Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

(2e deel, vervolg van 1 februari 2024)

dinsdag 6 februari 2024

20:00 - 21:31
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer
Toelichting

Vervolg van de raadsvergadering van 1 februari 2024

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Let op, op 1 februari is de volgorde van behandeling als volgt vastgesteld:

  1. Agendapunt 28
  2. Agendapunt 30
  3. Agendapunt 16
  4. Agendapunten 33 t/m 36
 2. 16

  [besluitvormend]
  Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De primaire begroting 2024-2027 is opgesteld in het eerste kwartaal van het jaar 2023, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2024 van start gaat. In de tussenliggende periode zijn nieuwe besluiten genomen die van invloed zijn op de opgestelde begroting HLTsamen 2024-2027. In de begroting 2024 van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen staan verschillende opdrachten voor HLTsamen die nog verwerkt moesten worden in de begroting van HLTsamen.


  In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de aanpassingen op de begroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de bijstelling van de begroting indienen. In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen, artikel 20 lid 8, is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2024 van HLTsamen voorlopig vastgesteld en heeft deze nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden.  Besluit:

  1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de geactualiseerde begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen;
  2. De budgetten in de begroting 2024 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R404.


  Besproken in de commissie DEB van 17 januari 2024. Hamerstuk onder voorbehoud van beantwoording van de vragen uit de commissie. Trilokaal geeft voorafgaand aan de raadsvergadering aan of het een hamerstuk kan blijven. PVT en FVD zullen tegen stemmen.


  Amendement 'Zienswijze geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen – ICT kosten Raadsomgeving'
  Indieners: Trilokaal
  Mede-indieners: PvdA, Partij voor Teylingen

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Partij voor Teylingen (1)

  Besluit

  Dhr. Witteman (PvdA) en Dhr. Schenk (Fvd) geven een stemverklaring.
  Het besluit is geamendeerd aangenomen:


  1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de geactualiseerde begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen met uitzondering van de opgenomen kosten voor het beheer van de raadsomgeving. De Raad wenst dat dit via een raadsvoorstel aan de Raad wordt voorgelegd. 
  2. De budgetten in de begroting 2024 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R404, met uitzondering van de ICT ondersteuning raad.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Zienswijze geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen – ICT kosten Raadsomgeving (Trilokaal)
 3. 28

  Gevraagd besluit:
  verzoekt het college

  • in overleg met de horeca-ondernemers rondom de Oude Haven alle verkeers- en/of andere maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om gedurende het terrasseizoen een verkeersveilig horecaplein en terrasbezoek te realiseren;
  • deze verkeersmaatregelen, zo nodig bij wijze van pilot, voor de start van het komende terrasseizoen te implementeren,
   .
   Indieners: CDA
   Mede-indieners: PvdA, GroenLinks, D66, Progressief Teylingen, CU en Partij voor Teylingen

  Besluit

  Motie is aangenomen.


  verzoekt het college

  • in overleg met de horeca-ondernemers en omwonenden rondom de Oude Haven alle verkeers- en/of andere maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om gedurende het terrasseizoen, uiterlijk juni 2024 een verkeersveilig horecaplein en terrasbezoek te realiseren;
  • deze verkeersmaatregelen, zo nodig bij wijze van pilot, te implementeren,

  Moties

  Onderwerp
  Motie Verkeersveiligheid horecaplein Sassenheim (CDA)
 4. 30

  In 2021 is door de initiatiefnemers afzonderlijk voor de locaties Rijnsburgerweg 46A en 48 in Voorhout een principeverzoek ingediend voor de sloop van de bestaande agrarische bebouwing (onder andere kassen), het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning en de realisatie van een greenportwoning (GOM-woning). De bestaande bedrijfsbebouwing is niet meer noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van een bollenteeltbedrijf. Door de opstallen te slopen, ontstaat er ruimte voor nieuwe bollengrond.


  Het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning en de realisatie van een GOM-woning past niet binnen het bestemmingsplan. Een herziening van het bestemmingsplan op deze locatie is daarom noodzakelijk.


  Gevraagd besluit:

  1. het bestemmingsplan "Rijnsburgerweg 46A en 48, Voorhout" met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01075-VA01 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.


  Zie vaststellen agenda: Dhr. Witteman (PvdA) stelt voor om het raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Rijnsburgerweg 46A en 48, Voorhout' omzetten naar bespreekstuk. In het kader van de zorgvuldigheid is goed om de argumenten 'tegen' goed te benoemen.

  Stemuitslag

  voor 37%
  tegen 63%
  voor
  Fractie D66 (2), Fractie Trilokaal (2), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2)

  Besluit

  Voorstel is verworpen.

 5. 33

  De motie wordt doorwezen naar de betreffende vakcommissie.

 6. 34

  De motie volgt later, zodat deze in de commissie Ruimte kan worden besproken.

 7. 35

  De motie wordt doorverwezen naar de commissie welzijn.

 8. 36
  Sluiting