieuwe bollengrond.


  Het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning en de realisatie van een GOM-woning past niet binnen het bestemmingsplan. Een herziening van het bestemmingsplan op deze locatie is daarom noodzakelijk.


  Gevraagd besluit:

  1. het bestemmingsplan "Rijnsburgerweg 46A en 48, Voorhout" met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01075-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.


  Zie vaststellen agenda: Dhr. Witteman (PvdA) stelt voor om het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Rijnsburgerweg 46A en 48, Voorhout' omzetten naar bespreekstuk. In het kader van de zorgvuldigheid is goed om de argumenten 'tegen' goed te benoemen.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Ingekomen stuk: bestemmingsplan Rijnsburgerweg46a en 48

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Afstand tussen tankstation/garage en woonbestemming in Bestemmingsplan Rijnsburgerweg 46A en 48, Voorhout
 31. 31

  Toelichting motie: Naar aanleiding van de evaluatie van de proef afsluiting kruising Hortuslaan/Hoofdstraat/Kerklaan in Sassenheim, waaruit blijkt dat een grote meerderheid van de inwoners het voorbij razende (snel- en brom-)fietsverkeer in een deel van het winkelcentrum als onwenselijk en onveilig ervaart, hebben VVD, CDA, PvdA, GL en Trilokaal het voornemen een motie in te dienen om het fietsverkeer in een deel van de Hoofdstraat in Sassenheim, beginnend ter hoogte van de Hema tegen te gaan.


  Nb! De fracties wensen daarnaast ook in te gaan op verkeersproblemen rond het horecaplein aan de Oude Haven in Sassenheim. Dit n.a.v. ingekomen brief van een horecaondernemer.


  Insprekers commissie Ruimte

  1. Vertegenwoordiger ondernemersvereniging.
  2. Bijbehorende ingekomen stukken:
  • Brief inwoner (ID 704) 'Vragen??'
  • Brief ondernemersvereniging bezwaar afsluiting (ID 719)
  • Brief horecaondernemer Verkeersveiligheid (ID 718)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (4)

  Moties

  Onderwerp
  Verkeersveiliger centrum Sassenheim (CDA)
 32. 32

  Indiener: Forum voor Democratie
  Mede-indieners: Partij voor Teylingen


  Roept het college op :
  - In beeld te brengen welke trottoirs in de gemeente Teylingen slecht begaanbaar zijn en er prioriteit aan te geven deze te onderhouden en verbeteren, mogelijk als extra onderdeel binnen het mobiliteitsplan of het beleidsplan wegen;


  Updates

  • 25 okt: Motie stond geagendeerd voor de commissie Ruimte vergadering van 24 oktober 2023 en is wegens de tijd doorgeschoven naar de volgende commissie.
  • 26 okt: Beantwoording Technische vragen inzake verbetering van stoepen van Dhr Ruben Kroeze (D66) toegevoegd.
  • 27 nov: Beantwoording Technische vragen inzake verbetering van stoepen van Dhr Martijn de Ruiter (VVD) toegevoegd. De motie is besproken in de commissie Ruimte van 28 november. De indieners hebben de motie aangepast op basis van de commissie, zie bijgaand.
  • 11 dec: Beantwoording Technische vragen vanuit de cRuimte toegevoegd.
  • 14 dec: De motie Kwaliteit stoepen aanpakken van FVD is besproken in de raadsvergadering van 14 december 2023. De stemmen staakten (12 stemmen voor en 12 stemmen tegen) zodat de stemming over de motie is doorgeschoven naar deze raadsvergadering. In artikel 32 van de Gemeentewet is aangegeven dat, tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij het staken van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend (lid 4). Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het vierde lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen (lid 5).
  • 20 jan: Notitie n.a.v. bespreking 14 december 2023 is toegevoegd.
   .
   De motie is behandeld in de raadsvergadering van 14 december. Wegens het staken van de stemmen (12 stemmen voor en 12 stemmen tegen) is de motie doorgeschoven naar deze raadsvergadering. In artikel 32 van de Gemeentewet is aangegeven dat, tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij het staken van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend (lid 4). Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het vierde lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen (lid 5).

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1)
  tegen
  Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (4)

  Moties

  Onderwerp
  Kwaliteit stoepen aanpakken

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV motie ‘stoepen’ / D66
 33. 33

  De motie wordt doorwezen naar de betreffende vakcommissie.

 34. 34

  De motie volgt later, zodat deze in de commissie Ruimte kan worden besproken.

 35. 35

  De motie volgt later, zodat deze in de commissie Welzijn kan worden besproken.

 36. 36
  Sluiting - 23:00